PDF til print Find kalender

Teknologi, sundhed og arbejde

Titel
Teknologi, sundhed og arbejde
Oversat titel

Technology, health and work

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv / Tværvidenskabelige Sundhedsstudier / Sygepleje
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Mindst 30 studerende skal være tilmeldt for at kurset gennemføres

ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Agnete Meldgaard Hansen (agmeha@ruc.dk)
Nete Schwennesen (netes@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60264
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Der knytter sig mange politiske visioner samt sociale, økonomiske og kulturelle interesser til nye teknologier. Samtidig er ny teknologi også med til at forandre vores forestillinger, normer og praksisser i relation til sundhed og arbejde, ligesom den kan forandre eksperters, borgeres, patienters, sundhedsprofessionelles, virksomheders og medarbejderes roller, relationer og viden. Kurset giver i relation til dette de studerende redskaber til at analysere og kritisk reflektere over, hvordan ny teknologi som socio-materiel aktør er med til at forandre både arbejdsliv og sundhed på grundlæggende måder. De studerende lærer at identificere, vurdere og diskutere væsentlige forståelser og begreber fra videns- og teknologistudier og får viden om og eksempler på hvordan de kan anvendes i analyser af forskellige typer af teknologier. De studerende arbejder selvstændigt med fokus på en selvvalgt teknologi eller et teknologifelt med relevans for sundhed og/eller arbejde.

Kurset udbydes for studerende fra både Arbejdsliv og Tværvidenskabelige sundhedsstudier. Kurset udbydes af Tværvidenskabelige sundhedsstudier.

Uddybende beskrivelse

Faglige temaer:

Overordnede temaer:

 • Introduktion til teknologistudier. Forståelse af teknologi og det sociale i et historisk perspektiv.
 • Nyere teknologiforståelser (f.eks. STS, ANT, poststrukturalisme, postfænomenologi)
 • Teknologier i en socio-politisk framing; governmentality, socio-tekniske forestillinger, infrastrukturstudier m.fl.
 • Digital velfærd og digitalisering af sundhed og arbejde.
 • Datastudier (metric studies), dataficering

Specifikke temaer:

 • Overvågning, algoritmisk kontrol og standardisering
 • Faglighed, mening og Identitet, identitetsarbejde og tværprofessionelt arbejde
 • Kroppen – fx the quantified body, apps, arbejde med kroppe og på kroppe
 • Omsorg omsorgsarbejde og teknologi – nye former for omsorg, omsorgsrelationer og identiteter etc.
 • Teknologi og temporalitet
 • Etik
Pensum

Følgende tekster anvendes som introduktion til kurset og er pensum til første kursusgang: • Huniche, L. & F. Olesen (2014). Introduktion. I Teknologi i Sundhedspraksis. København: Munksgaard. 17-34 (17 sider) • Huniche, L. & F. Olesen (2014). Teknologiforståelse og sundhedspraksis. I Teknologi i Sundhedspraksis. København: Munksgaard (kap. 1) 35-60 (25 sider) • Grosen, S., Kamp, A. & Hansen, A.M. (2021). Arbejde og Teknologi. I Arbejdslivet i Kritisk Perspektiv. Frederiksberg: Frydenlund Academic. 78-97 (19 sider) • Badham, R.J. (2006). Technology and the Transformation of Work. I The Oxford Handbook of Work and Organization. Oxford: Oxford University Press. 115-137 (22 sider)

Information om øvrige tekster, der indgår I pensum, vil blive meddelt på moodle inden studiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Med sine 10 ECTS-point er den samlede studieindsats for hver studerende ca. 270 timer.

Denne indsats kan omtrentligt forventes at fordele sig på denne måde:

 • Deltagelse ved forelæsninger, skemasatte opfølgninger samt workshops: 40 timer
 • Forberedelse til kursusgange og workshops inklusiv forberedelse af oplæg: 150 timer
 • Arbejde på portfolio inkl. gruppeopgave: 90 timer

Læringsaktiviteter:

Kursusforløbets bærende læringsaktiviteter vil være:

 • Forelæsninger
 • Opfølgninger (øvelsesaktiviteter) i kursusgrupper, med vejledning og sparring
 • Dannelse af kursusgrupper omkring selvvalgte teknologier og problemstillinger, som der skal arbejdes med gennem hele forløbet
 • Arbejde i kursusgrupper med portfolioens elementer: øvelsesbesvarelser/skriftlige refleksioner, workshopoplæg og skriftlig opgave
 • Midtvejsworkshop med fremlæggelser af gruppernes selvvalgte teknologier og problemstillinger
 • Afsluttende workshop med fremlæggelser af centrale pointer/konklusioner fra gruppernes arbejde med selvvalgte teknologier og problemstillinger
 • Mundtlig eksamen i grupper

Forelæsningerne vil være tematiske (se ’uddybende beskrivelse’). De vil være underviserdrevne men også indbefatte studenteraktiviteter.

Opfølgningerne (øvelsesaktiviteterne) vil være placeret i umiddelbar forlængelse af forelæsningerne. De vil foregå i kursusgrupperne og rumme diskussioner af forelæsningstematikkerne, både i egen ret og i relation til de selvvalgte teknologier og problematikker. Diskussionerne vil være studenterdrevne med støtte af undervisere og føder ind i kursusportfolioen.

Dannelse af kursusgrupperne vil foregå én af de første opfølgningsgange og vil ske i relation til, hvilke teknologier og dertil hørende problemstillinger de studerende ønsker at arbejde med. Grupperne kan dannes på tværs af uddannelserne, forudsat at den valgte teknologi og problemstilling har relevans i de uddannelser, de studerende i gruppen repræsenterer, og at der er opmærksomhed på, at det flerfaglige, tværfaglige perspektiv fasholdes gennem hele forløbet. Grupperne skal bestå af 2‐6 studerende. De studerende forventes selv at have forslag til teknologier og problemstillinger, som har relevans for den uddannelse, de er indskrevet på .

Arbejde i kursusgrupper med portfolioens elementer foregår både i forbindelse med forelæsninger, opfølgninger, imellem undervisningsgangene og efter forelæsningsrækkens afslutning frem mod aflevering af portfolioen og den mundtlige eksamen. I begyndelsen kan vægten forventes at være på øvelsesbesvarelser/skriftlige refleksioner og forberedelse af workshopoplæg, men skifter undervejs til at være på den skriftlige opgave. Den skriftlige opgave vil være centreret omkring den af gruppen valgte teknologi og problemstilling belyst med selvvalgt videnskabelig litteratur og eventuelt empiri, men skal have afsæt i den fælles kursuslitteratur.

Midtvejsworkshoppen er med fremlæggelser af gruppernes selvvalgte teknologier og problemstillinger en anledning til at formulere sig mundligt og formidle teoretiske og praktiske perspektiver i relation til de valgte teknologier. Samtidig er der mulighed for at få sparring på egen gruppes arbejde og indblik i andre teknologier og problemstillinger.

På den afsluttende workshop fremlægges centrale pointer/konklusioner fra gruppernes arbejde med selvvalgte teknologier og problemstillinger, og der er mulighed for at få sparring forud for det afsluttende arbejde med den skriftlige opgave.

Den mundtlige eksamen i grupper er ud over at være en afprøvning af kurset også en aktivitet, hvor refleksioner og diskussioner i forberedelse og gennemførelsen af eksamen bidrager til perspektiver på, hvordan samfundsmæssige og organisatoriske processer spiller sammen med teknologiske udviklingsprocesser.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kursets indhold og form evalueres ved kurset afslutning mundtligt i dialog mellem studerende og undervisere.

Kurset indgår herudover i studienævnets evalueringsturnus, hvorigennem det evalueres skriftligt mindst hvert 6. semester.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af kurset Teknologi, sundhed og arbejde kan de studerende: 

 • Redegøre for hvordan forskellige teknologiteoretiske tilgange giver forskellige perspektiver på praksissers betydning for teknologiers udfoldelse i relationer, som teknologier ligeledes bidrager til at skabe og gensidigt formes af

 • Selvstændigt analysere teknologier med relevans for sundhed og/eller arbejde i relation til de praksisser de anvendes eller tænkes anvendt i og gøre rede for egne analytiske valg

 • Diskutere hvad teknologi betyder for arbejdslivet eller for sundhedspraksisser

 • Vurdere potentialer og problematikker af nye og eksisterende teknologier i relation til praksisser

 • Forklare hvordan samfundsmæssige og organisatoriske processer spiller sammen med teknologiske udviklingsprocesser

 • Initiere, kvalificere og facilitere dialog, videndeling og samarbejde om teknologiers betydning for praksis i og på tværs af faggrupper.

