PDF til print    Find kalender

Speciale

Semester
F2024
Uddannelse
Geografi *
Aktivitetstype
Speciale
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Et speciale på 30 ECTS svarer til 810 timers forventet arbejdsindsats, heraf:

• 794 timer til projektarbejde, koordinering og udarbejdelse af specialerapport

• 5 timer til møder med projektvejleder inklusive eksamensforberedelse

• 10 timer til specialenetværket, eksklusive forberedelse af skriftligt oplæg (specialeworkshoppen) (frivilligt)

• ½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse og evt koordinering af mundtligt oplæg.

Eksamensadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Keld Buciek (buciek@ruc.dk)
ECTS
30
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt

 • Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe som specialet henvender sig til.

 • Færdigheder:

 • Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling

 • Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger

 • Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation

 • Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder

 • Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe

 • Kompetencer:

 • Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces

 • Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering

Type

Speciale

Prøveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 132.000 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 163.200 og maksimum 223.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 182.400 og maksimum 254.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.

Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. Prøven foregår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Den evt. eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40607
Sidst ændret 27/09/2023

Undervisningsgange: