PDF til print Find kalender

Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet

Titel
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet
Oversat titel

Knowledge-bases, effects and quality

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60236
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet er at de studerende ud fra en selvvalgt problemstilling undersøger teoretisk og praktisk relevante aspekter af sociale forandringsprocesser og hvorledes disse kan dokumenteres eller vurderes kvantitativt. Valget af kvantitativ empiri eller metode skal diskuteres.

Uddybende beskrivelse

Formålet med projektarbejde i grupper er at give den studerende mulighed for at tilegne sig faglig viden og kompetencer ved at foretage en eksemplarisk problemorienteret undersøgelse inden for social intervention.

Det indledende arbejde med at indkredse problemstillingen sker ifm projektudviklingsseminarer, hvor de studerende i fællesskab og med sparring fra uddannelsens vejledere arbejder med at identificere problemer og interesseområder, kvalificere projektideer og påbegynde formuleringer af videnskabelige problemstillinger inden for social intervention – med særligt fokus på vidensbasering, dokumentation, virkning og/eller kvalitet. Dette arbejde ligger til grund for de studerendes projektvalg og projektgruppernes formation.

Herefter organiserer projektgruppen selv arbejdet med at undersøge den valgte problemstilling teoretisk og praktisk med henblik på at identificere relevante aspekter af sociale interventionsprocesser og diskutere, hvorledes disse kan dokumenteres eller vurderes kvantitativt. Gruppen søger og finder selv, med sparring fra vejleder, den litteratur og evt. andet materiale, herunder kvantitativ empiri og metode, som dette kræver.

Arbejdet understøttes af vejleder, som sparrer med gruppen og giver feedback på gruppens arbejde i alle projektarbejdets faser. Desuden understøttes projektarbejdet af klynger, hvor forskellige tværgående temaer ifm projektarbejdet tages op.

Ved den interne evaluering får projektgruppen, gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder, mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og undersøgelse af denne. Der bruges 45 min per projektgruppe til denne diskussion.

Pensum

I projektudviklingsfasen samt ifm klynger for hele holdet læses der faglig litteratur til understøttelse af projektgruppernes arbejde. Fælles pensum for dette angives via Moodle. I løbet af projektarbejdet læser gruppen faglige tekster, som bruges til udviklingen af problemformuleringen, til valg af teori, metode og empiri til kvalificering af analyserne. Disse faglige tekster, som identificeres og udvælges i dialog med vejleder, udgør aktivitetens pensum.

Tilrettelæggelse og indsats

Projektarbejdet på Social Intervention løber over hele semestret og foregår i grupper, som selv formulerer deres problemstilling og organiserer (sam)arbejdet vedrørende et problemorienteret, eksemplarisk projekt.

Projektarbejdet omfatter foruden gruppens eget arbejde deltagelse i fælles projektudviklingsseminarer ved semestrets begyndelse, klynger og intern evaluering, som bidrager til at udvikle og kvalificere projektgruppernes arbejde.

Projektarbejdet er med sine 15 ECTS berammet til en samlet arbejdsindsats på 420 timer, som gruppen i fællesskab organiserer, fordelt på gruppe- og vejledningsmøder, individuelt og kollektivt arbejde med læsning, skrivearbejde, feedback, evt. empiriindsamling mm. samt deltagelse i seminarer og klynger, intern evaluering og eksamen.

Hver gruppe tildeles straks efter projekt- og gruppedannelsen en vejleder, som bistår gruppens arbejde med at planlægge og udvikle projektet samt udarbejde projektrapporten. Projektgruppen kan afhængigt af sin størrelse forvente 4-6 vejledningsmøder af op til en times varighed, som planlægges i dialog med vejleder.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Vi lægger vægt på den løbende, gensidige, formative dialog mellem studerende og undervisere/vejledere og mellem studerende indbyrdes mhp. at styrke læreprocesserne og løbende afstemme forventninger og justere (sam)arbejdsformer. Gruppen foretager således løbende forventningsafstemninger og evalueringer af gruppens arbejde og samarbejde. I forbindelse med vejledning foretages ligeledes løbende forventningsafstemning og evaluering.

Projekt- og gruppedannelsesforløb og midtvejsevaluering evalueres mundtligt efter deres afslutning. Det samlede projektforløb evalueres gensidigt i mundtlig dialog med vejleder samt via et skriftligt spørgeskema efter den samlede aktivitets afslutning.