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-43.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 40 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen tager udgangspunkt i den udarbejdede portfolio. De studerende fremlægger og diskuterer portfolioen gruppevis, idet de studerende indledningsvist holder hver et 3-5 minutter oplæg, hvorefter resten af eksaminationen foregår som en gruppesamtale. Her kan der stilles spørgsmål til hele portfolioens indhold med vægt på de væsentlige problemstillinger i relation til den valgte teknologi og de teoretiske refleksioner, gruppen har gennemført i forhold hertil. Bedømmelsen er en samlet vurdering af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.

Alle hjælpemidler er tilladt.

Portfolioen består af en opsamling på de teoretiske refleksioner med relevans for den valgte teknologi, gruppen har gennemført i løbet af kurset, samt en analyse og diskussion af den valgte teknologi. I analysen skal inddrages relevante dele af kursuslitteraturen samt spørgsmål om de samfundsmæssige og organisatoriske processer, som teknologien indgår i, og de praksisser i arbejdsliv eller sundhed, den hænger sammen med. Øvelsespapirer fra gruppearbejdet under kurset skal vedlægges, og portfolioen skal indeholde en refleksion over udbyttet af arbejdet med disse i forhold til den gennemførte analyse. Øvelsespapir fra gruppearbejdet under kurset skal vedlægges som bilag.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, hvorvidt det skriftlige produkt opfylder alle formelle krav, samt i hvilken udstrækning den studerende kan:

Skriftlig del:

 • redegøre præcist for teknologiteoretiske tilgange af relevans for analysen af den valgte teknologi.
 • demonstrere evne til at analysere den valgte teknologi i forhold til sundhed eller arbejde og de praksisser, den anvendes i.
 • demonstrere indsigt i de potentialer og problematikker, som teknologiers anvendelse er forbundet med i forhold til arbejdsliv eller sundhedspraksisser.
 • redegøre for og reflektere over samspillet mellem de teknologiske udviklingsprocesser og samfundsmæssige og organisatoriske processer, som har betydning for arbejde og/eller sundhed.
 • reflektere over udbyttet af det løbende arbejde gennem kurset med analyse af teknologier i relation til sundhed og arbejde

Mundtlig del:

samme kriterier som den skriftlige del samt:

 • demonstrere evne til præsentation, dialog og diskussion
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60264
Sidst ændret 31/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 11-09-2023 12:15 - 11-09-2023 16:00 i uge 37
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 18-09-2023 12:15 - 18-09-2023 16:00 i uge 38
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 25-09-2023 12:15 - 25-09-2023 16:00 i uge 39
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 02-10-2023 12:15 - 02-10-2023 16:00 i uge 40
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 09-10-2023 12:15 - 09-10-2023 16:00 i uge 41
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 16-10-2023 12:15 - 16-10-2023 16:00 i uge 42
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 23-10-2023 12:15 - 23-10-2023 16:00 i uge 43
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 30-10-2023 12:15 - 30-10-2023 16:00 i uge 44
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 06-11-2023 12:15 - 06-11-2023 16:00 i uge 45
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 13-11-2023 12:15 - 13-11-2023 16:00 i uge 46
Teknologi, sundhed og arbejde (TVSU)

Mandag 20-11-2023 09:45 - 20-11-2023 10:00 i uge 47
Teknologi, sundhed og arbejde - Aflevering af portfolio (TVSU)

Tirsdag 28-11-2023 08:15 - 28-11-2023 18:00 i uge 48
Teknologi, sundhed og arbejde - Mundtlig prøve (TVSU)

Onsdag 29-11-2023 12:15 - 29-11-2023 18:00 i uge 48
Teknologi, sundhed og arbejde - Mundtlig prøve (TVSU)

Torsdag 30-11-2023 08:15 - 30-11-2023 18:00 i uge 48
Teknologi, sundhed og arbejde - Mundtlig prøve (TVSU)

Tirsdag 13-02-2024 10:00 - 13-02-2024 10:00 i uge 07
Teknologi, sundhed og arbejde - Omprøve aflevering af portfolio (TVSU)

Tirsdag 20-02-2024 08:15 - 20-02-2024 18:00 i uge 08
Teknologi, sundhed og arbejde - Mundtlig omprøve (TVSU)