PDF til print    Find kalender

Kursus / Valgkursus: Skriv korrekt, klart og kreativt

Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

OBS!! Maksimum plads til 20 studerende. Hvis flere ønsker en plads, fordeles pladserne ved lodtrækning.

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig et projektorienteret praktikforløb, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for evt. andre studieaktiviteter og deres eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke studieaktiviteter du vælger.

Særligt for projektorienteret praktikforløb gælder det, at du skal have godkendt forløbet inden det starter. [Du kan læse mere omkring godkendelsesprocessen her]( https://intra.ruc.dk/index.php?id=43596 ””).

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for study activities, please be aware of potential conflicts between teaching schedule and exam dates. The planning of study activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which activities you choose.

Please be aware of the approval requirements for a project-oriented internship. [You can read more about the approval process here] (https://intra.ruc.dk/nc/en/students/student-hub/student-hub/ruc-studie-og-karrierevejledning/internship/project-oriented-internship/).

Uddybende beskrivelse

Formålet med dette kursus er at give jer et sprogligt brush up, viden og inspiration til jeres skriveprocesser og tekster både som studerende og som kommende kommunikationsmedarbejdere.

Den første halvdel af kurset vil fokusere mest på korrekthed (stavning, idiomer, tegnsætning, korrektur) og den anden del på klarhed, sammenhæng, præcision og betydningen af at kunne lege med sproget og formulere sig levende og originalt. Det er altså her, I lige kan samle op på nogle af de sproglige regler, detaljer og finesser, som I ikke lige har fået helt tjek på tidligere, og samtidig få et dybere og forskningsbaseret input til analysere, forstå og nå forskellige skriftsproglige mål i jeres arbejde. Oprindeligt var dette kursus del af forberedelsen til specialeskrivning, idet sproglig korrekthed, klarhed og kreativitet spiller tæller op til 25% af den samlede karakter. Men da det jo ikke gør noget at øve sig lidt på forhånd, så derfor er kurset nu åbent for kandidatstuderende på alle kommunikationsuddannelser på alle niveauer.

Vi skal fokusere på jeres skriftsproglige ressourcer og på hvordan, man kan arbejde med at skrive både korrekt, klart og kreativt. Vi tager et grundlæggende udgangspunkt i almene sprogsystemer og sprogbrug, men bruger og rammesætter det også i forhold til mere specialiserede kontekster (akademiske eller organisatoriske). Det betyder, at vi vil beskæftige os med sådan noget som sprognormer, kommasætning, anden tegnsætning, sprogrigtighed/stavning, klarhed & præcision i akademisk skrivning, evaluerende sprogbrug, sammenhængende tekstkonstruktion & skriveprocesser, kreativt/originalt sprogbrug, teksters stemme og lyd og narrativitet.

Kurset trækker derfor på teori og forskning i dansk grammatik og sprogrigtighed, sprognormer, sprogkulturer, LSP, genreteori, diskursstudier, academic writing, skrivesociologi, tekstlingvistik og kognitiv lingvistik.

Hvis du vil vide mere, så gå ind og læs om de forskellige kursusgange.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset:

  • 24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser

  • 60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per konfrontationstime

  • 40 timer: Eksamensopgave

  • 11 timer: Andre aktiviteter

135 timer i alt (1 ECTS point = 27 arbejdstimer)

Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra.

Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

Pensum

Pensum består af 350-400 siders tekst. Pensum består af dansk- og engelsksprogede udddrag fra grammatikker, fagligt-akademiske lærebøger/introduktionsbøger og fagligt-teoretiske forskningsartikler. Desuden vil der også blive præsenteret pointer og forskningsresultater mm på selve kurset som derved også kommer til at indgå i den viden og faglige refleksion, I som studerende forventes at tilegne jer.

Forberedelse til hver kursusgang ligger derfor i gennemsnit på knap 60 sider pr gang, men i praksis vil forberedelsesmængden variere fra gang til gang. Det er desuden sådan, at kun en del af materialet fungerer som forberedelseslæsning, mens den anden del læses som uddybende materiale efter den relevante kursusgang. Forberedelse til hver kursusgang består - udover læsning af pensum - af en skriveopgave.

