PDF til print    Find kalender

Bachelorprojekt - Humtek

Semester
F2022
Uddannelse
Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse
Aktivitetstype
Bachelorprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Projektforløbet

Bachelorprojektet udarbejdes normalt i grupper, men den studerende har ret til at arbejde individuelt. Studerende som vælger at arbejde individuelt, kan ikke forvente at modtage individuel vejledning. Der er som udgangspunkt 6 vejledningsgange med vejleder for grupper

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Den forventede arbejdsindsats på et projekt er 405 timer pr. studerende i gruppen. Projektdannelse ca. 24 timer Koordination, udarbejdelse af oplæg og forberedelse til eksamen ca. 25 timer Deltagelse i eksamen ca. 3 timer. Projektgruppearbejdet omfatter blandt andet litteratursøgning, læsning og review af litteratur, udarbejdelse og læsning af oplæg, vejledermøder, gruppemøder, udarbejdelse af projektrapporten, evaluering m.m. knap 340 timer. Deltagelse i holdmøder ca. 10 timer

Læs mere om arbejdsindsats her:

https://intra.ruc.dk/nc/for-studerende/alle-studier/humtek-bachelor/faelles-information-for-alle-studerende-paa-humtek/at-laese-paa-universitetet-er-en-fuldtidsbeskaeftigelse

Pensum

Det forventes, at udvalgte dele af litteratur fra kursusundervisning på HumTek og fagmoduler indgår i projektet.

Evaluering- og feedback former

Der gives feedback løbende under projektvejledning samt ved eksamen. Deltagelse i projektunderstøttende kurser tilbyder mulighed for feedback. Evaluering af projektforløbet er underlagt Studienævnets evalueringspraksis, jf. Studienævnets retningslinjer herom.

Sammenfatning af evalueringer kan ses her: https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevnet-for-den-humanistisk-teknologiske-bacheloruddannelse/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne/gennemfoerte-undervisningsevalueringer/

Studieleder/faglig koordinator
Martin Severin Frandsen (martinfr@ruc.dk)
Eksamensadministration
Humtek Studieadministration (humtek-studieadministration@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse

Den studerende skal have bestået 120 ects på sin bacheloruddannelse.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Har viden om centrale teorier, metoder og begreber inden for det humanistisk-teknologiske område, som er relevante for den valgte problemstilling

  • Kan reflektere over projektet inden for en tværfaglig kontekst på baggrund af et kendskab til de humanistisk-teknologiske dimensioner

  • Kan reflektere over metodiske, teoretiske og begrebsmæssige valg i projektet

  • Kan udføre videnskabsteoretisk refleksion over de valgte begrebers, metoders og teoriers indbyrdes konsistens

  • Kan anvende de(t) valgte fagområder(s) teorier, metoder og redskaber

  • Kan selvstændigt formulere, analysere og bearbejde en selvstændig humanistisk-teknologisk problemstilling under inddragelse af de humanistisk-teknologiske dimensioner

  • Kan selvstændigt organisere, styre og gennemføre et problemorienteret projektarbejde i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre studerendeinden for det eller de valgte fagområder

  • Kan kritisk vurdere projektets resultater og styrker og svagheder ved anvendt(e) metode(r)

  • Kan formidle den valgte humnistisk-teknolgiske problemstilling og de opnåede akademsike resultater

  • Kan identificere og strukturere egne læringsbehov i forbindelse med et problemorienteret projektarbejde

Overordnet indhold

Bachelorprojektet skal udarbejdes inden for det humanistisk-teknologiske område.

Projektarbejdet skal inddrage alle tre fagligt konstituerende dimensioner for Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse. Projektrapporten skal beskrive hvorledes de tre dimensioner er inddraget i projektarbejdet.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Vejledning

Prøveform
Individuel eller gruppeprøve for deltagerne i bachelorprojektarbejdet.
Bachelorprojektet udarbejdes normalt i grupper, men den studerende har ret til at arbejde individuelt. Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet projektrapporten alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige prøver afholdes som gruppeprøver.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 3 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 1 studerende minimum 28.800 og maksimum 60.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 40.800 og maksimum 91.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 60.000 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 81.600 og maksimum 141.600 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 122.400 og maksimum 182.400 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé.
Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter
For grupper af 4 studerende 90 minutter
For grupper af 5 studerende 105 minutter
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25625
Sidst ændret 28/02/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 31-01-2022 09:00 - 31-01-2022 15:30 i uge 05
Tematisk studiestartsdag - Bæredygtig udvikling for alle

Torsdag 03-02-2022 08:15 - 03-02-2022 16:00 i uge 05
Bachelorprojekt - Projektdannelse (HUMTEK)

Fredag 04-02-2022 08:15 - 04-02-2022 16:00 i uge 05
Bachelorprojekt - Projektdannelse (HUMTEK)

Fredag 04-03-2022 12:15 - 04-03-2022 13:30 i uge 09
Holdmøde - 6. semester (HUMTEK)

Onsdag 01-06-2022 10:00 - 01-06-2022 10:00 i uge 22
Bachelorprojekt - Projektaflevering (HUMTEK)

Mandag 13-06-2022 08:15 - Torsdag 30-06-2022 18:00 i uge 24 til uge 26
Bachelorprojekt - Mundtlig eksamensperiode (HUMTEK)

Mandag 01-08-2022 08:15 - Onsdag 31-08-2022 10:15 i uge 31 til uge 35
Bachelorprojekt - Mundtlig eksamensperiode - omprøve (HUMTEK)