PDF til print Find kalender

Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling

Titel
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling
Oversat titel

Situational analysis and strategy development

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60298
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og gruppebaseret forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med en afgrænset, selvvalgt, faglig problemstilling med fokus på strategiske kommunikationstiltag i en specifik organisation. Projektet tager afsæt i en situationsanalyse og fokuserer på at forstå udviklingen og realiseringen af en strategisk proces fra initiering over produkt til reception under hensyntagen til den bredere kontekst. Studerende kan vælge at prioritere et eller flere af disse elementer i projektet.

Projektarbejdet har i dette semester særligt fokus på, hvordan den valgte problemstilling relaterer sig til mere overordnede forskningsspørgsmål inden for strategisk kommunikation. I projektet skal indgå en udførlig og systematisk redegørelse for relevant videnskabelig litteratur inden for den valgte problemstilling.

Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et omfang på minimum 500 sider.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Projektarbejdet foregår i den anden halvdel af semestret, hvilket giver de studerende mulighed for at anvende og afprøve viden og færdigheder fra semestrets to kurser i projektarbejdet. Projektgrupperne nedsættes administrativt. Projektgrupperne sammensættes efter de studerendes prioritering af semestrets projekt-temaer, som forholder sig til aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og vil variere fra år til år. Projektet afsluttes med projektpræsentationer, dels for et bredere publikum ved en projektfestival forud for eksamen og dels for fagfæller til den mundtlige eksamen.

Den samlede studieindsats for hver studerende (ECTS-point om-regnet i timer) = 270 timer

Timerne fordeles imellem

 • Projektopstart, herunder problemformuleringsseminar og litteratursøgnings-workshop: 30 timer
 • Vejledningsmøder inkl. forberedelse og opsamling: 20 timer
 • Mundtlig præsentation ved projektfestival forud for eksamen: 10 timer
 • Mundtlig eksamen inkl. forberedelse 20 timer
 • Projektarbejde i gruppen og selvstændigt arbejde (herunder litteratursøgning, empirisk arbejde, gruppemøder, læsning, udarbejdelse af arbejdsdokumenter og rapportskrivning): 10 timer
 • Andre aktiviteter (Semesterstart, gæsteforelæsninger mv.) 10 timer
Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på campus. Nogle aktiviteter, herunder projektarbejdet i gruppen, kan efter fæles aftale mellem alle gruppemedlemmer og evt. vejleder gøre brug af andre mødesteder og virtuelle møder.

Undervisningsevaluering

Evaluation will be based on the evaluation practice of the study board.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt projektarbejde kan den studerende:

 • identificere og diskutere en konkret og relevant kommunikationsfaglig problemstilling

 • systematisk og udførligt udvælge, forklare og diskutere relevant kommunikationsvidenskabelig litteratur

 • udvælge, diskutere og anvende relevante metoder til empiriske analyser af kommunikative processer og produkter med særligt fokus på kommunikationens strategiske rolle for organisationen

 • analysere, vurdere og udarbejde forslag til interne og eksterne kommunikations- eller informationsindsatser rettet mod en eller flere nærmere afgrænsede målgrupper og under hensyntagen til relevante organisatoriske vilkår, kontekst og interessentgrupper

 • diskutere professionelle kommunikationsvidenskabelige problemstillinger og formidle forskningsbaseret viden om kommunikation til både fagfæller og ikke-specialister klart og præcist og med anvendelse af velvalgte formidlingsformer

 • selvstændigt igangsætte og gennemføre et projektarbejde samt indgå professionelt i tværfagligt samarbejde med relevante aktører, herunder evt. professionelle producenter, med henblik på analyse og udvikling af strategiske kommunikationsindsatser

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-57.600 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 52.800-62.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 57.600-64.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 64.800-72.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 67.200-76.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller engelsk, der indgår i bedømmelsen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den mundtlige gruppeprøve tager udgangspunkt i den skriftlige projektrapport og indledes med oplæg fra hver af de studerende på max. 5 minutter per studerende. Eksaminator kan stille korte, afklarende spørgsmål efter hvert oplæg. På baggrund af såvel oplæg som projektrapport foregår eksamen herefter som en samtale mellem alle de deltagende om projektrapportens område og anvendte litteratur.

