PDF til print    Find kalender

Sprogprofil // Fransk

Semester
E2023
Uddannelse
Arbejdslivsstudier * / Dansk * / Computer Science * / English * / Filosofi * / Geografi * / Global Studies * / Historie * / Informatik * / International Development Studies * / Journalistik * / Kommunikation * / Kultur og Sprogmødestudier * / Performance Design * / Plan, By og Proces * / Psykologi * / Pædagogik og Uddannelsesstudier * / Socialvidenskab * / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier * / Teksam - miljøplanlægning * / Virksomhedsstudier * / Social Entrepreneurship and Management * / Spatial Designs and Society * / Sociale Interventionsstudier * / International Public Administration and Politics * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Virksomhedsledelse * / Strategisk kommunikation og digitale medier * / Arbejdsliv / Business Administration and Leadership / By og Plan / Bæredygtig Omstilling (TekSam) / Computer Science / Dansk / Digital Transformation / Filosofi og Videnskabsteori / Global and Development Studies / Historie / International Politics and Governance / Journalistik / Kommunikation / Kulturmødestudier / Media and Communication / Politik og Forvaltning / Social Entrepreneurship and Management / Social Intervention / Socialpsykologi og Læring / Socialvidenskab / Tværvidenskabelige Sundhedsstudier / Virksomhedsledelse / European Master in Global Studies
Indhold

Undervisningssprog

Fransk/dansk/engelsk

Aktivitetstype

Ekstracurriculært forløb

Type

Ikke-obligatorisk

ECTS

0

Tilmelding og optagelse

Tilmelding foretages her

Tilmeldingsfrist: 18.9.2023

For at blive optaget på Sprogprofilen, skal den studerende opfylde visse kriterier, som er beskrevet under punktet ”Forudsætninger for deltagelse”.

Studerende, der er blevet optaget på Sprogprofilen, skal tilmelde sig på ny i de semestre, de ønsker at deltage i Sprogprofilens undervisning (i alt 2 semestre i løbet af kandidatuddannelsen).

Studerende, der ønsker at tilmelde sig et semester på Sprogprofilen i forbindelse med godkendelse af et udvekslingssemester, et praktikophold eller et sprogprofilsrelevant projektarbejde som del af deres Sprogprofil-forløb, skal henvende sig direkte til den undervisningsansvarlige eller skrive til sprogprofilen@ruc.dk.

Forudsætninger for deltagelse

Det anbefales, at den studerende har sprogkundskaber i profilsproget svarende til gymnasialt A- eller B-niveau eller sammenlignelige kompetencer, der er tilegnet på anden vis. Dette svarer cirka til niveau B1 i European Framework of Reference for Languages.

Ved påbegyndelsen af Sprogprofilen foretager den fagansvarlige underviser en samlet vurdering af den studerendes mulighed for at gennemføre Sprogprofilen, herunder af den studerendes receptive og produktive kommunikative kompetencer i profilsproget. Denne vurdering har til formål at tydeliggøre over for den studerende og underviseren, hvor den enkelte studerendes udfordringer og læringsmål ligger i forhold til deltagelse og gennemførelse af sprogprofilforløbet.

Der kan optages kandidatstuderende som går på 1., 2. eller 3. semester, for at imødekomme kravet om minimumsdeltagelse i 2 semestre.

Kandidatstuderende på 4. semester kan optages, såfremt de kan dokumentere:

 • At de har været på udvekslingsophold i et tidligere semester på et universitet, der er relevant i forhold til den franske sprogprofil.

 • Eller at de tidligere har anvendt fransk i forbindelse med deres projektarbejde.

Overordnet indhold

I sprogprofilforløbet tilbydes de studerende undervisning i at læse fremmedsproget litteratur, arbejde analytisk med forskellige fagtraditioner og formidle på fremmedsproget. Derigennem får de studerende viden, udvikler færdigheder og opnår kompetencer, således at de kan fungere som humanistiske eller socialvidenskabelige vidensarbejdere i en globaliseret, transnational og flersproglig kontekst, både på offentlige og private vidensarbejdspladser. Studerende med et sprogprofilbevis vil kunne bidrage på deres arbejdsplads med at indhente relevant faglig viden på profilsproget, vil kunne formidle denne viden samt reflektere over anvendelsen i en dansk og transnational kontekst og vil have redskaber til at udvikle deres interkulturelle kommunikative kompetencer løbende efter behov.

Viden, færdigheder og kompetencer

Sprogprofilsstuderende opnår gennem deres deltagelse i et sprogprofilforløb følgende viden, færdigheder og kompetencer i det valgte profilsprog:

 • Viden om og færdigheder i informationssøgning inden for 2. fremmedsprog i relation til humanistiske eller socialvidenskabelige fagområder, således at de profilstuderende bliver opmærksomme på, hvordan fransk, spansk eller tysk teori og/eller empiri meningsfuldt kan anvendes i danske og internationale sammenhænge.

 • Viden om og færdigheder i tekstlæsning på profilsproget (læsestrategier).

 • Viden om fagligt indhold, der er relateret til profilsproget og de humanistiske eller socialvidenskabelige bacheloruddannelser samt inddragelse af de studerendes projektarbejde.

 • Færdigheder i og kompetence til at formidle denne faglige viden på enten fransk, spansk eller tysk, mundligt såvel som skriftligt, og til løbende at foretage en selvstændig videreudvikling af deres interkulturelle kommunikative kompetencer.

Uddybende beskrivelse

Semesterets indhold vil fremgå af profilsprogets Moodle-side.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Læringsmålene med Sprogprofilen er, at den studerende kan:

 • Foretage selvstændig og systematisk informationssøgning inden for 2. fremmedsprog i relation til humanistiske eller socialvidenskabelige fagområder og argumentere reflekteret og analytisk for, hvornår og hvordan franske eller tyske tekster (herunder teori og empiri) kan inddrages i analysen af human- eller socialvidenskabelige tilgange.

 • Foretage tekstlæsning på profilsproget.

 • Opbygge en viden om fagligt indhold, der er relateret til profilsproget og de humanistiske eller socialvidenskabelige bacheloruddannelser, med inddragelse af den studerendes projektarbejde.

 • Formidle relevant humanistisk eller socialvidenskabelig viden på fransk eller tysk såvel skriftligt som mundtligt og selvstændigt foretage en videreudvikling af deres interkulturelle kommunikative kompetencer.

Undervisnings- og arbejdsform

Sprogprofilens undervisning er kendetegnet ved:

Sprogundervisning med udgangspunkt i uddannelsernes indhold, metoder og faglighed

På Sprogprofilen forbindes sprogundervisning med undervisning i indhold, der både er relevant i forhold til profilsproget, i forhold til temaer og problemstillinger inden for de humanistiske og socialvidenskabelige kandidatuddannelser, og i forhold til de studerendes projektarbejde og praktik.

Undervisnings- og arbejdsformerne understøtter de studerendes videreudvikling af deres kommunikative kompetencer i akademiske og arbejdsrelaterede sammenhænge. Derfor arbejdes der især med kommunikative øvelser, par- og gruppearbejde, samt små præsentationer. Ekskursioner til sprogmiljøer, hvor profilsproget anvendes, eller interview og dialoger med personer, der taler profilsproget, kan ligeledes indgå i undervisningen.

Ved det intensive seminar arbejder de studerende typisk i par eller mindre grupper, der fordyber sig i en case eller en problemstilling, der relaterer til semestertemaet. Gruppen forbereder et kommunikativt produkt, der præsenteres ved evalueringsseminaret.

Et trygt læringsmiljø og translanguaging

På Sprogprofilen er der fokus på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor man som studerende har lyst til at afprøve sproget. Gennem en translanguaging strategi indbyder vi til at bruge profilsproget så meget som muligt og med støtte fra andre sprog, man også kan.

Undervisningsmetoden inkluderer også, at de studerende udarbejder individuelle sproglæringsmål og –strategier hvert semester, som de følger op på løbende.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Sprogprofilen giver ikke ECTS point. Men vi tilbyder et karakterfrit rum hvor der er plads til at tænke højt og dyrke/forbedre sine sprogkompetencer på profilsproget. Dette bliver faciliteret via et semestertema, som giver mulighed for ikke blot at arbejde med profilsproget, men også få bedre kendskab til de kulturer, der forbindes med profilsproget. En god idé er at forberede sig til kursusgangene ved at læse op på Moodle omkring dagsorden samt udføre de hjemmeopgaver, der er knyttet til kursusgangen.

