PDF til print Find kalender

Projektorienteret praktikforløb

Titel
Projektorienteret praktikforløb
Oversat titel

Project oriented internship

Semester
E2024
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk, at man skal vælge ml. projektorienteret praktik eller projekt.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du kan læse mere om, hvordan du melder dig til projektorienteret praktikforløb på intra

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60088
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Gennemførelse af praktik på en faglig relevant arbejdsplads med henblik på førstehåndskendskab til typiske arbejdsopgaver, samt at opnå nærmere erfaringer med sammenhængen mellem praksis og det akademiske indhold i uddannelsen.

Uddybende beskrivelse

Du kan henvende dig til din praktikkoordinator, hvis du har brug for at få afklaret et fagligt spørgsmål i forbindelse med et kommende praktikforløb, men sørg for at læse praktikforsiden og din studieordning først.

Nina Boulus-Rødje er praktikkoordinator og du bedes kontakte hende, hvis du har faglige spørgsmål på ninabr@ruc.dk.

Praktikforsiden: https://intra.ruc.dk/nc/for-studerende/student-hub/student-hub-sys-foldere/studie-og-karrierevejledningen-paa-ruc/job-og-karriere/skab-din-profil/projektorienteret-praktikforloeb/ Studieordning: https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/regelsamling/uddannelse/33-studieordninger/331-nyeste-studieordninger/3312-kandidat-nyeste-studieordninger/

Pensum

Aftales med vejlederen og praktikstedet

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats Total indsats: 412,5 timer (27,5 t/pr ECTS)

Læringsaktiviteter - Aftales med praktikstedet

Udbudsformat 

Aftales med praktikstedet

Undervisningsevaluering

Praktikken evalueres skriftligt via survey og mundtligt med vejleder.

Program

Aftales med praktiksted og vejleder.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

  • demonstrere viden om de nyeste teorier og metoder inden for det valgte fagområde

  • anvende og vurdere fagets teorier og metoder til at løse konkrete opgaver ift. digitale transformationer

  • beskrive og reflektere over nødvendige faglige kompetencer til deltagelse i og løsning af konkrete problemstillinger i praksis

  • reflektere over egen læreproces og hvordan faglig viden har kunnet anvendes i arbejdet med praktikprojektets problemstillinger.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 1-2 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på 24.000-124.800 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 24.000-156.000 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.

Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den mundtlige prøve starter med et oplæg om de opgaver, der er varetaget i praktikforløbet, og de vigtige læringselementer i praktikken. Oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. Oplægget efterfølges af en samtale mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende kan

  • redegøre for faglige problemstillinger I uddannelsen relevante konkrete praksissammenhænge

  • argumentere for konkrete faglige problemstillinger I relation til praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt ved hjælp af uddannelsen relevante teorier og metoder

  • analysere og reflektere hvordan hidsige opnået viden, færdigheder og kompetence gennem uddannelse kan anvendes I arbejdet med analyse af relevante praksis opgave og for uddannelsen relevante problemstillinger

  • demonstrere evnen til at gennemføre opgaver under de mulighedsbetingelser, der eksisterer I en konkret organisatorisk sammenhæng

  • demonstrere evnen til at gå I dialog med andre faggrupper om, hvordan egen viden og færdigheder kan bidrage til en k kvalificeret opgaveløsning

  • og hvorvidt praktikken opfylder alle formelle krav

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60088
Sidst ændret 22/02/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 18-12-2024 10:00 - 18-12-2024 10:00 i uge 51
Forskningsseminar - Projektaflevering, ordinær prøve (DITR)

Mandag 20-01-2025 08:15 - Fredag 31-01-2025 18:00 i uge 04 og uge 05
Forskningsseminar - Mundtlig projekteksamen, ordinær prøve (DITR)

Mandag 03-02-2025 08:15 - Fredag 28-02-2025 18:00 i uge 06 til uge 09
Forskningsseminar - Mundtlig projekteksamen, omprøve (DITR)