PDF til print Find kalender

Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (Specialiseringskursus)

Titel
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (Specialiseringskursus)
Oversat titel

Advanced study course

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Jesper Dahl Kelstrup (kelstrup@ruc.dk)
Flemming Juul Christiansen (fjc@ruc.dk)
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60609
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.

Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre profilområder:

 • Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
 • Organisation, styring og ledelse
 • Velfærdsstat og samfund
Uddybende beskrivelse

Politisk interessevaretagelse har i de seneste årtier udviklet sig markant både som praktisk disciplin og som teoretisk genstandsfelt. Kurset henvender sig til studerende, som interesserer sig for etablerede og nye private og offentlige aktørers interessevaretagelse i en dansk kontekst. Kurset er også relevant for studerende, som selv er aktive i en organisation, som søger politisk indflydelse eller at påvirke samfundet. Kurset giver viden om dansk interessevaretagelses udvikling og fokuserer på hvordan private og offentlige aktører i en fortsat kamp om indflydelse varetager deres politiske interesser, og hvordan lobbyisme spiller sammen med offentlig forvaltninger, Folketinget, politiske partier og medierne.

Kurset gør de studerende i stand til at foretage teoretisk informerede analyser af de værktøjer og praksisser, som lobbyister anvender for at maksimere deres indflydelse og af politiske organisationers forskellige reaktioner på lobbyisme. Evnen til at vurdere og evaluere relevante aktører ud fra forskellige teoretiske perspektiver er relevant for studerende, der forestiller sig en fremtid i interesseorganisationer og NGO’er, konsulenthuse, public affairs bureauer eller tænketanke. Men også for fremtidige embedsmænd. Kurset inddrager forskellige praktikeres arbejde med og perspektiver på udviklingen i politisk interessevaretagelse i Danmark.

Pensum

Grundbog i kurset er: Binderkrantz, A. S, Christiansen, P.M & Pedersen, H.H. (2014). Organisationer i politik. Danske interesseorganisationer i forvaltning, Folketing og medier. Hans Reitzels Forlag. Yderligere pensum angives på kursets moodle-side før kursusstart.

Tilrettelæggelse og indsats

Læsning af kursuslitteratur og forberedelse til undervisning: 196 timer Deltagelse i undervisning: 24 timer Studenterøvelser og præsentationer imellem kursusgange: 20 timer Forberedelse til eksamen: 30 timer I alt: 270 timer

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart.

Program

Programmet for kurset gøres tilgængeligt på kursets moodle-side før kursusstart.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset beskæftiger sig med

 • være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling

 • kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks betydning for uddannelse genstandsfelt

 • udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema

 • formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve.

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne noter.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Portfolioen skal adressere to til tre spørgsmål om forskellige tematikker i kurset. Underviserne vil stille spørgsmål til 10 af kursusgangene i kurset, som portfolioen kan udvælge og besvare to eller tre af. Studerende kan også selv stille og svare på op til tre spørgsmål ud fra kursets tematikker. Studerende får mulighed for og opfordres til at holde ét oplæg om et tema i kurset. Talepapirer til oplægget kan indgå i portfolioen.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den skriftlige portfolio og pensum herom, men kan gå videre og inddrage pensum fra hele kurset.

Bedømmelseskriterier:

 • Besidde viden på højeste internationale niveau i forhold til centrale temaer i kurset.
 • Relatere, udvælge og vurdere kursets teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger i kurset.
 • Opstille planer for analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for udvalgte dele af kurset.
 • Formidle, diskutere og perspektivere indsigter med relevans for kurset i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret på skrift og mundtligt.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60609
Sidst ændret 26/04/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 15-09-2023 08:15 - 15-09-2023 10:00 i uge 37
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 22-09-2023 08:15 - 22-09-2023 10:00 i uge 38
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 29-09-2023 08:15 - 29-09-2023 10:00 i uge 39
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 06-10-2023 08:15 - 06-10-2023 10:00 i uge 40
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 13-10-2023 08:15 - 13-10-2023 10:00 i uge 41
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 27-10-2023 08:15 - 27-10-2023 10:00 i uge 43
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 03-11-2023 08:15 - 03-11-2023 10:00 i uge 44
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 10-11-2023 08:15 - 10-11-2023 10:00 i uge 45
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 17-11-2023 08:15 - 17-11-2023 10:00 i uge 46
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 01-12-2023 08:15 - 01-12-2023 10:00 i uge 48
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 08-12-2023 08:15 - 08-12-2023 10:00 i uge 49
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Tirsdag 12-12-2023 14:15 - 12-12-2023 16:00 i uge 50
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Fredag 15-12-2023 08:15 - 15-12-2023 10:00 i uge 50
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, SV)

Tirsdag 02-01-2024 10:00 - 02-01-2024 10:00 i uge 01
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer - aflevering, eksamen

Mandag 08-01-2024 08:15 - Tirsdag 09-01-2024 18:00 i uge 02
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer - mundtlig eksamen

Mandag 12-02-2024 10:00 - 12-02-2024 10:00 i uge 07
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer - aflvering, reeksamen

Mandag 19-02-2024 08:15 - 19-02-2024 18:00 i uge 08
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer - mundtlig reeksamen