Den forventede arbejdsindsats per semester er:

 • Aktiv deltagelse i mindst 80% af den almindelige undervisning, der består af 14 timers undervisning, fordelt over 6-7 kursusgange, samt dertil knyttet forberedelse.

 • Aktiv deltagelse i det intensive seminar på 9 timer, samt evalueringsseminaret på 6 timer.

Pensum

Undervisningsopgaver og –materialer vil fremgå af profilsprogets Moodle-side.

Evaluerings- og feedbackformer

Studerende opfordres til løbende at give feedback til underviserne i forhold til sværhedsgrad og sproglæringsmæssige ønsker. Kurset evalueres skriftligt og mundtligt i forbindelse med det afsluttende evalueringsseminar.

Forudsætninger for at kunne deltage i eksamen

En studerende skal gennemføre to semestre på Sprogprofilen, før vedkommende indstilles til Sprogprofilens af- - sluttende prøve. Et semester kan gennemføres på fire måder: gennem deltagelse i Sprogprofilskurset; på baggrund af et sprogprofilsrelevant udvekslingshophold; på baggrund af et sprogprofilsrelevant projektarbejde; eller på baggrund af en sprogprofilsrelevant praktik.

Deltagelse i Sprogprofils-kurset

Et Sprogprofilssemester godkendes som gennemført, når en studerende:

 • har deltaget aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende i 80% af den almindelige undervisning samt evt. forberedelse, og

 • har deltaget, aktivt og tilfredsstillende i det obligatoriske intensivseminar og i evalueringsseminaret.

 • har forberedt et kommunikativt produkt og præsenteret det ved evalueringsseminaret. Præsentationen gennemføres på fransk, med inddragelse af andre sprog efter behov.

På baggrund af et sprogprofilsrelevant udvekslingsophold

Et udvekslingsophold godkendes som et gennemført sprogprofilssemester, når en studerende, der har været på udvekslingsophold på et universitet, hvor profilsproget anvendes,

 • udarbejder en portfolioopgave på fransk, i hvilken den studerende reflekterer over, hvordan vedkommende har arbejdet med Sprogprofilens læringsmål under opholdet. Portfolioopgaven skal tage udgangspunkt i en af de ECTS-belagte studieaktiviteter på værtsuniversitetet, som den studerende har deltaget i, eller i en samfundsproblematik i værtslandet. Profilsproget fransk skal have indgået som sprog i opholdet.

 • holder et oplæg om udvekslingsopholdet ved evalueringsseminaret i samme eller det efterfølgende semester med udgangspunkt i portfolioopgaven.

På baggrund af et sprogprofilsrelevant projektarbejde

Inddragelse af profilsproget i projektarbejdet godkendes som et gennemført sprogprofilssemester, når en studerende:

 • deltager i én af semesterets kursusgange og fremlægger et sprogprofilsrelevant aspekt af sit projekt, som de andre sprogprofilsstuderende giver feedback på (fx udlægning af en teori, en interviewguide, e.l.).

 • holder et oplæg om sit projekt ved evalueringsseminaret i samme eller det efterfølgende semester med inddragelse af et kommunikativt produkt, der understøtter formidlingen af projektet. I præsentationen reflekterer den studerende herudover over, hvordan vedkommende har arbejdet med Sprogprofilens læringsmål og profilsproget fransk i sit projektarbejde. Præsentationen gennemføres på fransk, med inddragelse af dansk/engelsk efter behov.

På baggrund af et sprogprofilsrelevant praktikophold

Et praktikophold godkendes som et gennemført sprogprofilssemester, når en studerende som del af sin kandidatuddannelse har gennemført en praktik, i hvilken fransk indgik som del af arbejdet, og:

 • udarbejder en portfolioopgave på fransk, i hvilken den studerende reflekterer over, hvordan vedkommende har arbejdet med Sprogprofilens læringsmål i sin praktik.

 • præsenterer sin praktik ved evalueringsseminaret i samme eller det efterfølgende semester på baggrund af portfolioopgaven. Præsentationsformatet aftales mellem underviser og den studerende.

Eksamen

Sprogprofilens afsluttende prøve

En studerende indstilles til Sprogprofilens afsluttende prøve i forbindelse med evalueringsseminaret ved den studerendes andet semester på Sprogprofilen.

Den afsluttende prøve tager udgangspunkt i det projekt, som den studerende har arbejdet med i sin kandidatuddannelse i samme semester. Den studerende skal:

 • finde litteratur på det valgte profilsprog, der er relateret til den studerendes semesterprojektarbejde. Litteraturlisten vedlægges præsentationen.

 • skrive en synopsis på profilsproget, i hvilken det læringsmæssige og erkendelsesmæssige bidrag fra tekstkilderne præsenteres i forhold til projektarbejdet

 • lave en visuelt understøttet mundtlig præsentation på profilsproget, der tager afsæt i synopsen

 • besvare spørgsmål til præsentationen fra studerende og underviserne på profilsproget

 • diskutere præsentationen på profilsproget, med inddragelse af dansk/engelsk efter behov

 • reflektere over læringsprocessen og individuelle læringsmål på profilsproget, med inddragelse af dansk/engelsk efter behov

 • deltage aktivt i evalueringsseminaret ved at stille spørgsmål til de andres præsentationer

Synopsen forventes at være 1-2 normalsider.

Det mundtlige oplæg, inklusive diskussion og spørgsmål, forventes at vare 20 minutter.

Reeksamen

En studerende, der ikke har deltaget i intensivseminaret og evalueringsseminaret, kan gennemføre en erstatningsopgave. Denne formuleres af den fagansvarlige underviser, der ligeledes står for bedømmelsen af den afleverede erstatningsopgave. Erstatningsopgaven skal være sendt til den fagansvarlige underviser senest ved det pågældende semesters afslutning.

Bevis for deltagelse

Studerende, der har gennemført sprogprofilforløbet, vil modtage et deltagelsesbevis fra sprogprofilens koordinator.

For at kunne afslutte sprogprofilforløbet og få et sprogprofilbevis skal den studerende have opfyldt kravet om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i to semestre og have bestået Sprogprofilens afsluttende prøve.


Subject

Master degree programmes at the Department of Communication and Arts, the Department of People and Technology, and the Department of Social Sciences and Business

Teaching language

French/English/Danish

Activity type

Extra-curricular activity

Type

Non-obligatory course

ECTS

0

Registration

Please click here for registration.

Registration deadline: 18 September 2023

In order to be admitted to the Language Profile, the student must meet certain criteria, which are described under the section "Prerequisites for participation".

For students who have already been accepted at the French Language Profile:

Students have to register anew every semester, even if they have attended previous semesters at the Language Profile.

Students who wish to register for a semester at the Language Profile Programme in connection with approval of an exchange semester or a language profile-relevant project work as part of their Language Profile course must contact the person in charge of teaching directly or write to sprogprofilen@ruc.dk.

Requirements for level of language proficiency

Linguistic proficiency in French corresponding to level B1 in the European Framework of Reference for Languages (equals A- or B-level in the Danish secondary education system), or comparable competences acquired otherwise.

In the beginning of their first semester at the Language Profile, students are subjected to an assessment of their receptive and productive communicative competences in French. The objective of the assessment is to map and clarify the individual student’s areas of improvement and elaborate individual language learning objectives.

For new students who want to enroll in the French Language Profile:

Due to the duration of the Language Profile program new students have to begin at the Language Profile in the first, second or third semester of their master degree program. Students in their fourth semester can be accepted if they can prove, that they have been in an internship or study exchange in an earlier semester that is relevant for the language profile context, as it can substitute one of the language profile semesters (see below for specific rules).

General content description

In the language profile course, students strengthen their ability to read foreign language literature, work analytically with different academic traditions and communicate in the foreign language. Through this, students gain knowledge, develop skills and acquire competencies to enable them to function as knowledge workers in a globalized, transnational and multilingual context, both in public and private knowledge workplaces. Students with a language profile certificate will be able to contribute to their workplace with relevant professional knowledge in the profile language, and they will be able to communicate this knowledge and reflect on its application in a Danish and transnational context, and will have the tools to develop their intercultural communicative competencies on an ongoing basis as needed.

Knowledge, skills and competencies:

Through their participation in a language profile program, language profile students acquire the following knowledge, skills and competencies in the chosen profile language:

 • Knowledge of and skills in information retrieval in a second foreign language in relation to humanities or social science disciplines, so that the profile students become aware of how theory and/or empirical data in the profile language can be meaningfully applied in Danish and international contexts.

 • Knowledge of and skills in reading texts in the profile language (reading strategies).

 • Knowledge of academic content related to the profile language and the humanities or social science master degree programs as well as the inclusion of students' project work.

 • Skills and competence to communicate this academic knowledge in the profile language, both orally and in writing, and to continuously and independently develop their intercultural communicative competencies.

Detailed description of content

Detailed content description will be available in the course’s Moodle room.

Learning objectives

The learning objectives of the Language Profile are that the student can:

 • Conduct independent and systematic information searches in a second foreign language in relation to humanities or social science subject areas and argue reflectively and analytically for when and how texts in the profile language (including theory and empirical data) can be included in the analysis of humanities or social science approaches.

 • Perform text reading in the profile language.

 • Build up knowledge of academic content related to the profile language and the humanities or social science master degree programs, with the involvement of the student's project work.

 • Communicate relevant humanities or social science knowledge in the profile language, both orally and in writing, and independently further develop their intercultural communicative competencies.

Teaching and working methods

The language profile's teaching is characterized by:

Language teaching based upon the content, methods and approaches of the master programs

In this course, language teaching is linked to teaching content that is both relevant to the profile language, and to themes and issues within the humanities and social science master degree programmes, as well as to the students' project work.

The teaching and working methods support the students' further development of their communicative competencies in academic and work-related contexts. Therefore, the focus is on communicative exercises, pair and group work and small presentations. Field trips to language environments where the profile language is used or interviews and dialogues with speakers of the profile language may also be included in the teaching.

In the intensive seminar, students typically work in pairs or small groups that immerse themselves in a case or an issue related to the semester theme. The group prepares a communicative product that is presented at the evaluation seminar.

A safe learning environment and translanguaging

The Language Profile focuses on creating a safe learning environment where students want to try out the language. Through a translanguaging strategy, we encourage students to use the profile language as much as possible and with the support of other languages they know.

The teaching method also includes students developing individual language learning goals and strategies each semester, which they follow up on regularly.

Expected work efforts (ECTS-declaration)

The language profile programme does not give ECTS points. However, we offer a grade-free space where there is room for thinking out loud and improving your language skills in the profile language. This is facilitated through a semester theme, which provides the opportunity to not only work with the profile language, but also get to know cultural aspects associated with the profile language. A good idea is to prepare for the course sessions by reading up on Moodle about the agenda and doing the recommended preparation linked to the course session.

The expected workload per semester is:

 • Active participation in at least 80% of the regular teaching, which consists of 14 hours of teaching, spread over 6-7 course sessions, as well as related preparation.

 • Active participation in the intensive seminar of 9 hours and the evaluation seminar of 6 hours.

Forms of evaluation and feedback

Students are invited to give oral feedback on both content and form during the course. At the end of the course, students fill out an online evaluation survey about the course, and contribute with proposals on content and form for next semester’s language profile course.

Requirements for being admitted to the Language Profile final exam

A student must complete two semesters of the Language Profile Programme before they are eligible for the Language Profile final exam. A semester can be completed in four different ways:

 • Through participation in the Language Profile course;

 • Through an international exchange at another university relevant to the Language Profile Programme;

 • Through an internship that is relevant to the Language Profile Programme

 • By including the profile language into the student’s project work

Participation in the Language Profile course

A Language Profile semester is approved as completed when a student:

 • has participated actively, regularly and satisfactorily in 80% of the regular classes and related homework, and

 • has participated actively and satisfactorily in the compulsory intensive seminar and the evaluation seminar.

 • has prepared a communicative product and presented it at the evaluation seminar. The presentation is conducted in French, with the inclusion of Danish/English as needed.

International exchange at a relevant university

An exchange stay is approved as a completed Language Profile semester when a student who has been on an exchange stay at a university where the Profile language is used,

 • prepares a portfolio assignment in which the student reflects on how they have worked with the learning objectives of the Language Profile during their stay. The portfolio assignment must be based on one of the ECTS-covered study activities at the host university in which the student has participated. The profile language French must have been included as a language of instruction.

 • gives a presentation about the exchange stay at the evaluation seminar in the same or the following semester based on the portfolio assignment. The presentation must be given in French, with the inclusion of Danish/English as needed.

Internship at a relevant workplace

An internship is approved as a completed Language Profile semester when a student has completed an internship as part of their Master's degree program in which French was part of the work, and

 • prepares a portfolio assignment in French in which the student reflects on how they have worked with the learning objectives of the Language Profile in their internship.

 • present their internship at the evaluation seminar in the same or the following semester based on the portfolio assignment. The presentation format is agreed between the teacher and the student.

Including the profile language into project work

Inclusion of the profile language in your project work is recognized as a completed language profile semester, under the following conditions:

 • the student participates in one of the language profile’s semester courses and presents a language profile-relevant aspect of their project, on which the other language profile students give feedback (e.g. presentation of a theory, an interview guide, etc.)

 • the student gives a presentation about their project at the evaluation seminar in the same or the following semester, including a communicative product that supports the presentation of the project. In the presentation, the student also reflects on how they have worked with the learning objectives of the Language Profile and the profile language French in their project work.

 • the presentation is conducted in French, with the inclusion of Danish/English if needed.

Form of examination

The final exam of the Language Profile

A student, that has passed two semesters at the Language Profile Programme, is entitled to present themselves to the final exam. The final exam is generally carried out in connection with the evaluation seminar in the student's second semester of the Language Profile.

The final exam is based on the project that the student has worked on in the same semester. The student must:

 • find literature in the chosen profile language that is related to the student's semester project work. The literature list is attached to the presentation.

 • write a synopsis in the profile language in which the learning and cognitive contribution of the text sources is presented in relation to the project work

 • make a visually supported oral presentation in the profile language based on the synopsis

 • answer questions about the presentation from students and teachers in the profile language

 • discuss the presentation in the profile language, with the inclusion of Danish/English as needed

 • reflect on the learning process and individual learning goals in the profile language, with the inclusion of Danish/English if needed

 • actively participate in the evaluation seminar by asking questions to the other students' presentations

The synopsis is expected to be 1-2 standard pages.

The oral presentation, including discussion and questions, is expected to last 20 minutes.

Form of re-examination

A student who has not participated in the intensive seminar and the evaluation seminar may complete a substitute assignment. This is formulated by the teacher responsible for the subject, who is also responsible for the assessment of the submitted substitute assignment.

The replacement assignment must be submitted to the lecturer responsible for the subject no later than the end of the semester in question, i.e. no later than 31.1. for fall semesters or 30.6. for spring semesters.

Certificate

Students who have completed the Language Profile course will receive a certificate of participation from the Language Profile coordinator.

In order to complete the Language Profile course and receive a Language Profile certificate, the student must have fulfilled the requirement of active, regular and satisfactory participation for two semesters and have passed the Language Profile final exam.

Aktivitetsansvarlig
Joshua Sabih (sabih@ruc.dk)
Eric Komlavi Hahonou (komlavi@ruc.dk)
Kontaktinformation
Sprogprofilen (sprogprofilen@ruc.dk)
Sidst ændret 29/08/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 20-09-2023 12:15 - 20-09-2023 13:00 i uge 38
Sprogprofil // Fransk - Introduction

Onsdag 20-09-2023 13:15 - 20-09-2023 14:00 i uge 38
Sprogprofil // Fransk

Onsdag 04-10-2023 12:15 - 04-10-2023 14:00 i uge 40
Sprogprofil // Fransk

Onsdag 11-10-2023 12:15 - 11-10-2023 14:00 i uge 41
Sprogprofil // Fransk

Onsdag 25-10-2023 12:15 - 25-10-2023 14:00 i uge 43
Sprogprofil // Fransk

Onsdag 08-11-2023 12:15 - 08-11-2023 14:00 i uge 45
Sprogprofil // Fransk

Onsdag 15-11-2023 12:15 - 15-11-2023 14:00 i uge 46
Sprogprofil // Fransk

Onsdag 29-11-2023 12:15 - 29-11-2023 14:00 i uge 48
Sprogprofil // Fransk

Tirsdag 05-12-2023 08:15 - 05-12-2023 16:00 i uge 49
Sprogprofil // Fransk - Intensive Seminar

Onsdag 06-12-2023 08:15 - 06-12-2023 10:00 i uge 49
Sprogprofil // Fransk - Intensive Seminar

Onsdag 06-12-2023 10:15 - 06-12-2023 16:00 i uge 49
Sprogprofil // Fransk - Evaluation Seminar