PDF til print Find kalender

Specialiseringskursus: Digital Leder

Titel
Specialiseringskursus: Digital Leder
Oversat titel

Specialisation course: Digital Manager

Semester
F2025
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk, at man skal vælge ét af specialiseringskurserne. Det er valgfrit at vælge ml. Digital Leder eller Digital Designer.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Jan Pries-Heje (janph@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60081
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med specialiseringskurserne er at give de studerende mulighed til at specialisere sig inden for digital ledelse og sætte de studerende i stand til at forstå samspillet mellem det digitale, organisationen og forretningen, samt sikre samspil med virksomhedens it-arkitektur, forretningsmodeller, digitalisering strategier, ledelse og styring

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Projekt- og gruppedannelse

Projektarbejdet begynder med en projekt- og gruppedannelse, der opstartes i begyndelsen af semesteret.

Vejledning

Efter afsluttet gruppedannelse tildeles gruppen en vejleder. Formålet med vejledning er at understøtte projektarbejdet gennem faglig sparring og kritik i form af konstruktiv feedback på projektgruppens arbejde. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes problemformulering og under hensyn til at de studerende har frihed til at vælge teori og metode indenfor rammerne af semesterets læringsmål.

Studieindsats 

Projektet er på 15 ECTS svarende til 405 timer, som fordeler sig således:

Generelt forventes det, at de studerende i gennemsnit lægger ca. 20 timer i projektarbejdet hver uge. Indsatsen varierer hen gennem semesteret.

Timerne kan fordele sig på følgende aktiviteter:

 • 15 timer til projekt- og gruppedannelse

 • 15 timer, afhængig af gruppestørrelse, til deltagelse i vejledningsmøder, eksklusiv forberedelse.

 • 15 timer til forberedelse af vejledningsmøder,

 • 358 timer til at skrive projektrapporten, inklusive projektgruppemøder

 • 2 timer, afhængig af gruppestørrelse, til projekteksamen, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg.

Læringsaktiviteter

 • Projekt- og gruppedannelse

 • Projektarbejde i grupper

 • Vejledning

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Det vil blive foretaget en evaluering ved afslutningsfasen af aktiviteten. Projektet survey-evalueres af instituttet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

 • beskrive, analysere, diskutere og kritisk reflektere over forretningsmodeller og -områder hvor det digitale spiller en særligt væsentlig rolle i at transformere organisationen i en bæredygtig retning

 • beskrive, analysere, diskutere og kritisk reflektere over samspillet (alignment) mellem det digitale, organisationen og forretningen, samt sikre samspil med virksomhedens it-arkitektur (enterprise arkitektur), ledelse og styring (governance)

 • udarbejde, begrunde og formidle nye løsningsmodeller på problemstillinger og udfordringer, som nye forretningsmodeller og digitaliseringsstrategier potentielt giver.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 30 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Tilladte hjælpemidler: alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen kan indledes med at de studerende hver giver en kort (2-3 min.) præsentation af projektrapporten og fortsætter som en dialog mellem de studerende og bedømmerne.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60081
Sidst ændret 22/02/2024

Undervisningsgange: