PDF til print Find kalender

Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenlogi og hermeneutik (Videregående metodekursus – Indsamling, behandling og analyse af data)

Titel
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenlogi og hermeneutik (Videregående metodekursus – Indsamling, behandling og analyse af data)
Oversat titel

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of data

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Virksomhedsstudier * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Virksomhedsledelse * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Catharina Juul Kristensen (cjk@ruc.dk)
Studieleder
 
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60410
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål at dygtiggøre den studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning af en faglig problemstilling.

Kurset gør den studerende i stand til at argumentere for metodens anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte den studerende i stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau

Uddybende beskrivelse

På dette videregående metodekursus får du mulighed for at videreudvikle din viden og kompetencer til at udføre grundige kvalitative undersøgelser med afsæt i nyere fænomenologisk og hermeneutisk metodologi, samt at gøre det etisk forsvarligt.

Afsættet er hverdagslivssociologien. Den danner bagtæppe for kurset. Perspektivet er derfor mikrosociologisk, og analyserne oftest induktive eller kvalitativ abduktive.

Hverdagssociologien beskæftiger sig teoretisk og empirisk med det liv vi lever, opretholder og fornyer, genskaber og omskaber hver dag – og det ofte uden at tænke særlig meget over det. Den fokuserer på menneskers meningsstrukturer, selvfølgelige viden og upåagtede aktiviteter – og det i alle tænkelige sammenhænge.

Tilgangen kan anvendes inden for mange forskellige områder, f.eks. undersøgelser af bestemte befolkningsgruppers erfaringer, italesættelser og hverdagslige håndteringer af bestemte fænomener, heriblandt det at skabe og opretholde nye familieformer, unges hverdagsliv i nutidige accelerationssamfund, og medarbejdere og brugeres praksis i forskellige typer af insitutioner/organisationer.

På kurset skal I både læse metodologiske tekster, uddrag af hverdagslivssociologisk forskning og enkelte originaltekster af centrale hverdagslivssociologer som f.eks. Alfred Schütz.

Der bliver rig lejlighed til at arbejde med og diskutere disse.

Pensum

Pensum består primært af metodologiske tekster af relevans for hverdagslivssociologiske undersøgelser, udvalgte eksempler på konkrete undersøgelser, samt udvalgte originaltekster af centrale hverdagslivssociologer.

Tilrettelæggelse og indsats

Undervisningen består af oplæg ved underviserne og studerende, samt men ikke mindst forskellige øvelser, som du skal lave alene, i små grupper eller sammen med hele holdet. Du får rig mulighed for at sætte din viden i spil gennem hele kurset - og inspirere og lære af dine medstuderende og underviserne.

Kurset giver 5 ECTS-point. Du forventes derfor at bruge 135 timer på kurset i løbet af semesteret. Undervisningen er på 20 timer. Eksamen er betegnes en 7-dages eksamen. Vi forventer dog kun at du bruger 5 arbejdsdage på besvarelsen af eksamensopgaven i løbet af de 7 dage. Dvs. 40 timer. Forberedelsen til eksamen ligger forud for eksamen. Den kan med fordel integreres i forberedelsen til undervisningen. Så: Læs og tag gode noter gennem hele kurset. Det forventes at du bruger 75 timer på forberedelse til undervisningen (inkl. eksamen).

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Kurset evalueres ved en mundtlig midtvejsevaluering og en mundtlig og/eller elektronisk evaluering ved den sidste kursusgang.

Program

Det konkrete program og pensum kan findes på kursets Moodle-site.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus vil den studerende:

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp af den givne metode

  • være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende en given metode i forhold til en specifik faglig problemstilling

  • kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til metoden

  • kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af metoden på en faglig præcis måde.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den studerende skal efter endt kursus kunne demonstrere dybdegående viden om hverdagslivssociologiske metoder og deres anvendelse, og derved selvstændigt kunne:

  • præsentere disse med afsæt i en relevant problemstilling
  • anvende korrekte metodologiske termer og definitioner af disse
  • identificere, anvende og definere relevante forskningsetiske tilgange og principper
  • kritisk vurdere konkrete hverdagslivssociologiske undersøgelser og analysers videnskabelige kvalitet
  • kritisk diskutere eventuelle forskningsetiske udfordringer ved hverdagslivssociologiske undersøgelser
  • formidle viden på et fagligt og sprogligt højt niveau.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60410
Sidst ændret 11/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 15-02-2024 12:15 - 15-02-2024 14:00 i uge 07
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik (SV)

Torsdag 15-02-2024 14:15 - 15-02-2024 16:00 i uge 07
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik (SV)

Torsdag 22-02-2024 12:15 - 22-02-2024 16:00 i uge 08
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik (SV)

Torsdag 29-02-2024 12:15 - 29-02-2024 14:00 i uge 09
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik (SV)

Torsdag 29-02-2024 14:15 - 29-02-2024 16:00 i uge 09
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik (SV)

Torsdag 07-03-2024 12:15 - 07-03-2024 16:00 i uge 10
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik (SV)

Torsdag 14-03-2024 12:15 - 14-03-2024 16:00 i uge 11
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik (SV)

Onsdag 20-03-2024 10:00 - Onsdag 27-03-2024 10:00 i uge 12 og uge 13
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik - Eksamen (SV)

Fredag 09-08-2024 10:00 - Fredag 16-08-2024 10:00 i uge 32 og uge 33
Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik - Omprøve (SV)