PDF til print Find kalender

Digitale transformationer og bæredygtighed

Titel
Digitale transformationer og bæredygtighed
Oversat titel

Digital transformation and sustainability

Semester
E2024
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Benedicte Frederikke Rex Fleron (bff@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60078
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med kurset er at give de studerende dybdegående viden indenfor kernefagområdernes teorier og begreber til at analysere og indføre digitale og bæredygtige transformationer, både i forhold til eksisterende problemstillinger og i forhold til fremtidige udfordringer.

Uddybende beskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende dybdegående viden indenfor kernefagområdernes teorier og begreber til at analysere og indføre digitale og bæredygtige transformationer, både i forhold til eksisterende problemstillinger og i forhold til fremtidige udfordringer.

De studerende får på dette kursus indsigt i og kompetencer til at:

 • Identificere og diskutere udfordringer af samfundsmæssig og organisatorisk karakter ift. digitale transformationer og bæredygtig digitalisering

 • Applikere og reflektere over interventioner og/eller mitigering af digitale transformationer og bæredygtig digitalisering

 • Vurdere og udvælge teorier/begreber til definition og brug af digitale transformationer og bæredygtig digitalisering

 • Reflektere over mulige fremtidige teknologiers betydning og indvirkning på fremtidens samfund

Undervisningen har fokus på dybdearbejde med videnskabelige tekster og virkelige cases. Dialog, refleksion og fremlæggelser i plenum samt applicering af teori til praksiseksempler og læringsoplæg fra underviser eller andre fagpersoner samt studenteroplæg indgår som elementer i undervisningen. Mellem kursusgangene arbejdes der individuelt og/eller i studiegrupper med tekster og/eller studenterfremlæggelser.

Hver kursusgang tager udgangspunkt i et eller flere tematikker på enten et meso, makro og/eller mikro niveau inden for kursusemnet.

Det er muligt at knytte kurset tæt til Designmetoder og teknologi (15 ECTS).

Pensum

Pensum tager primært udgangspunkt i videnskabelige artikler inden for fagfeltet informatik samt digital transformation og bæredygtig digitalisering. Der påregnes gennemsnitligt 40 normalsiders pensum per kursusgang.

Information om pensum vil være tilgængeligt på Moodle inden kursusstart.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats:

Dette er et 10 ECTS-points kursus svarende til 270 timers arbejdsbelastning. Tilstedeværelsesundervisningen er fordelt på 10-15 kursusgange, som afholdes på Campus eller i felten. Ca. 165 timer er til kursusforberedelse og -aktiviteter uden for selve kursusafviklingen. Dertil kommer 56 timer til eksamensskrivning (7dg af 8t).

Læsebyrden beregnes ud fra en normalside på 400 ord og at man kan læse ca. 10 sider på engelsk i timen og ca. 20 sider på dansk i timen.

De 165 timer til kursusforberedelse og -aktiviteter fordels på følgende på følgende aktiviteter:

 • læsning

 • øvelser

 • peer feedback

 • forberedelse af fremlæggelser

 • skriveopgaver hjemme

Læringsaktiviteter:

 • Seminarer

 • Fremlæggelser

 • Øvelser

 • Selvstændigt arbejde individuelt/i studiegrupper

Undervisningen foregår i overvejende grad som faciliteret studiekreds med læringsoplæg fra undervisere og gæsteforelæsere. Læringsoplæggene har til hensigt at give oversigt over kursets teorier og problemområder. De studerende deltager aktivt i undervisningen via studiekredsarbejde, hvor de både individuelt og i læsegrupper arbejdet med udvalgte dele af pensum knyttet til den aktuelle seminargang. Dette arbejde kan, foruden som dialog og diskussion i plenum, både foregå som:

 • skriftlig kommentering og annotering af tekster

 • øvelser fx i form af applicering af teori og begreber til praksiseksempler eller analysearbejde ift. tekster og/eller praksiscases

 • studenterfremlæggelser

 • peer feedback

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i udgangspunktet fortløbende både formativt og summativt ved hver seminargang og som minimum summativt ved sidste kursusgang. Evalueringen er skriftlig med mulighed for mundtlig opfølgning. Indholdet og formen vælges af den kursusansvarlige.

Program

Processen og sammenhængen i kursusindholdet er bygget op omkring en generel design cyklus (analyse-design-implementering-evaluering), hvor hver del af denne cyklus svarer til seminar 2-5, og de studerende kommer dermed en fuld cyklus igennem i løbet af kurset.

Kurset kan være tæt forbundet til Designmetode og teknologikurset, som i cyklussammenhængen er fokuseret på implementeringsdelen, hvilket i relation til dette kursus er skabelsen af en intervention med henblik på digital transformation og bæredygtig (DTB) digitalisering.

