PDF til print Find kalender

Mental og Psykosocial sundhed

Titel
Mental og Psykosocial sundhed
Oversat titel

Mental and Psycho-social Health

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Socialpsykologi og Læring / Tværvidenskabelige Sundhedsstudier / Sygepleje
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Mindst 30 studerende skal være tilmeldt for at kurset gennemføres

ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Mari Holen (holen@ruc.dk)
Sofie Pedersen (sofieped@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60263
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til på videnskabeligt grundlag at identificere og analysere problemstillinger og forskellige problemforståelser vedrørende mental og psykosocial sundhed.

Kurset kvalificerer den studerendes kritiske refleksion over feltets komplekse sammenhænge og samvirkende faktorer gennem arbejde med konkrete casenedslag. Dette indebærer flere sideordnede analytiske opmærksomheder, der både favner samfundsmæssige, politiske og institutionelle rammer og organiseringer samt subjektive erfaringsverdener, læreprocesser og konkrete hverdagslivsbetingelser.

Kurset gør den studerende i stand til at udarbejde analyser af biomedicinske-, human- og samfundsvidenskabelige tilgange og forståelser, samt at diskutere og kritisk reflektere over, hvilken betydning paradigmatiske og teoretiske afsæt har for vores måder at afgrænse, forstå, udforske og håndtere problematikker i forbindelse med mental og psykosocial sundhed på.

Kurset forener praksisrelevante problemstillinger og forskning på højeste nationale og internationale niveau og tilbyder teoretiske og metodiske greb fra hhv. sundhedsvidenskab, psykologi, pædagogik og uddannelsesforskning, samt antropologi og socialvidenskab.

Kurset udbydes for studerende fra både Tværvidenskabelige sundhedsstudier og Socialpsykologi og læring. Kurset udbydes af Tværvidenskabelige sundhedsstudier.

Uddybende beskrivelse

Kurset tilstræber at forstå, undersøge og reflektere over mental og psykosocial sundhed (eller mangel på samme) som tæt forbundet med konkrete hverdagslivsbetingelser og deltagelsesmuligheder, subjektive handlegrunde og mening, ulighed, marginalisering og stigmatisering samt formelle og uformelle støttemuligheder. På kurset analyseres og reflekteres således kritisk over centrale tematikker indenfor feltet; herunder fx:

 • forståelser af mental og psykosocial sundhed og sygdom, sårbarhed og lidelse, trivsel og ’wellbeing’,

 • psykosocial rehabilitering, recovery og psykiatrisk praksis, herunder forskellige bevægelser indenfor feltet (fx antipsykiatri)

 • sociale patologier i deres politiske, historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng.

 • normalitet og afvigelse

 • identitet, subjektivitet og brugerperspektiver

Pensum
 • I alt ca. 800 sider, hvoraf ca. 600 sider er fast pensum, og 200 sider er selvvalgt, der udvælges undervejs i kurset. Det faste pensum er tilgængelig på Moodle før kursusstart.

 • Ud af de 200 siders selvvalgt litteratur skal minimum 150 sider være forskningslitteratur (artikler, eller anden litteratur, der er baseret på forskning). De sidste 50 sider kan være andet materiale som politikker, vejledninger, film, skønlitteratur, kunst etc.)

 • Den selvvalgte litteratur godkendes af undervisere og anvendes i relation til dele af portfolio, som en del af eksamen.

 • Der hvor de studerende opgiver kilder, hvor det ikke er meningsfuldt at opgive sideantal, vil underviserne foretage en kvalitativ vurdering om omfang.

Tilrettelæggelse og indsats

Kursets 10 ECTS udgør i alt 270 timer i arbejdsindsats, som omtrentligt fordeler sig som følger.

Det bemærkes, at kurset organiseres i en række hel- og halvdagsseminarer.

 • Deltagelse i undervisning, inkl evaluering: i alt ca. 40 timer

 • Forberedelsestid, herunder gruppearbejde: ca. 200 timer i alt

 • Eksamen, i form af forskellige dele af portfolio (afvikles løbende gennem semestret): ca. 30 timer

Læringsaktiviteter

Kursets læringsaktiviteter veksler mellem underviser- og gæsteunderviseroplæg og forskellige pensumrelaterede øvelser, opgaver og gruppearbejde, samt oplæg fra studerende. Gruppearbejde, herunder fremlæggelse af gruppearbejde, er både en del af undervisningen samt den forventede forberedelse, og det indgår som en del af eksamen.

Afhængig af deltagerantal veksles mellem fælles seminarer og mindre hold i dele af undervisningen.

Undervisningsformen tænkes at skabe mere intensive læringsrum med mulighed for fordybelse samt en mere dialogisk form med vægt på fælles refleksion, samt opbygning af internt miljø på holdet. Samtidig tænkes i brug af eksterne oplægsholdere og mere seminar/konference/panel-agtige former på seminardage (fx postersessions, panel-diskussioner, peer feedback mv). Dette med henblik på at styrke jeres blik for kompleksitet og nuancer indenfor feltet samt understøtte jeres udvikling af argumentations- og refleksionskompetencer.

