PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus; Den offentlige frontlinje - kvalitative undersøgelser i organisationer

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kurset omhandler kvalitative feltstudier i det yderste led af velfærdsorganisationer i den offentlige sektor, ”frontlinjeorganisationerne”. Kurset har et dobbelt fokus på kvalitative forskningsmetoder og viden om de offentlige institutioner, ledere og medarbejdere og deres handlerum. De studerende får således dybtgående viden om kvalitative metoder og forskningsetik og hvordan disse kan anvendes i undersøgelser i denne type af organisationer, samt viden om organisationerne og deres praksis til at kontekstualisere disse. Kurset inkluderer en videregående workshop om forskningsetiske dilemmaer og integritet. Frontlinjeorganisationerne inkluderer også organisationer i den tredje sektor (NGO’erne), der samarbejde med den offentlige sektor om udbuddet af serviceydelser. Organisationerne har ofte direkte kontakt med borgerne. De inkluderer fx sygehusafdelinger, beskæftigelsestilbud og daginstitutioner.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset tæller 5 ECTS. Hver enkelt studerende forventes således at bruge 135 timer på kurset. Kurset består af 5 kursusgange af 4 timer (20 t.) og afsluttes med en individuel, skriftlig 48-timersopgaver.

Hver enkelt studerende forventes i forlængelse heraf at bruge 67t på forberedelse til de 5 kursusgange. Dvs. 13-14 timer pr. kursusgang.

Pensum

Pensum består af akademiske artikler fra bøger og tidsskrifter samt enkelte cases. Litteraturen er angivet ved hver enkelt forelæsning.

Evaluering- og feedback former

De studerende får feedback i forbindelse med de planlagte øvelser og oplæg. Dette vil oftest foregå i plenum.

Den skriftlige eksamen bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen. Der gives kun feedback (skriftlige kommentarer) til de studerende, der måtte være så uheldige ikke at bestå opgaven.

Kurset indhold og form evalueres løbende med de studerende, og afsluttes med en samlet evaluering.

Undervisningsansvarlig
Catharina Juul Kristensen (cjk@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

 • Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

 • Færdigheder:

  Udføre undersøgelser og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

 • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

 • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Kompetencer:

  Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold
 • Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede analyser.

 • Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40511
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 27-02-2020 08:15 - 27-02-2020 12:00 i uge 09
Metodekursus: Den offentlige frontlinje - kvalitative undersøgelser i organisationer

Torsdag 05-03-2020 08:15 - 05-03-2020 12:00 i uge 10
Metodekursus: Den offentlige frontlinje - kvalitative undersøgelser i organisationer

Torsdag 12-03-2020 08:15 - 12-03-2020 12:00 i uge 11
Metodekursus: Den offentlige frontlinje - kvalitative undersøgelser i organisationer

Torsdag 19-03-2020 08:15 - 19-03-2020 12:00 i uge 12
Metodekursus: Den offentlige frontlinje - kvalitative undersøgelser i organisationer

Torsdag 02-04-2020 08:15 - 02-04-2020 12:00 i uge 14
Metodekursus: Den offentlige frontlinje - kvalitative undersøgelser i organisationer

Torsdag 04-06-2020 10:00 - Lørdag 06-06-2020 10:00 i uge 23
Eksamen: Den offentlige frontlinjer - kvalitative undersøgelser i organisationer

Fredag 07-08-2020 10:00 - Søndag 09-08-2020 10:00 i uge 32
Re-eksamen: Den offentlige frontlinjer - kvalitative undersøgelser i organisationer