PDF til print Find kalender

Modstandsdygtighed eller sårbarhed – sociologiske og politologiske perspektiver og mekanismer (specialiseringskursus)

Titel
Modstandsdygtighed eller sårbarhed – sociologiske og politologiske perspektiver og mekanismer (specialiseringskursus)
Oversat titel

Advanced study course

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Tine Rostgaard (tiro@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60671
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.

Specialiseringskurser på Socialvidenskab udbydes under et af tre tematiske profiler: * Sociale forandringsprocesser og retfærdighed * Velfærd, Institutioner og Ulighed * Køn og Mangfoldighed

Uddybende beskrivelse

At være modstandsdygtig eller resilient’ er kommet i fokus i de senere år, både som en forståelse for hvorfor nogle individer nemmere synes at kunne modstå modgang i livet, men også i forståelsen af at nogle samfund er mere modstandsdygtige end andre. De to ting spiller dog nøje sammen. Vi kan som individer være mere eller mindre psykisk sårbare, men den måde vi fra samfundets side understøttes ressourcemæssigt, har en stor betydning.

Samfundsmæssige forandringer (fx øget acceleration, præstations- og forventningspres, forandrede fællesskaber) skaber nye krav til individerne og forandrede modstandsdygtigheds- og udsathedsdynamikker. Samtidig kommer udsathed til udtryk på forskellige måder over livsforløbet og i overgangen fra barn/ung til voksen og senlivet, fx stigende mistrivsel blandt børn og unge, ny udsathed i ungdomslivet, forældreudbrændthed , og ensomhed i alderdommen.

Den samfundsmæssige anerkendelse af udsathed i disse livsfaser kan også være forskellig, f.eks. som udtrykt i den socialpolitiske prioritering af bestemte behovsgrupper. Diskussioner om modstandsdygtighed/resiliens læner sig derfor op ad forståelser af sociale risici og (u)retfærdighed.

På dette kursus ser vi derfor nærmere på modstandsdygtighed/resiliens og sårbarhed/udsathed over livsforløbet og hvilke individuelle og samfundsmæssige strukturer, der faciliterer resiliens, samt på forståelsen af hvordan vi skaber mere robuste samfund.

Kurset vil se på de forskellige forståelser af mekanismer, der skaber henholdsvis modstandsdygtighed og sårbarhed/udsathed. Det gælder mekanismer på individniveau, som psykologiske faktorer og erfaringer gennem livet, mesofaktorer som netværk og relationer , og makrofaktorer, som f.eks. velfærdspolitik. Vi kommer til kritisk at diskutere selve begrebet resiliens/modstandsdygtighed og hvilken teoretisk og praktisk betydning det har. F.eks. er der en magtbaseret kritik af at begreberne bruges politisk til at ansvarliggøre borgerne. Og til at retfærdiggøre en given fordeling og prioritering af samfundets ressourcer på tværs af forskellige befolkningsgrupper f.eks. unge/gamle, normalområdet/ specialområdet. Kurset ser også på hvad der er betragtes som typiske udsatte tidspunkter hen over vores livsforløb, både nu og før i tiden, herunder nogle af de nye former for udsathed som samfundsmæssige forandringer skaber og hvordan velfærdsstaten på den ene side forsøger at modificere disse, f.eks. igennem social investerings- uddannelses- eller aktiv aldringspolitik og på den anden side (utilsigtet) kan være medvirkende til at forstærke dem.

Pensum

Mmfatter videnskabelige artikler og bogkapitler, bl.a. fra D. Chandler & J. Coaffee (Eds.), The Routledge handbook of international resilience, UK: Routledge og Kumar (red.) (2016) The Routledge International Handbook of psychological resilience, TaylorFrancis.

Tilrettelæggelse og indsats

10 lektioner a 2 t.

Kursets 10 ECTS udgør 270 timer i arbejdsindsats, fordelt på følgende:

 • ca 160 timer: læseforberedelse

 • ca 42 timer: forberedelse til fremlæggelse og øvelser (evt. udvides)

 • ca 20 timer: deltagelse i undervisning

 • ca 48 timer: eksamensforberedelse og eksamen

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program

Under-visningsgang

 1. 15.2 Introduktion til begrebet modstandsdygtig/resiliens/robusthed

 2. 22.2 Børn og unges livsudvikling i et resiliensperspektiv

 3. 29.2 Modstandsdygtighed i forældreskabet

 4. 7.3 Gammel og robust: aktiv og succesfuld aldring for de få eller mange?

 5. 14.3 Kritikken af resiliensbegrebet

 6. 21.3 Velfærdschok: systemisk og individuel resiliens

 7. 4.4 Magt og resiliens imellem generationer

 8. 11.4 Modstandsdygtighed og behov: et retfærdighedsperspektiv

 9. 18.4 Resilienspolitik og praksis over livsforløbet

 10. 25.4 Robuste samfund og fællesskaber

BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger inden for det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset beskæftiger sig med

 • være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling

 • kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks betydning for uddannelsens genstandsfelt

 • udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema

 • formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 36.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Redegøre for og diskutere forskellige teorier om modstandsdygtighed og sårbarhed på individ – og samfundsniveau, ved hjælp af den fagligt relevante terminologi, samt at diskutere forskelle og ligheder mellem dem.

Forstå og redegøre for mekanismerne bag modstandsdygtighed og sårbarhed over livsfasen og i samfundsmæssige fællesskaber. Kritisk at diskutere og vurdere teoriernes styrke og svagheder, og deres anvendelse i politik og praksis, og ved hjælp af faglig relevant terminologi .

Demonstrere evnen til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en given problemstilling relateret til modstandsdygtighed/resiliens og udsathed/sårbarhed

Skriftligt konstruere en analyse og forholde sig kreativt, og løsningsorienteret til centrale problemstillinger ift. modstandsdygtighed/resiliens og sårbarhed/udsathed på et videnskabeligt grundlag.

Formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60671
Sidst ændret 11/01/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 15-02-2024 08:15 - 15-02-2024 10:00 i uge 07
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Torsdag 22-02-2024 08:15 - 22-02-2024 10:00 i uge 08
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Torsdag 29-02-2024 08:15 - 29-02-2024 10:00 i uge 09
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Torsdag 07-03-2024 08:15 - 07-03-2024 10:00 i uge 10
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Torsdag 14-03-2024 08:15 - 14-03-2024 10:00 i uge 11
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Torsdag 21-03-2024 08:15 - 21-03-2024 10:00 i uge 12
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Torsdag 04-04-2024 08:15 - 04-04-2024 10:00 i uge 14
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Torsdag 11-04-2024 08:15 - 11-04-2024 10:00 i uge 15
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Torsdag 18-04-2024 08:15 - 18-04-2024 10:00 i uge 16
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Torsdag 25-04-2024 08:15 - 25-04-2024 10:00 i uge 17
Modstandsdygtig eller sårbar - sociologiske perspektiver og mekanismer (SV)

Fredag 14-06-2024 10:00 - 14-06-2024 10:00 i uge 24
Modstandsdygtig eller sårbarhed – sociologiske og politologiske perspektiver og mekanismer - Eksamen (SV)

Fredag 16-08-2024 10:00 - 16-08-2024 10:00 i uge 33
Modstandsdygtig eller sårbarhed – sociologiske og politologiske perspektiver og mekanismer - Omprøve (SV)