PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus; Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere (FORV, PA, SV)

Semester
E2018
Uddannelse
Forvaltning * / Politik og Administration * / Socialvidenskab *
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Der sker løbende opdatering af informationer omkring aktiviteten frem til d. 30. maj, hvorfor der kan forekomme ændringer. Fra 1. juni kan du se den samlede og gældende beskrivelse/engelsk version.

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden

Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Færdigheder

Udføre undersøgelser og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer

Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede analyser.

Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Uddybende beskrivelse

Offentlige forvaltere skal i stigende grad påtage sig en rolle som facilitatorer af komplekse udviklingsprocesser. De skal bygge bro mellem mange forskellige interesser og aktører, samtidig med at de skal sikre at et højt fagligt indhold i projekterne. Derudover skal de sikre, at de beslutninger der træffes er demokratiske legitime. Forventninger og succeskriterier for sådanne samarbejdsrelationer er ofte forskellige mellem forvaltere, borgere og politikere. Erfaringer fra praksis viser, at der let opstår interessemodsætninger mellem disse grupper, der let kan accelerere til konflikter. Vi ønsker, at opkvalificere de studerende, således at de får kompetencer og teoretiske forståelser, der gør det lettere for dem at begå sig i disse sammenhænge.

Formål: At indføre de studerende i forskellige teoretiske såvel som praktiske perspektiver på konflikter, der kan opstår i de mange reform og udviklingsprojekter, som den offentlige forvaltning er genstand for i disse år. Kurset vil introducere de studerende til: a) teoretiske perspektiver på konflikter og deres håndteringsstrategier, b) konkrete redskaber for konflikthåndtering

Kurset vil tage afsæt i konflikter fra konkrete cases, og der vil blive udført en række praksisnære øvelser

Viden:

  • Nuanceret blik på betydningen af konflikter som både drivkræfter men også barrierer for samskabet politik udvikling og service produktion

Færdigheder:

  • Udføre og analysere et ’konflikt audit’ – der diagnosticere hvilke type konflikter der er på spil i en given kontekst
  • Vurdere og vælge hvilke konflikhåndteringsredskaber der vil være mest passende at anvende i en given kontekst
  • Formidle og diskutere forskellige undersøgelser og tiltag der er lavet for at nedeskallere konflikter på en klar, faglig præcis og velargumenteret måde.

Kompetencer:

  • Øvelse i at kunne facilitere processer med mange forskellige og til tider modsatrettede interesser!
  • Kendskab til forskellige konflikthåndteringsredskaber
  • Refleksion over egen konflikt stil og adfærd
Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner.

Man skal være villig til at gå i læsegrupper – og til at deltage aktivt i øvelserne på kurset, samt lave oplæg og lave referater af tekster, der lægges på moodle.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Forberedelse: 35 timer Eksamen: 48 timer Forberedelse til eksamen: 35 timer I alt: 135 timer

Pensum

Regner med kompendium – med klip fra nogle af disse her bøger og derudover en række artikler.

Gualini, E., 2015. Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious Urban Developments E. Gualini, ed., New York & London: Routledge.

Hammerich, E. et al., 2009. Konflikt og kontakt : om at forstå og håndtere konflikter, Højbjerg; Kbh.: Hovedland; i samarbejde med Center for konfliktløsning.

Laws, D. & Forester, J., 2015. Conflict, improvisation, governance: Street level practices for urban democracy, New Haven and London: Routledge.

Prøveform

Eksamen består af en 48-timers skriftlig prøve. Opgaven stilles af den kursusansvarlige.

Besvarelsen må have et maksimalt omfang på 14.400 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Omprøveform

Omprøven følger de samme bestemmelser som den ordinære eksamen, og der skal afleveres en ny skriftlig opgave.

Prøvetype
Individuel prøve
Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse
7-trinsskala
Censur
Ingen (dvs. at underviser bedømmer)
Evaluering- og feedback former

Feedback – sker på dagene hvor der er kursus, her vil der også være kontor tid

Aktivitetsansvarlig
Annika Agger (aagger@ruc.dk)
Underviser
Annika Agger (aagger@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
STADS stamdata
kandidatkursus
belastning : 5 ECTS aktivitetskode : U40512
prøveform : Hjemmeopgave (ut) bedømmelse : 7-trinsskala censur : ingen censur
Sidst ændret 23/08/2018

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 24-10-2018 08:15 - 24-10-2018 12:00 i uge 43
Videregående metodekursus; Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere, Kursusgang 1 (FORV, PA, SV)

Onsdag 31-10-2018 08:15 - 31-10-2018 12:00 i uge 44
Videregående metodekursus; Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere, Kursusgang 2 (FORV, PA, SV)

Onsdag 07-11-2018 08:15 - 07-11-2018 12:00 i uge 45
Videregående metodekursus; Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere, Kursusgang 3 (FORV, PA, SV)

Onsdag 14-11-2018 08:15 - 14-11-2018 12:00 i uge 46
Videregående metodekursus; Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere, Kursusgang 4 (FORV, PA, SV)

Onsdag 21-11-2018 08:15 - 21-11-2018 12:00 i uge 47
Videregående metodekursus; Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere, Kursusgang 5 (FORV, PA, SV)

Mandag 03-12-2018 10:00 - Onsdag 05-12-2018 10:00 i uge 49
Eksamen

Mandag 18-02-2019 10:00 - Onsdag 20-02-2019 10:00 i uge 08
Reeksamen