PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through stads self-service within the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage. When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs, which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Politisk interessevaretagelse har i de seneste årtier udviklet sig markant både som praktisk disciplin og som teoretisk genstandsfelt. Kurset henvender sig til studerende med en interesse for spændingsfeltet mellem interessevaretagelsens teori og praksis og for etablerede og nye private og offentlige aktørers strategier i en dansk kontekst. Viden om dansk interessevaretagelses udvikling og evnen til at evaluere dens aktører og at forstå den som praksis er relevant for studerende, der forestiller sig en fremtid i interesseorganisationer og NGO’er, konsulenthuse eller tænketanke såvel som for fremtidige embedsmænd. Kurset inddrager forskellige praktikeres arbejde med og perspektiver på udviklingen i politisk interessevaretagelse.

Kurset fokuserer både på hvordan private og offentlige aktører i en fortsat kamp om indflydelse, varetager deres politiske interesser og på hvordan lobbyisme spiller sammen med offentlige forvaltning, Folketinget, de politiske partier og medierne. Kurset gør de studerende i stand til at foretage teoretisk informerede analyser af de værktøjer og praksisser, som lobbyister anvender for at maksimere deres indflydelse og af politiske organisationers forskellige reaktioner på lobbyisme.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Læsning af kursuslitteratur og forberedelse til undervisning: 200 timer

Deltagelse i undervisning: 20 timer

Studenterøvelser og præsentationer imellem kursusgange: 20 timer

Forberedelse til eksamen: 30 timer

I alt: 270 timer

Pensum

Nedenstående bog vil indgå i kurset. En fuldstændig litteraturliste vil forelægge ved semesterstart:

Binderkrantz, A. S.; Christiansen, P.M.; Pedersen, H. H. (2014): Organisationer i Politik. København: Hans Reitzels Forlag.

Evaluering- og feedback former

Kurset forventes evalueres med en mundtlig midtvejsevaluering og en skriftlig slutevaluering. De studerende vil løbende have mulighed for at få feedback på spørgsmål til pensum og via øvelser i undervisningen.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Jesper Dahl Kelstrup (kelstrup@ruc.dk)
Flemming Juul Christiansen (fjc@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger.

 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Skriftlige og mundtlige formidlingsfærdigheder.

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

 • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof.

 • Kombinere skriftlige og mundtlige formidlingsformer.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Kurser udbydes under en af følgende fire tematikker:

 1. Politik, styring og demokrati
 2. Organisation og ledelse
 3. Europæisering og globalisering
 4. Social og samfundsmæssig analyse

Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau.Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve.

Prøven tager sit udgangspunkt i et eller flere tilfældigt udtrukne spørgsmål fra en liste over spørgsmål, som de studerende kender på forhånd.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 30 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41390
Sidst ændret 22/01/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 10-02-2020 10:15 - 10-02-2020 12:00 i uge 07
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 17-02-2020 10:15 - 17-02-2020 12:00 i uge 08
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 24-02-2020 10:15 - 24-02-2020 12:00 i uge 09
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 02-03-2020 10:15 - 02-03-2020 12:00 i uge 10
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 09-03-2020 10:15 - 09-03-2020 12:00 i uge 11
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 16-03-2020 10:15 - 16-03-2020 12:00 i uge 12
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 23-03-2020 10:15 - 23-03-2020 12:00 i uge 13
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 30-03-2020 10:15 - 30-03-2020 12:00 i uge 14
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Fredag 17-04-2020 10:15 - 17-04-2020 12:00 i uge 16
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 20-04-2020 10:15 - 20-04-2020 12:00 i uge 17
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 27-04-2020 10:15 - 27-04-2020 12:00 i uge 18
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Fredag 01-05-2020 10:15 - 01-05-2020 12:00 i uge 18
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Mandag 08-06-2020 09:00 - Onsdag 10-06-2020 17:00 i uge 24
Eksamen: Politisk interessevaretagelse i Danmark

Onsdag 26-08-2020 09:00 - Fredag 28-08-2020 17:00 i uge 35
Re-eksamen: Politisk interessevaretagelse i Danmark