PDF til print Find kalender

Projekt i digital transformation - implementering og forandring

Titel
Projekt i digital transformation - implementering og forandring
Oversat titel

Project in digital transformation - implementation and change

Semester
E2024
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Obligatorisk/Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Raluca Alexandra Stana (raluca@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60696
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med projektet i digital transformation er at give de studerende viden om forskellige fremgangsmåder til at planlægge og gennemføre en digital transformation og den dertil knyttede organisatoriske implementering og forandring. De studerende vil opnå færdighed i at navigere i samspillet mellem digitale løsninger og organisatoriske forandringer. Projektarbejdet er problemorienteret og eksemplarisk, hvor de studerende skal identificere og analysere det konkrete behov eller problem i en kontekst/organisation og udvikle en plan for transformationen

Uddybende beskrivelse

Det centrale omdrejningspunkt i semesterprojektet er, at de studerende i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed, gennemfører en (del af) en digital transformation. Projektet starter ud med at planlægge forandringsprocessen.

Projektet kan have forskelligt fokus på hvad og hvilken digital transformation der gennemføres afhængigt af om man har specialiseret sig i digital design eller digital ledelse spor på 2. semester.

Pensum

Pensum er emergerende (fremvoksende) og vil udgøres af selvfundet akademisk og praktisk litteratur.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats Total indsats: 412,5 timer (27,5 t/pr ECTS) Selvstændigt gruppearbejde udgør størstedelen af indsatsen. Eksamen: 40 timers forberedelse og 1-2 timers afholdelse

Læringsaktiviteter - Projekt- og gruppedannelse - Projektarbejde i grupper - Vejledning

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Der vil løbende indsamles feedback i løbet af semesteret sammen med en afsluttende formel evaluering i slutningen af kurset.

Program

Omdrejningspunktet for semesterprojektet er et digitalt transformations/ forandrings-projekt i en virksomhed der kan pege på forandringsstrategier som vil være hensigtsmæssigt at anvende.

Efter aftale med virksomheden iværksættes planen, og de studerende følger og bidrager til den digitale transformation i virksomheden, hvor efter forløbet afrapporteres i en semesterprojekt-eksamensrapport.

Grupperne vil blive dannet i en af de første uger af semesteret.
Det er den enkelte studentergruppes eget ansvar at finde en organisation der er i gang med, eller skal til at gå i gang med, en digital transformation/forandrings-projekt.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til

 • kende til en række forskellige videnskabelige skoler for tænkning, der ligger bag forskellige forandringsstrategier

 • selvstændigt identificere, definere og analysere en problemstilling inden for et udvalgt område af digital transformation

 • kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier og metoder til håndteringen af et bæredygtigt digitalt transformationsprojekt

 • forstå hvad der er behov for af digital ledelse, kende forskellige lederroller og –typer, kende forskellige beslutningsformer, og situationsbestemt kunne vælge dem (de) der er behov for

 • kritisk evaluere og reflektere over digitale teknologiers anvendelse og rolle i organisatorisk forandring.

 • planlægge og gennemføre en forandringsplan ved brug af relevant videnskabelig litteratur på et højt fagligt niveau

 • styre it-udviklings- og konstruktionssituationer

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve..

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøven tager udgangspunkt i det skriftlige produkt.

 • Hver studerende indleder eksamen med et 2-3 minutters fagligt relevant oplæg.

 • Efterfølgende spørges der inden for projektrapportens område og opgivne pensum, og eksaminator og de studerende indgår i en dialog med hinanden med efterfølgende diskussion.

 • Bedømmelsen er en samlet bedømmelse for både det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af det skriftlige produkt vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende kan:

 • Formulere en problemstilling indenfor digital transformation og forandring

 • Udvælge, præsentere og formidle viden om teorier og metoder inden for det valgte fagområde

 • Reflektere over selvstændigt udført projekt og alternative tilgange og forankre disse i forskningslitteraturren og tilegnet erfaring

 • Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten/specialet indgår i bedømmelsen med vægten 10%

 • Udforme et projektet der opfylder alle formelle krav

I bedømmelsen af den mundtlige præstation vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende kan:

 • selvstændigt reflektere over og diskutere projektet og dets problemstilling, baseret på den valgte teori, empiri og analyse.

 • argumentere for designvalg og metodevalg på empirisk og/eller teoretisk grundlag.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60696
Sidst ændret 08/05/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 05-09-2024 09:00 - 05-09-2024 17:00 i uge 36
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Projektseminar (DITR)

Fredag 06-09-2024 10:15 - 06-09-2024 17:30 i uge 36
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Projektseminar (DITR)

Mandag 09-09-2024 23:59 - 09-09-2024 23:59 i uge 37
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Deadline for projektdannelse i STADS (DIGIT)

Onsdag 02-10-2024 12:15 - 02-10-2024 16:00 i uge 40
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Projektseminar (DITR)

Onsdag 30-10-2024 12:15 - 30-10-2024 16:00 i uge 44
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Projektseminar (DITR)

Onsdag 27-11-2024 12:15 - 27-11-2024 16:00 i uge 48
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Projektseminar (DITR)

Mandag 09-12-2024 10:15 - 09-12-2024 14:00 i uge 50
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Projektseminar (DITR)

Onsdag 18-12-2024 10:00 - 18-12-2024 10:00 i uge 51
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Projektaflevering, ordinær prøve (DITR)

Mandag 20-01-2025 08:15 - Fredag 31-01-2025 18:00 i uge 04 og uge 05
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Mundtlig projekteksamen, ordinær prøve (DITR)

Mandag 03-02-2025 08:15 - Fredag 28-02-2025 18:00 i uge 06 til uge 09
Projekt i digital transformation, implementering og forandring - Mundtlig projekteksamen, omprøve(DITR)