PDF til print Find kalender

Adfærdsinformeret Offentlig Politik og Forvaltning (Specialiseringskursus)

Titel
Adfærdsinformeret Offentlig Politik og Forvaltning (Specialiseringskursus)
Oversat titel

Advanced study course

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Jon Kvist (jkvist@ruc.dk)
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60610
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.

Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre profilområder:

  • Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
  • Organisation, styring og ledelse
  • Velfærdsstat og samfund
Uddybende beskrivelse

Det er helt afgørende, at politik virker efter hensigten. Men at lykkes med det, kræver indgående forståelse af de udfordringer som politik møder fra diagnose af problem og vedtagelse af politik over rejsen gennem forvaltningen og ud til borgerens hverdag. En sådan forståelse kræver et blik for adfærd – for hvordan embedsfolk, frontmedarbejdere og brugerne af offentlig service træffer beslutninger og agerer. I dette kursus bruger vi indsigter fra psykologi til at forstå politik og forvaltning ud fra et mikroperspektiv. Vi ser på problemforståelse; på design af politikker; på implementering og adfærden hos dem, der konverterer politik til virkelighed; og på reaktionen hos brugerne, politikken implementeres overfor. Det gennemgående spørgsmål er hvordan adfærdsindsigter kan bruges til at udforme en mere effektiv politik? Hvis vi bruger policy cyklussen gælder det i første fase om at opnå en bedre forståelse af det problem, der skal løses – kan vi antage borgere og andre aktører handler rationelt? I næste fase handler det om hvordan vi kan designe politikker, så de ændrer adfærd i ønskede retninger. Hvordan reagerer frontmedarbejdere på styring og ledelse og hvad betyder det for deres adfærd overfor borgere? Og vi ser på adfærden blandt dem som politik rettes mod og er til for: Hvordan reagerer borgere på mødet med forvaltningen? Indsigter i hvordan mennesker – frontmedarbejdere og borgere - rent faktisk træffer beslutninger kan på den måde foranledige et eftersyn af politikker og styringsformer, og kvalificere valget og udformningen af politikker og styringsformer, uanset om det drejer sig om fx sundhedspolitik, beskæftigelsespolitik, konkurrence- og forbrugerpolitik, erhvervspolitik, uddannelsespolitik, socialpolitik, energipolitik, miljøpolitik, transportpolitik, skattepolitik, integrationspolitik eller styring internt i den offentlige sektor. På kurset diskuterer vi muligheder og begrænsninger, udfordringer og dilemmaer ved adfærdsinformeret politik. Kurset ruster dig til at tage menneskers psykologi alvorligt i relation til politik og forvaltning, og til at forstå, hvorfor nogle politikker virker, mens andre ikke virker. Mest af alt lærer du på kurset, hvordan vi kan lave bedre, mere adfærdsinformeret, politik. Internationalt er der en voksende interesse og erfaringer fra mange forskellige politikområder, herunder især i USA og England, men efterhånden er der gjort erfaringer i mange lande, herunder Danmark. Den type viden er der en stor og stødt stigende efterspørgsel på i virkelighedens offentlige organisationer - nationalt og lokalt, som internationalt – og i konsulentvirksomheder og andre private organisationer, som rådgiver politikerne og den offentlige sektor.

Pensum

Total antal sider: ca. 1000. Pensum vil bestå af nyere litteratur og studier, der dækker teorier og den empiriske udvikling. Det nærmere pensum fastlægges senere og vil fremgå i Moodle, men eksempler på klassiske tekster (uddrag) og et par nyere studier er: Bregn, K. (2019). Adfærdsinformeret politik: Anvendelse af indsigter fra adfærdsøkonomi og psykologi i offentlig politik. Djøf Forlag. (uddrag) Herd, P., & Moynihan, D. P. (2019). Administrative burden: Policymaking by other means. Russell Sage Foundation. (uddrag) Kahneman, D. (2013). At tænke-hurtigt og langsomt. Lindhardt og Ringhof. (uddrag) Lipsky, M. (2010). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service, Russel Sage Foundation (uddrag) Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2003). Cops, teachers, counselors: narratives of street-level judgment. Ann Arbor: University of Michigan Press. (uddrag) Mikkelsen, M. F., Pedersen, M. J., & Petersen, N. B. G. (2023). To Act or Not to Act? How Client Progression Affects Purposeful Performance Information Use at the Frontlines. Journal of Public Administration Research and Theory, 33(2), 296-312. Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Penguin. (uddrag) Webeck, S., & Lee, H. (2022). The Behavioral Foundations of Representative Bureaucracy. Perspectives on Public Management and Governance, 5(3), 209-221.

Tilrettelæggelse og indsats

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil også gøre brug af andre undervisnings- og arbejdsformer som mindre gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, og peer feedback. Holdunderviserne – Jonas Krogh Madsen, Kim Sass Mikkelsen og Jon Kvist – besidder bred og komplementerede viden og kompetencer om adfærdsinformeret politik og forvaltning, men det vil blive overvejet at inddrage oplæg fra eksterne aktører og borgere. Holdundervisning: 24 timer Forberedelse: 140 timer Aktiv deltagelse (øvelser, hjemmeopgaver, studenteroplæg, og peer feedback): 70 Eksamen: 37 timer I alt: 271 timer

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Derudover vil undervisere kort indledningsvist afstemme forventninger, midtvejs indbyde til kritik og afslutningsvist indhente studerendes kritik og forslag til forbedringer m.v.

Program

Kommer på Moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset beskæftiger sig med.

  • være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling.

  • kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks betydning for uddannelsens genstandsfelt.

  • udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid.

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 25 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.

Tilladte hjælpemidler: Alle (dog kun medbringe noter udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige prøve).

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid Forberedelsestid 25 minutter og eksaminationstid inklusive votering 25 minutter, Tilladte hjælpemidler: Alle (dog kun medbringe note udarbejdet under forberedelse med ind til mundtlig prøve)

Med fagligt relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier og teoretiske aspekter indenfor adfærdsinformeret politik Være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til at designe adfærdsinformerede politikker på forskellige politikområder Kritisk kunne reflektere over indsigter fra psykologi og andre adfærdsdiscipliner for design af offentlige politikker Forholde sig kreativt og løsningsorienteret til hvordan adfærdsindsigters betydning kan inddrages i design af offentlige politikker Formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60610
Sidst ændret 12/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 12-09-2023 12:15 - 12-09-2023 14:00 i uge 37
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 19-09-2023 12:15 - 19-09-2023 14:00 i uge 38
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 26-09-2023 12:15 - 26-09-2023 14:00 i uge 39
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 03-10-2023 12:15 - 03-10-2023 14:00 i uge 40
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 10-10-2023 12:15 - 10-10-2023 14:00 i uge 41
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 24-10-2023 12:15 - 24-10-2023 14:00 i uge 43
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 31-10-2023 12:15 - 31-10-2023 14:00 i uge 44
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 07-11-2023 12:15 - 07-11-2023 14:00 i uge 45
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 14-11-2023 12:15 - 14-11-2023 14:00 i uge 46
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 28-11-2023 12:15 - 28-11-2023 14:00 i uge 48
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 05-12-2023 12:15 - 05-12-2023 14:00 i uge 49
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 12-12-2023 12:15 - 12-12-2023 14:00 i uge 50
Adfærdsinformeret offentlig politik og forvaltning (PF)

Tirsdag 09-01-2024 08:15 - Onsdag 10-01-2024 18:00 i uge 02
Adfærdsinformeret Offentlig Politik og Forvaltning - eksamen

Mandag 22-01-2024 08:15 - Tirsdag 23-01-2024 18:00 i uge 04
Adfærdsinformeret Offentlig Politik og Forvaltning - reeksamen