Størstedelen af pensummaterialet vi være tilgængeligt via Moodle

Evaluering- og feedback former

Evaluering: Der vil være mulighed for at evaluere kurset på sidste kursusgang.

Senest tre uger efter aflevering af eksamensopgaven får den studerende sin karakter i STADS. Den studerende vil også få en individuel kort skriftlig feedback på opgaven.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Sanne Knudsen (sannekn@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Regelmæssig og aktiv deltagelse. Dette betyder at der er et krav om tilstedeværelse i 80% af undervisningen, samt aktiv deltagelse i undervisningen (være forberedt, deltage i diskussioner, lave oplæg o.l.). Tilstedeværelse registreres ved navnelister og underviser vurderer, hvorvidt deltagelsen er aktiv. I de tilfælde hvor forudsætningskravene ikke er opfyldt, er et eksamensforsøg brugt, og en erstatningsopgave skal afleveres inden der gives adgang til omprøven.

Erstatningsopgaven er en individuel bunden skriftlig hjemmeopgave, med et omfang på minimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum og maksimalt 14.400 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag. Den studerende har 72 timer til at udfærdige opgaven. Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om et afgrænset udsnit af relevant faglitteratur og praktiske metoder, som anvendes i forbindelse med udvikling og brug af en konkret kommunikationsform og/eller medie

  • Viden om gængse produktions- og fremstillingsformer, samt de æstetiske og etiske problemer og muligheder, der knytter sig til den aktuelle kommunikationsform og/eller medie

  • Færdigheder i at selvstændigt kunne planlægge og udarbejde et kommunikations- og/eller medieprodukt til specifikke målgrupper

  • Færdigheder i at kunne arbejde på en gang kreativt skabende og kritisk refleksivt med egen og andres kommunikationspraksis

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet.

Overordnet indhold

Kurserne indeholder præsentation og kritisk diskussion af praktiske metoder, kommunikationsforme og -medier, som anvendes i forskellige former for kommunikation, samt indøvning af de nødvendige færdigheder. I kurserne indgår vejledning om den aktuelle faglitteratur og andre kilder og deres anvendelse i praksis.

Type

Valgfrit kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af oplæg, diskussion, gruppearbejde, hjemmearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter.

Portfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af den kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback, refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og visuelle produktioner.. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på 4.800-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41307
Sidst ændret 19/02/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 18-02-2020 12:15 - 18-02-2020 16:00 i uge 08
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt

Tirsdag 18-02-2020 16:15 - 18-02-2020 18:00 i uge 08
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt - Selvstændigt arbejde

Tirsdag 25-02-2020 12:15 - 25-02-2020 16:00 i uge 09
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt

Tirsdag 25-02-2020 16:15 - 25-02-2020 18:00 i uge 09
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt - Selvstændigt arbejde

Tirsdag 03-03-2020 12:15 - 03-03-2020 16:00 i uge 10
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt

Tirsdag 03-03-2020 16:15 - 03-03-2020 18:00 i uge 10
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt - Selvstændigt arbejde

Tirsdag 10-03-2020 12:15 - 10-03-2020 16:00 i uge 11
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt

Tirsdag 10-03-2020 16:15 - 10-03-2020 18:00 i uge 11
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt - Selvstændigt arbejde

Tirsdag 17-03-2020 12:15 - 17-03-2020 16:00 i uge 12
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt

Tirsdag 17-03-2020 16:15 - 17-03-2020 18:00 i uge 12
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt - Selvstændigt arbejde

Tirsdag 24-03-2020 12:15 - 24-03-2020 16:00 i uge 13
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt

Tirsdag 24-03-2020 16:15 - 24-03-2020 18:00 i uge 13
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt - Selvstændigt arbejde

Tirsdag 31-03-2020 10:00 - 31-03-2020 10:00 i uge 14
Eksamensaflevering

Tirsdag 31-03-2020 10:00 - Fredag 03-04-2020 10:00 i uge 14
Videregående kommunkationsværksted: Skriv korrekt, klart og kreativt - Omprøve på forudsætningskrav

Tirsdag 02-06-2020 10:00 - 02-06-2020 10:00 i uge 23
Reeksamensaflevering