PDF til print Find kalender

Vidensskabelse i sundhedsfeltet

Titel
Vidensskabelse i sundhedsfeltet
Oversat titel

Knowledge production in health science and practice

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Valgfrit

Obligatorisk at vælge ml. kurset Videnskabelse i sundhedsfeltet eller projektorienteret praktikforløb.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60261
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset styrker deltagernes evne til kritisk refleksion i relation til de vidensformer og den vidensskabelse, de møder i sundhedsfeltet. Kurset giver de studerende færdigheder i at kunne forstå og anvende vidensformer og vidensskabelse i forhold til sundhedsmæssige problemstillinger og de forskellige kvalitetskriterier, der knytter sig til de respektive former for viden og vidensskabelse, samt konsekvenserne heraf for forskellige praksisformer. De studerende opnår indsigt i de forskellige vidensformer, der indgår i humanistisk og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning. De studerende opnår kompetence i at analysere og kritisk reflektere over, hvordan disse vidensformer skabes, reproduceres og forhandles i sundhedsfeltet. De studerende opøver færdigheder i at forholde sig refleksivt til spørgsmålet om, hvad der afhængig af kontekst betragtes som legitim og sikker viden, herunder hvad der udgør kriterier for forskellige evidensbegreber og betydningen heraf inden for sundhedsfeltet. De studerende opnår færdigheder til at undersøge forholdet mellem institutionaliserede og professionaliserede vidensformer og vidensskabelse og de vidensformer og den vidensskabelse, der gør sig gældende i hverdagslivet og i civilsamfundet. De studerende opnår gennem kurset kompetence i at behandle problemstillinger eksemplarisk i forhold til videnskabelse i et politiseret felt, hvor forskellige vidensformer og sundhedsforståelser er i spil blandt forskellige kollektive og individuelle aktører.

Uddybende beskrivelse

Kurset vil behandle en række temaer:

 • Vidensformer inden for sundhedsfeltet og deres sammenhæng med forskellige sundhedsforståelser.
 • Institutionaliserede og professionaliserede vidensformer vs. sundhedsviden i hverdagsliv og civilsamfund.
 • Viden som konstitueret af og konstituerende for forskellige praksisformer i relation til sundhed og trivsel.
 • Vidensskabelse og problemforståelse i sundhedsfeltet.
 • Kvalitetskriterier for viden, herunder evidenskrav og evidensbaseret politik.
 • Viden i et spændingsfelt mellem forskellige aktører.

Kurset sigter mod fordybelse i forhold til de nævnte temaer og bygger videre på grundlagsviden om disse, som erhverves gennem kurserne på de foregående semestre.

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden studiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er på 5 ECTS svarende til 135 timer, som fordeler sig således:

 • 20 timers deltagelse i undervisningen
 • 70 timers forberedelse til undervisningen
 • 10 timers arbejde med forberedelse af fremlæggelser
 • 35 timers arbejde med kursusopgave, herunder feltarbejde og afsluttende fremlæggelse. Timetallet omfatter også tid til dialog med underviserne om opgaven.

Læringsaktiviteter

 • Forelæsninger og oplæg fra underviserne på grundlag af læst litteratur, inklusive mindre øvelser og dialog i relation hertil.
 • Mindre fremlæggelser i relation til udvalgte problemstillinger i sammenhæng med pensum. Disse foregår i grupper og kan variere mellem refleksionsopgaver i forhold til de fremlagte problemstillinger, arbejde med teorier eller begreber eller overvejelser over anvendelse af teorier i forhold til projekt- eller specialeinteresser mv. Der kan således både være tale om opgaver stillet af underviserne og om fremlæggelser initieret af de studerende.
 • Løbende gennem kurset arbejdes der i grupper med en kursusopgave, hvor opgavens problemstilling udvælges i dialog med underviserne. Kursusopgaven fremlægges ved den afsluttende kursusgang for underviserne og de øvrige deltagere på kurset, hvor den gennem refleksion og diskussion deltagerne imellem kan bidrage til perspektiver på vidensskabelse i sundhedsfeltet.
Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering af kurset sker løbende i dialog mellem studerende og underviser samt ved kursusafslutning (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder).

Hertil kommer en skriftlig evaluering af kursusforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til undervisningsansvarlig, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • Kan kritisk reflektere over vidensformer og vidensskabelse, der gør sig gældende i sundhedsfeltet

 • Kan diskutere, reflektere og redegøre for hvordan viden skabes, reproduceres og forhandles i forskellige sociale og institutionelle sammenhænge

 • Kan anvende forskellige teoretiske tilgange til en forståelse af vidensformer og vidensskabelse og betydningen heraf for tilgange til praksisformer i relation til sundhed

 • Kan identificere og kritisk vurdere vidensskabelse i et politiseret felt, og forstå hvordan viden skabes og reproduceres såvel blandt professionelle som lægpersoner og civilsamfundets organisationer

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kravet om aktiv deltagelse indebærer, at den studerende igennem kurset skal bidrage til arbejdet med mindre gruppeopgaver, f.eks. i form af udarbejdelse af refleksionspapirer m.v. samt forberedelse af fremlæggelser. Den studerende skal endvidere bidrage til de med forelæsningerne forbundne øvelser og deltage i udarbejdelse af kursusopgaven og forberedelsen af fremlæggelsen af denne.

Kravet om tilfredsstillende deltagelse indebærer, at den studerende mindst én gang i løbet af kurset skal bidrage til fremlæggelse af refleksionspapir el.lign. Den studerende skal desuden bidrage til den afsluttende fremlæggelse og diskussion af kursusopgaven, samt til at give feedback til en eller flere af de øvrige grupper.

Kursusopgaven udarbejdes i grupper på 3-6 personer, og skal have et omfang på minimalt 19.200 tegn og maksimalt 36.000 tegn.

Bedømmelsen beror på en samlet vurdering af den studerendes deltagelse i de skriftlige og mundlige elementer og der lægges vægt på, i hvilken grad den studerende demonstrerer:

 • Kompetence til at redegøre for og kritisk reflektere over hvordan viden skabes, reproduceres og forhandles i forskellige sociale og institutionelle sammenhænge i sundhedsfeltet.
 • Færdighed i at anvende relevante teoretiske tilgange til at forstå vidensformer og vidensskabelse og betydningen heraf for praksisformer i relation til sundhed.
 • Kompetence til kritisk at vurdere, hvordan viden skabes i et politiseret felt blandt en række forskellige aktører.
 • Færdighed til præsentation, dialog og diskussion.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60261
Sidst ændret 04/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 29-09-2023 08:15 - 29-09-2023 12:00 i uge 39
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Fredag 06-10-2023 08:15 - 06-10-2023 12:00 i uge 40
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Fredag 13-10-2023 08:15 - 13-10-2023 12:00 i uge 41
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Fredag 20-10-2023 08:15 - 20-10-2023 12:00 i uge 42
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Fredag 27-10-2023 08:15 - 27-10-2023 12:00 i uge 43
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Fredag 27-10-2023 12:00 - 27-10-2023 12:00 i uge 43
Vidensskabelse i sundhedsfeltet - Deadline for aktiv og tilfredsstillende deltagelse (TVSU)

Mandag 05-02-2024 10:00 - Lørdag 10-02-2024 10:00 i uge 06
Vidensskabelse i sundhedsfeltet - Skriftlig omprøve (TVSU)