Kurset er delt op i følgende emner:

Seminar 1: Kernebegreber + Analyse af initiativer til DTB

Seminar 2: Design udfordringer

Seminar 3: Implementering af foranstaltninger

Seminar 4: Evaluering af DTB-interventioner

Studiegruppedannelse starter på første kursusgang og er på plads til tredje kursusgang.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til

 • kritisk at kunne identificere og diskutere forskellige aspekter relateret til design, udvikling og brug af digital transformation med teknologier, som både opfylder formålet og er bæredygtige

 • at applicere og reflektere over forskningsbaserede teorier om og resultater af bæredygtige teknologier og deres implikationer for praksis

 • kritisk vurdere og udvælge relevante teknologier til at opnå bæredygtige og transformative løsninger i både det private industrien og det offentlige

 • at kunne kritisk reflektere over hvordan mulige fremtidige teknologier vil være med til at forme samfundet i fremtiden.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 60.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Karakteren er udtryk for den studerendes skriftlige præstation i henhold til opfyldelsen af eksamenskravet:

 • Den fuldstændige opfyldelse opnås ved en sikker demonstration af

(a) solid viden, indsigt og overblik over begrebsområderne

(b) solid beskrivelse, kompetent applikation og kritisk refleksion ift. egen brug af teorier og metoder samt

(c) sikker, klar og tydelig, velstruktureret og selvstændig samt konceptuelt korrekt skriftlige formidling.

 • Den gode opfyldelse opnås ved, at den studerende demonstrerer

(a) viden om og indsigt i begrebsområderne

(b) klar og tydelig beskrivelse samt forholdsvis kompetent applikation af egen brug af teorier og metoder samt

(c) en klar og tydelig organisering og skriftlige formidling.

 • Den minimalt accepterede beståelse opnås ved, at den studerende demonstrerer

(a) en tilstrækkelig men begrænset viden om begrebsområderne

(b) en tilstrækkelig redegørelse og applikation af egen brug af teorier og metoder samt

(c) en tilstrækkelig men usikker organisering og skriftlige formidling.

_

I bedømmelsen af den skriftlige opgave bliver der derfor lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende

 • kan identificere og diskutere forskellige aspekter relateret til design, udvikling og brug af digitale og bæredygtige transformationer

 • kan anvende og reflektere over forskningsbaserede teorier om og resultater af bæredygtige teknologier og deres implikationer for praksis

 • kan udvælge relevante teknologier til at opnå bæredygtige og transformative udvikling

 • kan reflektere over konsekvenserne af valgte metoder, teorier og praksisser i en given digital transformation proces/case

 • hvorvidt den skriftlige opgave opfylder alle formelle krav

 • stave- og formuleringsevner i den skriftlige opgave med en vægtning på 10%

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60078
Sidst ændret 22/02/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 09-09-2024 08:15 - 09-09-2024 12:00 i uge 37
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Tirsdag 10-09-2024 08:15 - 10-09-2024 12:00 i uge 37
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Onsdag 11-09-2024 08:15 - 11-09-2024 12:00 i uge 37
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Mandag 30-09-2024 08:15 - 30-09-2024 12:00 i uge 40
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Tirsdag 01-10-2024 08:15 - 01-10-2024 12:00 i uge 40
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Onsdag 02-10-2024 08:15 - 02-10-2024 12:00 i uge 40
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Mandag 21-10-2024 08:15 - 21-10-2024 12:00 i uge 43
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Tirsdag 22-10-2024 08:15 - 22-10-2024 12:00 i uge 43
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Onsdag 23-10-2024 08:15 - 23-10-2024 12:00 i uge 43
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Mandag 11-11-2024 08:15 - 11-11-2024 12:00 i uge 46
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Tirsdag 12-11-2024 08:15 - 12-11-2024 12:00 i uge 46
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Onsdag 13-11-2024 08:15 - 13-11-2024 12:00 i uge 46
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Mandag 25-11-2024 08:15 - 25-11-2024 12:00 i uge 48
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Tirsdag 26-11-2024 08:15 - 26-11-2024 12:00 i uge 48
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Onsdag 27-11-2024 08:15 - 27-11-2024 12:00 i uge 48
Digitale transformationer og bæredygtighed (DITR)

Torsdag 28-11-2024 10:00 - Torsdag 05-12-2024 10:00 i uge 48 og uge 49
Digitale transformationer og bæredygtighed - Skriftlig prøve (DITR)

Mandag 03-02-2025 10:00 - Mandag 10-02-2025 10:00 i uge 06 og uge 07
Digitale transformationer og bæredygtighed - Skriftlig omprøve (DITR)