PDF til print Find kalender

Køn og mangfoldighed (Videregående metodekursus - praksisrettede metoder)

Titel
Køn og mangfoldighed (Videregående metodekursus - praksisrettede metoder)
Oversat titel

Advanced methodology course – practice-related methods

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Lise Lotte Hansen (liselh@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60614
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre den studerende til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som hyppigt anvendes i praksis.

Kurset vil gøre den studerende i stand til argumentere for teknikken/redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte den studerende i stand til at anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.

Uddybende beskrivelse

Den tidlige kønsforskning kritiserede de traditionelle forskningsmetoder, deres relation til forskningens ’objekter’ og forestillingen om den neutrale og objektive forsker. Det har ført til centrale bidrag til forskningens metodologi. Kønsforskningen startede som kvindeforskning, men inkluderer nu både mandeforskning og mangfoldighed, intersektionelle og queer perspektiver. Erindringsarbejde er en forskningsmetode udviklet af kønsforskere, men det er også den eneste egentlige kønsforskningsmetode. Køn og mangfoldighed kan til gengæld sagtens undersøges gennem andre metoder. Vi vil på kurset udforske forskellige kvalitative metoder med køn+ i fokus. Frigørelse og forandring har fra kønsforskningens start udgjort en central del. Forskningen har derfor også været engageret i både kritik og udvikling af ligestillings- og mangfoldighedsstrategier og værktøjer.

Kurset klæder jer på til at arbejde med køn, mangfoldighed/ intersektioner og ligestilling empirisk og analytisk i projekter samt giver jer grundlag for at kunne arbejde med ligestilling og mangfoldighed som konsulenter og ledere.

Forudsætninger: Har du ikke deltaget i HUM/SAM bach valgkurset ’Kønsteori for begyndere og letøvede’ eller i SV-B2 kurset ’Køn, klasse, etnicitet, generationer’, så bedes du inden kursusstart læse følgende tekster: · Widerberg, K. (2005):”Køn og samfund” i Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen. Klassisk og moderne samfundsteori. København: Hans Reitzel: 597-624 * Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Christensen (2011): 'Intersektionalitet som sociologisk begreb' i Dansk Sociologi årg. 22 nr. 4 https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/3922

Pensum

Uddrag - fuld pensumliste på moodle

• Hansen, LL (2019): Køn, magt & mangfoldighed, Frydenlund Academic, Kapitel 1 (moodle) • Harding, Sandra (2015): Objectivity and Diversity. Another Logic of Scientific Research. Chapter 2 ’Stronger Objectivity for Sciences from below’: 26-51 (25s) • Søndergård, Dorte Marie (2001): ’Kønsforskningen: en udfordrer og fornyer i relation til vidensformer og forskningsstrukturer’, Kvinder, Køn & Forskning 10 (4):50-53 (4s) (moodle) • Haug, F.: Memory-Work as a Method of Social Science Research: A Detailed Rendering of Memory-Work Method • Onyx, J. & Small, J. (2001): ’Memory-Work: The Method’ i Qualitative Inquiry vol.7 no.6:773-786 • Widerberg, K. (1995): Kunnskapens Kjønn. Minner, refleksjoner og teori, Pax-forlag, kap. 10 ’Minnearbeid –en metode til at komme på sporet av erfaringerne’ * Borchorst, A. & Dahlerup, D. (2020): Konflikt & konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime, Frydenlund Academic, kap.2 & konklusion * Davies, B. & Harré. (2000). Positioning: The Discursive Production of Selves. I Journal for the Theory of Social Behaviour 20(1):43 – 63 * Bacchi, C. & Eveline J. (2010): Mainstreaming Politics. Gendering practices and feminist theory, University of Adelaide Press, kap. 1,2,4,5 * Temanr. af Kvinder, Køn & Forskning: Køn i Akademia, 2019

Tilrettelæggelse og indsats

Der veksles mellem underviseroplæg, diskussioner og øvelser. Øvelserne indgår i eksamensportofolio. Undervisning: 20 t Forberedelse og arbejde med øvelser: 75 t Eksamen: 40 t

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering
Program

Gang 1: Introduktion til kurset og kønsforskningens metodologi

Gang 2: Erindringsarbejde del I

Gang 3 & 4: Kan vi tælle til køn?

Gang 5: At interviewe om køn+

Gang 6: Ligestilling & mangfoldighed: politik. strategier og værktøjer I

Gang 7: Ligestilling & mangfoldighed: politik. strategier og værktøjer II

Gang 8: At arbejde med ligestilling i praksis

Gang 9 & 10: Erindringsarbejde del II

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus vil de studerende:

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab

  • kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i praksis

  • mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det givne teknik/redskab

  • kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i praksis.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamensform: Portfolien bygger på tre øvelser fra kurset. Øvelserne skal bearbejdes af den enkelte studerende til individuel tekst med en klar systematik og argumentation. 6-10.000 tegn pr øvelse. Det nærmere indhold af øvelser og portofolio vil blive gennemgået på kurset og være tilgængeligt på moodle

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60614
Sidst ændret 08/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 11-09-2023 12:15 - 11-09-2023 16:00 i uge 37
Køn og mangfoldighed (PF, SV)

Mandag 18-09-2023 12:15 - 18-09-2023 16:00 i uge 38
Køn og mangfoldighed (PF, SV)

Mandag 25-09-2023 12:15 - 25-09-2023 16:00 i uge 39
Køn og mangfoldighed (PF, SV)

Mandag 02-10-2023 12:15 - 02-10-2023 17:15 i uge 40
Køn og mangfoldighed (PF, SV)

Mandag 09-10-2023 12:15 - 09-10-2023 16:00 i uge 41
Køn og mangfoldighed (PF, SV)

Fredag 01-12-2023 10:00 - 01-12-2023 10:00 i uge 48
Køn og mangfoldighed - Eksamen

Fredag 09-02-2024 10:00 - 09-02-2024 10:00 i uge 06
Køn og mangfoldighed - Reeksamen