PDF til print Find kalender

Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv

Titel
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv
Oversat titel

Health in interdisciplinary perspectives

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60257
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med projektet er at give de studerende eksemplarisk indsigt i en selvstændig afgrænset og motiveret problemstilling i relation til sundhed. Projektet skal samtidig give erfaring med analyse af subjektive, kulturelle, samfundsmæssige, institutionelle eller politiske vilkår af betydning for denne problemstilling med et selvvalgt og begrundet perspektiv på den problemstilling, der undersøges. De studerende skal opnå evne til refleksion over de sygdoms- og/eller sundhedsforståelser, der kan ligge bag arbejdet med den valgte problemstilling. De studerende skal demonstrere evne til at gennemføre en selvstændig analyse, hvor der er reflekteret over videnskabsteoretisk perspektiv samt teoretisk, metodisk og empirisk grundlag for projektet og for den vidensproduktion, analysen kan lede frem til. Projektet skal inddrage kvalitative data i analysen, således at der opnås færdigheder i arbejde med kvalitativ metode.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Projektgruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur, der er relevant for projektets problemstilling. Dette sker i samråd med vejleder og eventuelt med assistance fra bibliotekar mv.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Projektet er på 15 ECTS svarende til 405 timer, som fordeler sig således:

Generelt forventes det, at de studerende i gennemsnit lægger ca. 20 timer i projektarbejdet hver uge. Indsatsen varierer hen gennem semesteret. Heraf skal der mere specifikt afsættes tid til følgende aktiviteter:

 • 3-5 timer, afhængig af gruppestørrelse, til deltagelse i vejledningsmøder, eksklusiv forberedelse.

 • 3 timer til udarbejdelse af gruppeportfolio (eksklusiv diskussion med vejleder herom ved vejledningsmøder).

 • 2½ timer til deltagelse i intern evaluering, eksklusiv forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg.

 • 1-2 timer, afhængig af gruppestørrelse, til projekteksamen, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg.

Læringsaktiviteter

 • Projekt- og gruppedannelse
 • Projektarbejde i grupper
 • Udarbejdelse af gruppeportfolio
 • Vejledning
 • Intern evaluering

Projekt- og gruppedannelse: Projekt- og gruppedannelse består af en række aktiviteter såsom læsning af tekster, oplæg og plenumdiskussioner, sparring med vejledere og diskussion i grupper. Formålet er, at de studerende identificerer og formulerer relevante og realiserbare problemstillinger.

Projektarbejde i grupper: Projektarbejdet foregår i grupper på 2-6 studerende. I projektarbejdet forventes det, at hver studerende bidrager produktivt til læringsfællesskabet, blandt andet ved at bidrage til facilitering af gruppemøder, udføre aftalte opgaver, give konstruktiv feedback til andre gruppemedlemmers arbejde mv.

Vejledning: Efter projekt- og gruppedannelsen tildeles gruppen en vejleder. Formålet med vejledningen er at understøtte projektarbejdet gennem faglig sparring og kritik i form af konstruktiv feedback på projektgruppens arbejde. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes problemformulering og under hensyn til de studerendes frihed til at vælge teori og metode inden for rammerne af læringsmålene for projektet.

Det forventes, at gruppen selv tager initiativ til at aftale møder med vejleder samt forud for mødet sender en dagsorden for mødet samt læsevejledning for skriftlige oplæg. Ved starten af vejledningsforløbet foretager gruppe og vejleder en forventningsafstemning omkring vejledningen, og vejleder giver feedback på gruppeportfolioen, som gruppen sender til vejleder forud for det første møde. Retningslinjer for indholdet af gruppeportfolioen vil fremgå af en vejledning, der lægges på moodle.

Intern evaluering: Projektforløbet understøttes af en intern evaluering. Her får projektgruppen gennem konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og en anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets design, problemformulering og besvarelsen af denne. Til intern evaluering fremsender gruppen en projektbeskrivelse på 10-20 sider. Gruppen forbereder endvidere mundtlig feedback til opponentgruppen.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Det anbefales, at projektgruppen løbende evaluerer læringsfællesskabet og samarbejdet. Projekt- og vejledningsforløbet evalueres desuden løbende i dialog med projektgruppens vejleder.

Hertil kommer en skriftlig evaluering af projektforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • Kompetence til at kunne analysere, diskutere og perspektivere sundhedsproblemstillinger og sundhedsforståelser på baggrund af relevante teorier og metoder

 • Kan redegøre for samt anvende og reflektere over de teorier, begreber og metoder, med vægt på kvalitative metoder, der kan anvendes i tværfaglige og helhedsorienterede analyser af sundhedsproblemstillinger

 • Udarbejde undersøgelsesdesign og gennemføre undersøgelse rettet mod sundhedsmæssige problemstillinger med inddragelse af kvalitativ metode

 • Kan identificere og bidrage til vidensudvikling om sundhedsproblemstillinger i en specifik kontekst og på grundlag af refleksion over den sundhedsforståelse, der ligger bag

 • Kompetence til at kunne evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri

 • Kan selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 110.400-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 132.000-141.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 156.000-168.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 168.000-182.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 168.000-182.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt eventuelt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg af højst 5 minutters varighed med relevans for de problemstillinger, der belyses i projektrapporten. Projektgruppen vælger selv emner for oplæggene og aftaler fordelingen af disse mellem gruppemedlemmerne.

Efter de individuelle oplæg følger en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Det foretages en individuel bedømmelse af hver studerende på baggrund af projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende kan:

 • afgrænse og argumentere for en relevant og eksemplarisk problemstilling, og formulere en præcis problemstilling

 • analysere, diskutere og perspektivere den valgte sundhedsproblemstilling på baggrund af fagrelevante teorier og metoder

 • redegøre for, anvende og reflektere over teorier, begreber og metoder, der kan anvendes i tværvidenskabelige og helhedsorienterede analyser af den valgte sundhedsproblemstilling

 • reflektere over projektdesignets styrker og begrænsninger

 • bidrage til vidensudvikling om den valgte sundhedsproblemstilling

 • redegøre for og kritisk reflektere over projektets problemstilling, undersøgelsesdesign og resultater.

 • indgå i en diskussion af alle elementer i projektrapporten, inklusive diskussion ad den anvendte faglitteratur.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60257
Sidst ændret 28/06/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 01-09-2023 08:15 - 01-09-2023 16:00 i uge 35
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Semesterstart (TVSU)

Mandag 04-09-2023 08:15 - 04-09-2023 16:00 i uge 36
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Projektdannelse (TVSU)

Tirsdag 05-09-2023 08:15 - 05-09-2023 16:00 i uge 36
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Projektdannelse (TVSU)

Onsdag 06-09-2023 08:15 - 06-09-2023 16:00 i uge 36
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Projektdannelse (TVSU)

Torsdag 07-09-2023 08:15 - 07-09-2023 16:00 i uge 36
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Projektdannelse (TVSU)

Tirsdag 21-11-2023 10:00 - 21-11-2023 10:00 i uge 47
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Aflevering til intern evaluering (TVSU)

Tirsdag 28-11-2023 08:15 - Torsdag 30-11-2023 16:00 i uge 48
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Intern evaluering (TVSU)

Onsdag 10-01-2024 10:00 - 10-01-2024 10:00 i uge 02
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Projektaflevering (TVSU)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Onsdag 31-01-2024 18:00 i uge 03 til uge 05
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Mundtlig eksamensperiode (TVSU)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv - Mundtlig reeksamensperiode (TVSU)