PDF til print Find kalender

Forskningsseminar

Titel
Forskningsseminar
Oversat titel

Research seminar

Semester
E2024
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Jesper Simonsen (simonsen@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60085
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med dette seminar er at forberede de studerende til deres speciale ved at støtte dem i relevante faglige processer, herunder processen med at med at nå frem til en afgrænset, faglig og relevant problemstilling, identifikation af relevant forskningsbaseret litteratur, og valg af videnskabelige teorier og metoder.

Uddybende beskrivelse

Kurset skal forberede den studerende på et efterfølgende speciale i digital transformation.
Gennem kurset skal den studerende være istand til at at finde relevante peer-reviewed forskningspublikationer, og formulere udkast til specialefokus og - forskningsspørgsmål inden for et afgrænset, specialiseret digital transformation område.

Pensum

Selvvalgt pensum.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kursets 5 ECTS svarer til cirka 135 timers arbejdsindsats, fordelt på følgende:

 • 70 timer: forberedelse for seminarer

 • 40 timer: deltagelse i seminarer

 • 25 timer: eksamensforberedelse og eksamen

Læringsaktiviteter Kurset vil følge forskellige type læringsaktiviteter, som fx

 • Seminarer

 • Diskussioner i grupper og plenum

 • Selvstændigt arbejde

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Der vil løbende indsamles feedback i løbet af semesteret sammen med en afsluttende formel evaluering i slutningen af kurset.

Program

I kursets forløb skal den studerende finde og udvælge centrale relevante peer-reviewed forskningspublikationer inden for området. Blandt denne litteratur skal den studerende udvælge 5 publikationer og producere en præsentation af denne litteratur.

Den studerende skal kunne formulere udkast til et muligt specialefokus- og forskningsspørgsmål der baserer sig på denne forskningslitteratur.

Den valgte forskningslitteratur og udkast til specialefokus- og forskningsspørgsmål samles i en afleveringsopgave i form af en kort præsentation i en minirapport ved kursets afslutning.

Afleveringsopgaven vil normalt have form af slides der kan bruges til at understøtte en mundtlig præsentation.

Forskningsspørgsmålet kan med fordel bruges som problemformulering til det efterfølgende speciale, ligesom forskningspublikationerne med fordel kan indgå i specialets teoridel.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

 • formulere specialefokus- og forskningsspørgsmål som en afgrænset, faglig, relevant og eksemplarisk it-problemstilling indenfor digital transformation

 • forholde sig kritisk til og vælge relevant forskningslitteratur, teori og metode

 • redegøre for den valgte litteratur, teori og metode

 • demonstrere indsigt i hvordan den valgte litteratur, teori og metode kan anvendes under arbejdet med den valgte problemstilling indenfor digital transformation

 • formidle og diskutere forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og kritisk reflektere over egen undersøgelses placering i det faglige felt

Prøveform
Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i skriftligt produkt

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på maksimalt 14.400 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 16.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 18.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 19.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 20 minutter.
Ved 2 studerende 40 minutter.
Ved 3 studerende 55 minutter.
Ved 4 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I bedømmelsen af forskningsseminaret vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Udvælge og anvende videnskabelige teorier og metoder for en afgrænset, faglig og relevant problemstilling.

 • Redegøre for den valgte videnskabelige problemstilling og kritisk forholde sig til videnskabelig viden, valg af kilder, litteratur, teori og metode.

 • Redegøre for hvordan design metoder og processer kan bruges i forskningssammenhænge.

 • Formidle og diskutere forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og kritisk reflektere over egen undersøgelses placering i det faglige felt.

Og hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60085
Sidst ændret 22/02/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 10-09-2024 08:15 - 10-09-2024 12:00 i uge 37
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 17-09-2024 08:15 - 17-09-2024 12:00 i uge 38
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 24-09-2024 08:15 - 24-09-2024 12:00 i uge 39
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 01-10-2024 08:15 - 01-10-2024 12:00 i uge 40
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 08-10-2024 08:15 - 08-10-2024 12:00 i uge 41
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 15-10-2024 08:15 - 15-10-2024 12:00 i uge 42
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 22-10-2024 08:15 - 22-10-2024 12:00 i uge 43
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 29-10-2024 08:15 - 29-10-2024 12:00 i uge 44
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 05-11-2024 08:15 - 05-11-2024 12:00 i uge 45
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 12-11-2024 08:15 - 12-11-2024 12:00 i uge 46
Forskningsseminar (DITR)

Tirsdag 19-11-2024 10:00 - 19-11-2024 10:00 i uge 47
Forskningsseminar - Aflevering af skriftlig prøve (DITR)

Mandag 25-11-2024 08:15 - Tirsdag 26-11-2024 18:00 i uge 48
Forskningsseminar - Mundtlig prøve (DITR)

Mandag 03-02-2025 10:00 - 03-02-2025 10:00 i uge 06
Forskningsseminar - Aflevering af skriftlig omprøve (DITR)

Fredag 07-02-2025 08:15 - 07-02-2025 18:00 i uge 06
Forskningsseminar - Mundtlig omprøve (DITR)