PDF til print Find kalender

Digital projektledelse

Titel
Digital projektledelse
Oversat titel

Digital project management

Semester
F2025
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Jan Pries-Heje (janph@ruc.dk)
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60083
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med kurset er at give de studerende dybtgående viden om både de klassiske områder inden for projektledelse, og de særlige udfordringer der relaterer sig til digital projektledelse, samt værktøjer og teknikker, der anvendes inden for de forskellige områder

Uddybende beskrivelse

De studerende får gennem dette kursus dybtgående viden om digital projektledelse, både på klassisk plan-dreven vis, og agilt, samt de værktøjer og teknikker, der anvendes inden for de forskellige områder.

Kurset giver indsigt i og kompetence til, at lede og styre digitale projekter, samt lede et projektteam. De studerende vil blive introduceret til forskellige projektledelsesmodeller, samt lære hvad det særlige er ved digitale transformationsprojekter vs. andre typer projekter. De vil lære at scope et projekt, vælge om det skal afvikles plandrevent eller agilt, udarbejde en interessent- og en risikoanalyse, stå for estimering, planlægning og opfølgning i projektet, lave en kommunikationsplan; samt forestå underleverandør og kvalitetsstyring.

Kurset vil dække en række centrale emner indenfor digital projektledelse, som fx.

 • Digitale projekter og projektmodeller

 • Estimering, planlægning, opfølgning

 • Det højtydende projektteam

 • Risikostyring og interessentanalyse

 • Projektledelse af design-projekter

 • Læring af projekter

 • Cost-benefit analyse, omfang (scope) and mål

 • Projektledelse af digitale transformationsprojekter

 • Projektledelse af grønne og bæredygtige projekter

 • Projektledelse af agile projekter

 • Projekt-porteføljestyring

Pensum

Litteratur og materialeliste vil bestå af centrale bøger og/eller artikler inden for projektledelse. Herunder:

Pries-Heje, Jan (2020). Agile Projekter. Samfundslitteratur.

Listen vil blive løbende vedligeholdt (i Moodle) som kurset udvikler sig.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats Kursets 5 ECTS udgøre 135 timer i arbejdsindsats, fordelt på følgende: - 70 timer: forberedelse for forelæsninger - 40 timer: deltagelse i forelæsninger og øvelser -25 timer: eksamensforberedelse og eksamen

Læringsaktiviteter Kurset vil følge forskellige type læringsaktiviteter, som fx: - Forelæsninger - Øvelser og opgaver - Diskussioner i grupper og plenum - Selvstændigt arbejde

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Der vil løbende indsamles feedback i løbet af semesteret sammen med en afsluttende formel evaluering i slutningen af kurset.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

 • udarbejde, kritisk diskutere og reflektere over organisering og bemanding af digitale projekter, ledelse af projektteamet, og forskellige projektledelsesmodeller

 • udarbejde og styre en interessentanalyse, omkostninger og fordele, samt en kommunikationsplan

 • analysere, udarbejde, formulere og styre risici, krav, estimering og planlægning, samt opfølgning og kvalitetsstyring

 • kunne lede digitale udviklingsprojekter, med anvendelse af agile metoder

 • kritisk reflektere over hvad det særlige er ved digitale transformationsprojekter vs. andre typer forandringsprojekter.

Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Ved den mundtlige eksamen vil der blive stillet spørgsmål som kan tage udgangspunkt i hele pensum og relateres til det område den skriftlige opgave omhandler i dialog med eksaminator og studerende.

Karakteren er udtryk for den studerendes skriftlige præstation i henhold til opfyldelsen af eksamenskravet.

Den fuldstændige opfyldelse opnås ved en sikker demonstration af

 • a) solid viden, indsigt og overblik over begrebsområderne

 • b) solid beskrivelse, kompetent applikation og kritisk refleksion ift. egen brug af teorier og metoder samt

 • c) sikker, klar og tydelig, velstruktureret og selvstændig samt konceptuelt korrekt skriftlige formidling.

Den gode opfyldelse opnås ved, at den studerende demonstrerer

 • a) viden om og indsigt i begrebsområderne
 • b) klar og tydelig beskrivelse samt forholdsvis kompetent applikation af egen brug af teorier og metoder samt
 • c) en klar og tydelig organisering og skriftlige formidling.

Den minimalt accepterede beståelse opnås ved, at den studerende demonstrerer

 • a) en tilstrækkelig men begrænset viden om begrebsområderne

 • b) en tilstrækkelig redegørelse og applikation af egen brug af teorier og metoder samt

 • c) en tilstrækkelig men usikker organisering og skriftlige formidling.

I bedømmelsen af den skriftlige opgave og den mundtlig præstation bliver der derfor lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende

 • kan redegøre for hvordan et digitalt projekt organiseres og ledes, samt involvere og styre forskellige interessenter og projektteamet

 • kan identificere og diskutere grundområderne, teorier og værktøjer inden for projektledelse

 • kan applicere og reflektere over brug af teorier og værktøjer i et konkret eksempel/case

 • kan reflektere over konsekvenserne af valgte teorier, metoder, eller værktøj i en given digital projekt/case

I bedømmelsen indgår

 • Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten/specialet indgår i bedømmelsen med vægten 10%

 • Hvorvidt den skriftlige opgave opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60083
Sidst ændret 22/02/2024

Undervisningsgange: