PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus: Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

OBS!! Maksimum plads til 45 studerende. Hvis flere ønsker en plads, fordeles pladserne ved lodtrækning.

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Offentlige forvaltere skal i stigende grad påtage sig en rolle som facilitatorer af komplekse udviklingsprocesser. De skal bygge bro mellem mange forskellige interesser og aktører, samtidig med at de skal sikre at et højt fagligt indhold i projekterne. Derudover skal de sikre, at de beslutninger der træffes er demokratiske legitime. Forventninger og succeskriterier for sådanne samarbejdsrelationer er ofte forskellige mellem forvaltere, borgere og politikere. Erfaringer fra praksis viser, at der let opstår interessemodsætninger mellem disse grupper, der let kan accelerere til konflikter. Vi ønsker, at opkvalificere de studerende, således at de får kompetencer og teoretiske forståelser, der gør det lettere for dem at begå sig i disse sammenhænge.

Formål: At indføre de studerende i forskellige teoretiske såvel som praktiske perspektiver på konflikter, der kan opstår i de mange reformer og udviklingsprojekter, som den offentlige forvaltning er genstand for i disse år. Kurset vil introducere de studerende til: a) teoretiske perspektiver på konflikter og deres håndteringsstrategier, b) konkrete redskaber for konflikthåndtering

Kurset vil tage afsæt i konflikter fra konkrete cases, og der vil blive udført en række praksisnære øvelser

Viden:

 • Nuanceret blik på betydningen af konflikter som både drivkræfter men også barrierer for samskabet politik udvikling og service produktion

Færdigheder:

 • Udføre og analysere et ’konflikt audit’ – der diagnosticerer hvilke type konflikter, der er på spil i en given kontekst
 • Vurdere og vælge hvilke konflikhåndteringsredskaber der vil være mest passende at anvende i en given kontekst
 • Formidle og diskutere forskellige undersøgelser og tiltag der er lavet for at nedeskallere konflikter på en klar, faglig præcis og velargumenteret måde.

Kompetencer:

 • Øvelse i at kunne facilitere processer med mange forskellige og til tider modsatrettede interesser!
 • Kendskab til forskellige konflikthåndteringsredskaber
 • Refleksion over egen konflikt stil og adfærd
Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

20 timers undervisning (konfrontations tid) 90 timers forberedelse (4.5 time forberedelse pr time) 20 timers forberedelse til eksamen (48 timers opgave) I alt: 130 timer

Pensum

Tager afsæt i en grundbog på dansk - på 200-300 sider. Derudover videnskabelige artikler, der skal down loades og læses til de enkelte kursus gange.

Hammerich, E. et al., 2009. Konflikt og kontakt : om at forstå og håndtere konflikter, Højbjerg; Kbh.: Hovedland; i samarbejde med Center for konfliktløsning.

Evaluering- og feedback former

Feedback – sker på dagene hvor der er kursus, her vil der også være kontor tid

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Annika Agger (aagger@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

 • Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

 • Færdigheder:

  Udføre undersøgelser og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

 • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

 • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Kompetencer:

  Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold
 • Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede analyser.

 • Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40512
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 02-03-2020 10:15 - 02-03-2020 14:00 i uge 10
Metodekursus: Konflikthåndtering - et redskab for offentlige forvaltere

Mandag 09-03-2020 10:15 - 09-03-2020 14:00 i uge 11
Metodekursus: Konflikthåndtering - et redskab for offentlige forvaltere

Mandag 16-03-2020 10:15 - 16-03-2020 14:00 i uge 12
Metodekursus: Konflikthåndtering - et redskab for offentlige forvaltere

Mandag 23-03-2020 10:15 - 23-03-2020 14:00 i uge 13
Metodekursus: Konflikthåndtering - et redskab for offentlige forvaltere

Mandag 30-03-2020 10:15 - 30-03-2020 14:00 i uge 14
Metodekursus: Konflikthåndtering - et redskab for offentlige forvaltere

Fredag 12-06-2020 10:00 - Søndag 14-06-2020 10:00 i uge 24
Eksamen: Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere

Mandag 10-08-2020 10:00 - Onsdag 12-08-2020 10:00 i uge 33
Re-eksamen:Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere