PDF til print    Find kalender

Projektorienteret Praktikforløb - 15 ECTS (Sociale Interventionsstudier)

Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Projektforløbet

Projektarbejde.

Studieleder/faglig koordinator
Jo Krøjer (jokr@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Jo Krøjer (jokr@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har
deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en
læringslog, der vedlægges projektrapporten.

Ved den interne evaluering får den studerende gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en anden studerende og anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt / disposition for projektet plus udvalgte afsnit på minimum 7.200 antal tegn og maksimalt 24.000 antal tegn inkl. mellemrum, samt forberedes mundtlig feedback til opponenten.

Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen samtidigt
med projektrapporten. Den skal være på mindst mindst 2.400 og
maksimalt 7.200 tegn og indeholde en målrettet og systematisk
refleksion af hvilken betydning den studerendes uddannelses- og
erfaringsmæssige baggrund har for samarbejds- og læreprocesser på de
forskellige studieelementer i semesteret.

Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne
evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentens
projektbeskrivelse til opponenten og egen vejleder. Den skriftlige
feedback skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 4.800 tegn inkl.
mellemrum.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om hvordan teorier, begreber, metoder indenfor social intervention konkret kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og forandre praksis

  • Udvikling af nye forståelser og ny viden i mødet mellem teorier, metoder og begreber og de under praktikopholdet erfarede praksisser indenfor social intervention.

  • Anvende og vurdere metoder til at indsamle, vælge og beskrive empiri samt dokumentere og vurdere virkninger af sociale interventionsprojekter, herunder reflektere over egen rolle i frembringelse af analysemateriale

  • Anvende teorier og metoder til løsning af praktiske problemstillinger indenfor social intervention

  • Dokumentere og evaluere virkninger af interventionsindsatser for de berørte parter

  • Reflektere over hvorledes indsigten fra praktikopholdet har betydning for den studerendes forståelse af sociale interventionsprocesser.

  • Evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet anvendes i arbejdet med praktikkens praksisopgaver / problemstillinger

  • Formidle forskningsbaseret viden om sociale forandringsprocesser og diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller

Overordnet indhold

Målet med det særligt tilrettelagte projektorienterede praktikforløb er, at den studerende opnår en praksisindsigt, som er relevant i forhold til uddannelsens øvrige elementer.
Praktikforløbet omfatter udarbejdelse af en praktikrapport, hvor den studerende beskriver de fagligt relevante problemstillinger, som vedkommende har arbejdet med og reflekterer over erfarede praksisser indenfor feltet, egen faglig læring og relationen til og mellem praksis, forskning og videnskab indenfor feltet.

Type

Projektorienteret praktikforløb

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig med praktikprojektrapporten.

Prøven starter med et oplæg på baggrund af rapporten. Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum 45.600 og maksimum 52.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25774
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 03-02-2020 08:15 - 03-02-2020 16:00 i uge 06
SI: 2. Semester: Semesterstart

Fredag 07-02-2020 08:15 - 07-02-2020 12:00 i uge 06
SI: 2. Semester: Projektdannelse

Fredag 14-02-2020 08:15 - 14-02-2020 18:00 i uge 07
SI: 2. Semester: Projektdannelse

Mandag 13-04-2020 10:00 - 13-04-2020 10:00 i uge 16
SI: 2. Semester: Aflevering til intern Evaluering

Mandag 20-04-2020 08:15 - 20-04-2020 18:00 i uge 17
SI: 2. Semester: Intern Evaluering

Tirsdag 21-04-2020 08:15 - 21-04-2020 18:00 i uge 17
SI: 2. Semester: Intern Evaluering

Onsdag 10-06-2020 10:00 - 10-06-2020 10:00 i uge 24
SI: 2. Semester: Projektaflevering

Mandag 15-06-2020 08:15 - Tirsdag 30-06-2020 18:00 i uge 25 til uge 27
SI: 2. Semester: Mundtlig eksamensperiode

Mandag 24-08-2020 08:15 - Mandag 31-08-2020 18:00 i uge 35 og uge 36
SI: 2. Semester: Mundtlig reeksamen