I bedømmelsen af den skriftlige projektrapport vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning de(n) studerende demonstrerer at kunne

 • identificere og diskutere en konkret og relevant kommunikationsfaglig problemstilling og undersøge, hvordan den kommer til udtryk i en specifik, selvvalgt organisation
 • systematisk og udførligt udvælge, forklare og diskutere kommunikationsvidenskabelig litteratur som er relevant for problemstillingen
 • udvælge, diskutere og anvende relevante metoder til empiriske analyser af kommunikative processer og produkter, som er relevante for udviklingen og realiseringen af en strategisk proces fra initiering over produkt til reception i den specifikke organisation
 • på baggrund af en situationsanalyse at analysere, vurdere og evt. udarbejde forslag til interne og/eller eksterne kommunikations- eller informationsindsatser rettet mod en eller flere nærmere afgrænsede målgrupper
 • Skriftligt formulere sig korrekt, præcist og begrebsligt klart, herunder kan sammenfatte projektrapportens indhold, argument og konklusion i et dækkende resumé

I bedømmelsen vurderes herudover hvorvidt projektrapporten opfylder alle formelle krav.

Ved den mundtlige eksamen skal de(n) studerende tillige demonstrer evnen til mundtligt, med udgangspunkt i projektrapporten, at

 • formidle forskningsbaseret viden om kommunikation til både fagfæller og ikke-specialister klart og præcist og med anvendelse af velvalgte formidlings- og præsentationsformer
 • diskutere den valgte kommunikationsvidenskabelige problemstilling med fokuseret udvælgelse og inddragelse af relevante teoretiske, begrebslige og metodiske nedslag
 • kunne redegøre for og reflektere over samarbejde og gruppedynamikker (roller, forventninger mv) i forhold til relevante aktører og indgå i en kvalificeret gruppesamtale (lytte, bygge videre på, holde taletiden mv.)

Der foretages en samlet bedømmelse af prøvens skriftlige og mundtlige del.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60298
Sidst ændret 31/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: Eksamen Find kalender (Eksamen) PDF til print (Eksamen)

Onsdag 03-01-2024 10:00 - 03-01-2024 10:00 i uge 01
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling - Aflevering (KOMM)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Fredag 26-01-2024 18:00 i uge 03 og uge 04
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling - Mundtlig eksamensperiode (KOMM)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling - Mundtlig reeksamensperiode (KOMM)

Vis kursusgange for Hold: Hold A Find kalender (Hold A) PDF til print (Hold A)

Torsdag 07-09-2023 12:15 - 07-09-2023 16:00 i uge 36
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling - Projekt opstartsaktiviteter, Hold A (KOMM)

Torsdag 28-09-2023 10:15 - 28-09-2023 16:00 i uge 39
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling - Projekt opstartsaktiviteter, Hold A (KOMM)

Onsdag 01-11-2023 08:15 - 01-11-2023 16:00 i uge 44
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling - Projekt opstartsaktiviteter, Hold A (KOMM)

Vis kursusgange for Hold: Hold B Find kalender (Hold B) PDF til print (Hold B)

Torsdag 07-09-2023 12:15 - 07-09-2023 16:00 i uge 36
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling - Projekt opstartsaktiviteter, Hold B (KOMM)

Torsdag 28-09-2023 10:15 - 28-09-2023 16:00 i uge 39
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling - Projekt opstartsaktiviteter, Hold B (KOMM)

Onsdag 01-11-2023 08:15 - 01-11-2023 16:00 i uge 44
Projekt: Situationsanalyse og strategiudvikling - Projekt opstartsaktiviteter, Hold B (KOMM)