PDF til print Find kalender

Speciale i Kommunikation

Titel
Speciale i Kommunikation
Oversat titel

Master's thesis

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60309
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Specialearbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med en afgrænset, selvvalgt, faglig problemstilling med fokus på organisationers strategiske arbejde med kommunikation, og hvordan kommunikation kan bidrage til at opnå organisationens mål. Forløbet omfatter en skriftlig specialeafhandling og et mundtlig specialeforsvar.

Formidlingsartikel: I forbindelse med specialeafhandlingen skal de(n) studerende udarbejde en formidlingsartikel, hvor specialets problemstillinger (eller dele heraf) formidles til relevante praktikere. Formidlingsartiklen skal udformes i en genre og et format, som er velvalgt i forhold til de konkrete praktikere. Det anbefales, at formidlingsartiklen har et omfang på 2-4 sider. Formidlingsartiklen placeres udmiddelbart efter resuméet.

Produktion som led i specialearbejdet: Som led i specialearbejdet kan de(n) studerende planlægge og (helt eller delvist) udarbejde et kommunikationsprodukt, som bidrager til at besvare specialets problemformulering. Hvis der foreligger et kommunikationsprodukt, skal afhandlingen indeholde en redegørelse for de teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og eventuel evaluering af produktet, og for de erfaringer, der er gjort gennem arbejdet. Der lægges vægt på, at produktets fremstillingsform svarer til kommunikationens indhold og formål, og at den forholder sig til gældende konventioner og formkrav inden for genren.

Specialeafhandlingen skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et omfang på minimum 1.500 sider.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Specialearbejdet er normeret til 810 arbejdstimer.

Der er tale om et længerevarende individuelt arbejde som understøttes af løbende, individuel specialevejledning og af fælles specialeaktiviteter.

Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på RUC. Vejledningsmøder kan efter fælles aftale mellem alle involverede foregå andre steder og/eller online.

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt speciale kan den studerende:

 • identificere, redegøre for og diskutere relevant forskningsbaseret viden inden for uddannelsens fagområde

 • forstå og diskutere egen specialeundersøgelses placering i det kommunikationsfaglige felt

 • anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling

 • identificere og formulere relevante kommunikationsvidenskabelige problemstillinger

 • forholde sig kritisk til og udvælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder

 • analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag og på en måde som indgår i en eksisterende faglig diskussion

 • skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe

 • formidle en avanceret kommunikationsvidenskabelig problemstilling og løsningsforslag til professionelle praktikere på en fagligt præcis og klar måde og med anvendelse af adækvate formidlingsformer (skriftligt, mundtlig, visuelt, auditivt, rumligt)

 • selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces

 • systematisk, kritisk og reflekteret tage ansvar for egen kommunikationsfaglig og skriftsproglig udvikling og specialisering

Prøveform
Speciale med mundtligt forsvar

Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.


Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 144.000-192.000 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 153.600-216.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 168.000-244.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 180.000-254.400 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk. Specialet skal endvidere indeholde en formidlende artikel.
Resuméet og artiklen indgår i den samlede bedømmelse.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøven er en skriftlig afhandling efterfulgt af et mundtlig specialeforsvar.

Afhandlingen skal opfylde alle formelle krav. I bedømmelsen af den skriftlige specialeafhandling lægges der vægt på, i hvor høj grad de(n) studerende kan

 • udvælge, redegøre for og diskutere relevant forskningsbaseret viden inden for uddannelsens fagområde og anvende dette til at arbejde med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling
 • forstå og diskutere egen specialeundersøgelses placering i det kommunikationsfaglige felt og forholde sig kritisk til de anvendte kilder, teorier og metoder
 • analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag og på en måde som indgår i en eksisterende faglig diskussion
 • skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe, herunder sammenfatte specialets disposition og hovedpointer i et kort og præcist resumé
 • selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces

I bedømmelsen af formidlingsartiklen lægges vægt på i hvor høj grad de(n) studerende kan

 • formidle specialets problemstilling og løsningsforslag i en formidlingsartikel målrettet på en fagligt præcis og klar måde og rettet mod en specifik målgruppe og/eller formidlingskanal – det kan fx være internt i en organisation, til en særlig faggruppe eller til en bredere offentlighed.
 • udvælge og anvende adækvate formidlingsformer (skriftligt, mundtlig, visuelt, auditivt, rumligt)

I bedømmelsen af en eventuel produktion som led i specialearbejdet lægges der vægt på i hvor høj grad

 • produktionen bidrager til at undersøge og besvare specialets problemstilling
 • produktet forholder sig til gældende konventioner og formkrav inden for den valgte genre
 • den studerende kan redegøre for de teoretiske og praktiske overvejelser og valg, som er truffet i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og eventuel evaluering af produktet

I bedømmelsen af det mundtlige specialeforsvar lægges der desuden vægt på i hvor høj grad de(n) studerende

 • mundtligt kan præsentere specialeafhandlingens problemstilling, hovedargumenter klart og med brug af velvalgte formidlingsformer
 • igennem systematiske til- og fravalg kritisk og reflekteret tage ansvar for egen kommunikationsfaglige udvikling og specialisering

Der foretages en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige del.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60309
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 26-01-2023 12:15 - 26-01-2023 16:00 i uge 04
Specialeseminar (KOMM)

Mandag 06-02-2023 13:15 - 06-02-2023 17:00 i uge 06
Specialeseminar (KOMM)

Mandag 06-03-2023 12:15 - 06-03-2023 16:00 i uge 10
Specialeseminar (KOMM)

Torsdag 27-04-2023 12:15 - 27-04-2023 16:00 i uge 17
Specialeseminar (KOMM)

Tirsdag 16-05-2023 10:15 - 16-05-2023 16:00 i uge 20
Specialeseminar (KOMM)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Specialeaflevering