Der tænkes sammenhæng mellem den skitserede undervisningsform samt de forskellige elementer i portfolioen, således at der er en ‘ujævn’ kursusplanlægning henover kursets forløb, med plads til jeres fordybelse undervejs.

Der anvendes løbende forskellige former for peer feedback i undervisningen, knyttet til delelementer af portfolio-eksamen.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres løbende dialogisk. Der foretages også en afslutningsvis mundtlig evaluering på kurset, hvorfra der sendes en skriftlig opsamling til studieleder. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Kurset sætter de studerende i stand til

 • med afsæt i forskningsbaseret viden på højeste nationale og internationale niveau, at reflektere over problemstillinger i relation til mental og psykosocial sundhed i et tværvidenskabeligt og historisk perspektiv

 • at redegøre for og demonstrere overblik over centrale begreber for mental og psykosocial sundhed og de epistemologiske implikationer, der knytter sig hertil

 • at identificere og reflektere over forskellige deltagerperspektiver samt over samvirkninger af institutionelle og professionsrelaterede vilkår relateret til indsatser rettet mod mental og psykosocial sundhed og brugere/borgeres diverse læreprocesser og hverdagslivssammenhænge, herunder lokalsamfund og sociale netværk

 • kritisk at vurdere, udvælge og anvende relevante teorier til analyse af mentale og psykosociale problemers kompleksitet i menneskers hverdagsliv på tværs af kontekster

 • at formidle forskning og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område med fagfæller i overensstemmelse med akademiske standarder

 • at analysere og diskutere praktiske og teoretiske problemstillinger i et kritisk og forandringsorienteret perspektiv

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på 28.800-40.800 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-40.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kursets eksamensform er en individuel portfolio som består af:

 • Individuel skriftlig refleksion (2-3 sider) over udvalgte tematikker. Denne gøres til genstand for peer feedback (ved brug af Peergrade).
 • Skriftlig gruppeopgave (5-7 sider) med mundtlig fremlæggelse
 • Mundtlig opponentfunktion på andres oplæg
 • Individuel skriftlig opgave (4-6 sider), afsluttende
 • Selvvalgt litteraturliste (1 side), med argumenter for valg

De forskellige elementer har forskelligt fokus i forhold til at afprøve studerende i, samt understøtte deres udvikling af, henholdsvis redegørelse, analyse og kritisk refleksion

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, i hvor stor udstrækning den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

a) Redegøre for og demonstrere overblik over centrale begreber for mental og psykosocial sundhed og de epistemologiske implikationer, der knytter sig hertil, i et tværvidenskabeligt og historisk perspektiv

b) Identificere og reflektere over forskellige deltagerperspektiver samt over samvirkninger af institutionelle og professionsrelaterede vilkår relateret til indsatser rettet mod mental og psykosocial sundhed.

c) Udvælge, anvende og kritisk reflektere over relevante teorier til analyse af mentale og psykosociale problemers kompleksitet i menneskers hverdagsliv på tværs af kontekster

d) Formidle forskning og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område med fagfæller i overensstemmelse med akademiske standarder

Skriftlige opgaver i portfolioen: Bedømmelseskriterie a, b, c, d

Mundtlige fremlæggelser: Bedømmelseskriterie b, c, d

Der foretages en individuel, samlet bedømmelse af portfolioens elementer, og hvorvidt disse opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60263
Sidst ændret 04/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 08-09-2023 08:15 - 08-09-2023 16:00 i uge 36
Mental og Psykosocial sundhed (TVSU)

Tirsdag 12-09-2023 12:15 - 12-09-2023 16:00 i uge 37
Mental og Psykosocial sundhed (TVSU)

Torsdag 14-09-2023 08:15 - 14-09-2023 12:00 i uge 37
Mental og Psykosocial sundhed (TVSU)

Mandag 25-09-2023 08:15 - 25-09-2023 16:00 i uge 39
Mental og Psykosocial sundhed (TVSU)

Tirsdag 26-09-2023 08:15 - 26-09-2023 16:00 i uge 39
Mental og Psykosocial sundhed (TVSU)

Mandag 02-10-2023 12:15 - 02-10-2023 16:00 i uge 40
Mental og Psykosocial sundhed (TVSU)

Torsdag 05-10-2023 12:15 - 05-10-2023 16:00 i uge 40
Mental og Psykosocial sundhed (TVSU)

Tirsdag 17-10-2023 10:00 - 17-10-2023 10:00 i uge 42
Mental og Psykosocial sundhed - Aflevering af portfolio (TVSU)

Mandag 12-02-2024 10:00 - Mandag 19-02-2024 10:00 i uge 07 og uge 08
Mental og Psykosocial sundhed - Skriftlig omprøve (TVSU)