PDF til print    Find kalender

Speciale i Sociale Interventionsstudier

Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Uddybende beskrivelse for de enkelte seminargange til specialeseminaret findes på Moodle

Projektforløbet

-

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Specialet kræver ca. 40 timers arbejdsindsats om ugen. Det skriveunderstøttende specialeseminar udgør ca. 20 timers seminartimer samt 5 timers forberedelse (ca. 1 time inden hver seminargang).

Pensum

-

Evaluering- og feedback former

Formativ evaluering: De studerende giver og får peer-feedback på arbejdspapirer undervejs i specialeseminaret. Seminarrækken afsluttes med en mundtlig dialogisk evaluering.

Studieleder/faglig koordinator
Jo Krøjer (jokr@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Pernille Juhl (peju@ruc.dk)
ECTS
30
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden om de videnskabsteoretiske diskussioner, der knytter sig til problemstillingen og de valgte teoretiske og metodiske tilgange

Viden om de anvendte teorier og begrebers forklaringskraft

 • Argumentere for valg af den anvendte litteratur

 • Udføre en systematisk litteratur- og informationssøgning

 • Anvende videnskabelige standarder og metoder til håndtering af referencer

 • Videnskabeligt begrunde de valgte teoretiske og metodiske tilgange i forhold til problemstillingen

 • Forholde sig selvstændigt og kritisk de anvendte teorier og metoder

 • Analysere og behandle specialeemnet

 • Drage klare, sammenhængende og selvstændige konklusioner på grundlag af de gennemførte undersøgelser og analyser af problemstillingen

 • Vurdere eventuelle konsekvenser eller indebyrd af specialets konklusion

 • Selvstændigt identificere og formulere en relevant problemstilling vedrørende et selvvalgt specialeemne

 • Udarbejde en videnskabeligt struktureret rapport over det selvvalgte specialeemne

 • Argumentere og formidle skriftligt på videnskabeligt niveau

 • Selvstændigt at igangsætte et fagligt relevant undersøgelsesforløb

 • Tilrettelægge, styre og gennemføre en undersøgelse baseret på videnskabelige teorier og metoder

 • Selvstændigt varetage egen faglige udvikling

Overordnet indhold

Specialearbejdet har teoretisk og empirisk afsæt i konkrete problemstillinger som vedrører forarbejde, design, gennemførelse, dokumentering, evaluering, brugerinvolvering eller tværsående samarbejde i forbindelse med social intervention. Specialet skal relatere sig til eller direkte involvere konkrete forandringsprocesser.

I specialet kan beskrivelse og redegørelse for konkrete interventionsdesign udgøre en del af specialets produkt, ligesom specialets eventuelle empiri kan genereres på grundlag af de(n) studerendes aktive involvering i sociale interventionsprojekter.

Specialet repræsenterer primært en progression i dybden i behandlingen af problemstillinger og kravene til akademisk kvalitet og selvstændig kritisk analyse og vurdering. De studerende vælger derfor selv, hvilke af ovennævnte typer af problemstillinger de udforsker.

Type

Speciale

Undervisnings- og arbejdsform

Specialearbejdet foregår som udgangspunkt i grupper. De studerende kan vælge at gennemføre specialearbejdet individuelt.

Prøveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Grupperne kan bestå af 2 til 3 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 132.000 og maksimum 151.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 182.400 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 182.400 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning på 5 procent.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. De(n) studerende starter prøven med et oplæg (10 min pr. studerende), hvorefter prøven foregår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Den evt. eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25783
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 07-01-2020 08:15 - 07-01-2020 12:00 i uge 02
SI: 4. semester: Specialeafhandling

Tirsdag 04-02-2020 08:15 - 04-02-2020 12:00 i uge 06
SI: 4. semester: Specialeafhandling

Tirsdag 03-03-2020 08:15 - 03-03-2020 12:00 i uge 10
SI: 4. semester: Specialeafhandling

Onsdag 01-04-2020 08:15 - 01-04-2020 12:00 i uge 14
SI: 4. semester: Specialeafhandling

Fredag 15-05-2020 08:15 - 15-05-2020 12:00 i uge 20
SI: 4. semester: Specialeafhandling