PDF til print    Find kalender

Projektorienteret Praktikforløb: Innovation og Innovationsledelse - 15 ECTS (Virksomhedsstudier)

Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Projektforløbet

Praktik omfatter:

• maksimalt 400 timer, omfattende såvel praktikforløb og praktikprojektrapport

• Udarbejdelsen af en praktikprojektrapport som har til formål at få den studerende til at vise hvorledes man kan reflektere over eget ophold i virksomheden, og hvilke kvalifikationer de har benyttet gennem forløbet. Rapporten skal kunne anvendes til at diskutere de erfaringer de studerende har erhvervet sig ved at være i praksis – til forskel fra at arbejde abstrakt og analytisk med de tilsvarende problemstillinger i deres studium. Projektrapporten skal referere til det pågældende semesters overordnede faglige emne.

Praktikopholdet skal godkendes af studienævnet. Forud for praktikopholdet ansøger den studerende om forhåndsgodkendelse af praktikvirksomhed. Studienævnet skal ved sin behandling af ansøgningen sikre, at den studerende gennem det projektorienterede praktikforløb opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb. Godkendes ansøgningen, tildeler studielederen en vejleder. Der ydes vejledning til de studerende under selve praktikforløb.

Studieleder/faglig koordinator
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Om innovation og entreprenørskab som et forskningsfelt

 • Om proceskarakteristika og systemiske karakteristika ved innovation

 • Om hvordan ledelse indgår i innovationsprocesser.

 • Færdigheder:

  I at kombinere teoretiske og praktiske studier af virksomheders innovation og innovationsledelse under inddragelse af eksterne rammer og interne betingelser for innovation

 • I at gennemføre, dokumentere og fremlægge problemorienterede analyser og analyseresultater.

 • Kompetencer:

  I kritisk at formulere og vurdere virksomhedens udviklingsprocesser og ledelsesformer samt økonomiske og sociale organisering

 • I at formulere klare problemorienterede overvejelser og vise sikker metodisk forståelse

 • I selvstændigt at reflektereteoretisk og praktisk på et højt fagligt niveau i forhold til den funktion og arbejdsopgave, som den studerende har haft i virksomheden.

Overordnet indhold

Målet med praktikopholdet er, at den studerende tilegner sig faglig indsigt og færdighed i at arbejde med metodiske og teoretiske problemer ledelse af innovation og innovationsprocesser samt at opnå erhvervskompetence i relation til konkrete arbejdsopgaver i en privat eller offentlig virksomhed, organisation eller forening. Målopfyldelsen består i, at den studerende udarbejder et praktikprojekt, der skal demonstrere evnen til at arbejde selvstændigt videnskabeligt inden for organisering og ledelse af innovation i virksomheder og til at reflektere teoretisk og metodisk i forhold til den erhvervsfunktion, som den studerende har haft i virksomheden. Den studerende skal i sin projektrapport beskrive og dokumentere de fagligt relevante elementer af de problemstillinger og arbejdsopgaver vedkommende har arbejdet med, reflektere over erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring og relationen til og mellem praksis og teori inden for feltet.

Type

Projektorienteret praktikforløb

Undervisnings- og arbejdsform

Praktik omfatter:

 • maksimalt 400 timer, omfattende såvel praktikforløb og praktikprojektrapport
 • Udarbejdelsen af en praktikprojektrapport som har til formål at få den studerende til at vise hvorledes man kan reflektere over eget ophold i virksomheden, og hvilke kvalifikationer de har benyttet gennem forløbet. Rapporten skal kunne anvendes til at diskutere de erfaringer de studerende har erhvervet sig ved at være i praksis – til forskel fra at arbejde abstrakt og analytisk med de tilsvarende problemstillinger i deres studium. Projektrapporten skal referere til det pågældende semesters overordnede faglige emne.

Praktikopholdet skal godkendes af studienævnet. Forud for praktikopholdet ansøger den studerende om forhåndsgodkendelse af praktikvirksomhed. Studienævnet skal ved sin behandling af ansøgningen sikre, at den studerende gennem det projektorienterede praktikforløb opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb. Godkendes ansøgningen, tildeler studielederen en vejleder. Der ydes vejledning til de studerende under selve praktikforløb.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig med praktikprojektrapporten.

Prøven starter med et oplæg på baggrund af rapporten. Oplæg har en varighed på op til 3 min.
Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum 60.000 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40690
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 27-05-2020 10:00 - 27-05-2020 10:00 i uge 22
Eksamen - Projekt aflevering

Mandag 15-06-2020 08:15 - Tirsdag 30-06-2020 17:15 i uge 25 til uge 27
Eksamen - Mundtlig

Mandag 03-08-2020 08:15 - Mandag 31-08-2020 19:00 i uge 32 til uge 36
Reeksamen - Mundtlig