PDF til print Find kalender

Videregående teori og metoder i sundhedsforskning

Titel
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning
Oversat titel

Advanced social studies of health

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Anne Liveng (aliveng@ruc.dk)
Nete Schwennesen (netes@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60550
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende får gennem kurset indsigt i og kompetence til at arbejde med centrale teoretiske perspektiver på sundhed, herunder sociale, kulturelle og institutionelle sundhedsforståelser.

Med afsæt i centrale humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om sundhed og sygdom tilegner de studerende sig viden om, hvorledes sundhed defineres og forstås ud fra forskellige videnskabsteoretiske tilgange og i centrale forskningsfelter.

På kurset undervises i samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier og metoder i studiet af sundhedsforståelser og sundhedspraksis.

De studerende får gennem kurset viden om, hvordan forskellige sundhedsforståelser præger sundhedsfeltet og hvordan mennesker forstår, erfarer og håndterer sundheds- og sygdomsudfordringer i samspil med de institutionelle, kulturelle, sociale og samfundsmæssige rammer.

Uddybende beskrivelse

De studerende opnår viden om centrale samfundsvidenskabelige og humanistiske perspektiver i studiet af sundhed og sygdom, herunder sociale, kulturelle og institutionelle sundhedsforståelser. De opnår desuden viden om sundhedsforståelser i et historisk perspektiv og kompetence til at arbejde med analyser af sundhed som medbestemt af sociale, samfundsmæssige, institutionelle, kulturelle og stedbundne vilkår. Endelig erhverves kompetencer til at arbejde med kvalitative metoder gennem kursets studiearbejde. Her lægges særligt vægt på evnen til at arbejde kritisk og reflekteret samt inddrage etiske refleksioner.

I undervisningen inddrages konkrete cases til at belyse kursets temaer, samt de teorier og metoder, der introduceres på kurset. Kurset er organiseret omkring følgende temaer:

• Centrale humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om sundhed og sygdom

• Sociale, kulturelle og institutionelle sundhedsforståelser

• Kvalitative metoder og videnskabsteori i studier af sundhed og sygdom

• Biomedicinske sundhedsforståelser og kritik heraf

• Sundhedsfeltets aktuelle forandringer, herunder sundhedsinstitutionerne og deres politiske, økonomiske og lovmæssige grundlag, samt deres opgaver i fht. sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden studiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Den samlede studieindsats for hver studerende (ECTS-point omregnet i timer) = 270 timer, som fordeler sig på følgende måde:

• Deltagelse i kursusgange = 40 timer

• Eksamen og forberedelse = ca. 35 timer

• De studerende forbereder 195 timer = ca. 18 timer pr kursusgang

Læringsaktiviteter

Kursusgangene er tilrettelagt således at der veksles mellem forelæsninger med tilknyttede øvelser og klyngearbejde i forbindelse med forberedelse og arbejde med kursets pensum.

Kurset har to gennemgående undervisere og trækker derud over på eksterne og interne forelæsningsholdere.

Kurset indeholder:

• Holdundervisning/forelæsninger: forelæsninger varetages af kursets to undervisere suppleret med eksterne forelæsningsholdere.

• Opgaver og øvelser i forbindelse med forelæsninger: der arbejdes i studiegrupper med mindre opgaver formuleret af underviserne i relateret til kursusgangens forelæsning og tema.

• Fremlæggelser: Studiegrupperne fremlægger deres arbejde på holdet.

• Peer feedback: Hver studiegruppe forbereder peer feedback i forbindelse med en anden gruppes fremlæggelse.

• Selvstændigt arbejde: Til hver kursusgang læses et antal tekster relevante for kursusgangens tema og forelæsning. Litteraturlisten vil fremgå af opslag på moodle. Tekstforberedelse vil finde sted både individuelt og i studiegrupper.

• Afsluttende prøve: Undervisere formulerer kursets afsluttende individuelle prøve indenfor kurset pensum og tematikker.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering af kurset sker løbende i dialog mellem studerende og underviser samt ved kursusafslutning (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder). Hertil kommer en skriftlig evaluering af kursusforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til undervisningsansvarlig, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • • Forstår og kan anvende humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier i analyser af sundhed og sygdom

  • • Kan anvende viden om, hvordan forskellige sundhedsforståelser præger sundhedsfeltet og hvordan mennesker forstår, erfarer og håndterer sundheds- og sygdomsudfordringer i samspil med de institutionelle, kulturelle, sociale og samfundsmæssige rammer.

  • • Kan reflektere over kvalitative metoder og videnskabsteori og deres anvendelse i studier af sundhed og sygdom

  • • Har kendskab til biomedicinske sundhedsforståelser og kritik heraf

  • • Har kendskab til sundhedsinstitutionerne og kan reflektere over deres udvikling og opgaver i relation til aktuelle sundhedsproblemstillinger

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed. Ved bedømmelse af prøven vægtes dette med 10 %.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

• Prøvens formulering tager sit udgangspunkt i kursets tematikker og pensum og skal besvares med afsæt i disse. • Minimum 6 tekster fra kursets pensum skal anvendes i opgavebesvarelsen. Bedømmelseskriterier I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvilken udstrækning den studerende: • Kan anvende humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier i analyser af sundhed og sygdom • Udviser og kan anvende viden om, hvordan forskellige sundhedsforståelser præger sundhedsfeltet og hvordan mennesker forstår, erfarer og håndterer sundheds- og sygdomsudfordringer i samspil med de institutionelle, kulturelle, sociale og samfundsmæssige rammer. • Kan reflektere over kvalitative metoder og videnskabsteori og deres anvendelse i studier af sundhed og sygdom • Har kendskab til biomedicinske sundhedsforståelser og kritik heraf • Kan redegøre for sundhedsinstitutionerne og reflektere over deres rolle i relation til aktuelle sundhedsproblemstillinger

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60550
Sidst ændret 25/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 11-09-2023 08:15 - 11-09-2023 12:00 i uge 37
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Torsdag 14-09-2023 08:15 - 14-09-2023 12:00 i uge 37
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Mandag 18-09-2023 08:15 - 18-09-2023 12:00 i uge 38
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Torsdag 21-09-2023 08:15 - 21-09-2023 12:00 i uge 38
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Mandag 25-09-2023 08:15 - 25-09-2023 12:00 i uge 39
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Torsdag 28-09-2023 08:15 - 28-09-2023 12:00 i uge 39
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Mandag 02-10-2023 08:15 - 02-10-2023 12:00 i uge 40
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Torsdag 05-10-2023 08:15 - 05-10-2023 12:00 i uge 40
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Mandag 09-10-2023 08:15 - 09-10-2023 12:00 i uge 41
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Torsdag 12-10-2023 08:15 - 12-10-2023 12:00 i uge 41
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning (TVSU)

Fredag 13-10-2023 10:00 - Fredag 20-10-2023 10:00 i uge 41 og uge 42
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning - Skriftlig prøve (TVSU)

Mandag 05-02-2024 10:00 - Mandag 12-02-2024 10:00 i uge 06 og uge 07
Videregående teori og metoder i sundhedsforskning - Skriftlig omprøve (TVSU)