Program

Projektudvikling og gruppedannelse: Semestrets første og anden uge. Beskrivelse af seminarernes indhold samt formål, forventninger og proces deles via Moodle.

Klynger: To til tre klyngemøder af en-to timers varighed hen over semestret, som forestås af den semesteransvarlige i samarbejde med øvrige vejledere. Temaerne kan præciseres og vægtes i dialog med de studerende, og omfatter eksempelvis

• kvantitative data og belysninger ifm social intervention

• videnskabelige problemstillinger i relation til virkninger af social intervention

• forskellige teorier om og begreber for virkning ifm sociale interventioner

Intern evaluering: Afholdes omtrent en måned før projektaflevering. Beskrivelse af formål, forventninger og proces knyttet til intern evaluering deles via Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

 • Identificere videnskabelige problemstillinger i relation til virkninger af social intervention

 • Demonstrere viden om forskellige psykologiske, læringsteoretiske og/eller sociologiske teorier om, hvilke faktorer der har betydning for virkningen af sociale interventioner

 • Demonstrere viden om og reflektere over forskellige tilgange til dokumentation af sociale interventioners praksis og virkninger

 • Demonstrere viden om kvantitative metoders potentiale og begrænsninger til dokumentation og evaluering af sociale interventioner

 • Demonstrere viden om og forståelse af forskellige interessers/interessenters betydning for vidensbasering og vidensdeling

 • Belyse og diskutere specifikke interventionsområder og interventionsformer i teoretisk perspektiv.

 • • Anvende kvantitative data og metoder til at undersøge og analysere virkninger af sociale interventionsprojekter

 • Reflektere over valget af kvantitative data og metoder i forbindelse med projektets problemstilling

 • Formidle forskningsbaseret viden om sociale forandringsprocesser

 • Diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller

 • Evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri

 • Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 96.000-103.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 144.000-151.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Ved 7 studerende 135 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: powerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige projektrapport.

Der afleveres endvidere en individuel læringslog ved slutningen af projektforløbet. Formålet med læringsloggen er at de studerende løbende og systematisk reflekterer over den faglige profil, de er ved at opbygge. Spørgsmål der kan understøtte refleksioner over hvordan det samlede semester har bidraget til de studerendes faglige udvikling fremgår af moodle. Læringsloggen skal være mellem 1-3 sider af 2400 anslag, og der afleveres én individuel læringslog for hver studerende enten i digital eksamen samtidigt med projektrapporten eller på mail til bedømmerne senest 5 døgn efter projektaflevering.

I den mundtlige eksamen indgår korte individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport i samlet vurdering med den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Bedømmelsen sker ift. hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav, samt i hvilken udstrækning den studerende demonstrerer kompetencen til at:

• Identificere og diskutere videnskabelige problemstillinger i relation til virkninger af social intervention

• Demonstrere viden om og reflektere over potentialer og begrænsninger ifm forskellige tilgange, herunder kvantitative, til dokumentation og evaluering af sociale interventioners praksis og virkninger

• Argumentere for de valgte teorier, metoders og datas relevans og betydning for undersøgelsen af projektets problemstilling, herunder reflektere over valget af kvantitative data og metoder

• Diskutere forskellige interessers/interessenters betydning for vidensbasering og vidensdeling samt hvilke faktorer der har betydning for virkningen af sociale interventioner

• Reflektere over projektet i sin helhed, dvs. den faglige læring ift. projektets problemstilling, undersøgelsesdesign, teorier, metoder og udsigelseskraft samt kvalitetsforståelse

• Skriftligt og mundtligt formulere sig akademisk præcist og nuanceret

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60236
Sidst ændret 15/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 01-09-2023 08:15 - 01-09-2023 12:00 i uge 35
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Semesterstart (SI)

Fredag 01-09-2023 12:15 - 01-09-2023 15:00 i uge 35
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Semesterstart (Fælles med 1. semester) (SI)

Mandag 04-09-2023 08:15 - 04-09-2023 12:00 i uge 36
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Projektudvikling I (SI)

Fredag 08-09-2023 08:15 - 08-09-2023 14:00 i uge 36
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Projektudvikling II (SI)

Fredag 15-09-2023 08:15 - 15-09-2023 14:00 i uge 37
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Projektudvikling III (SI)

Mandag 09-10-2023 10:15 - 09-10-2023 12:00 i uge 41
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Projektklynge (SI)

Tirsdag 07-11-2023 12:15 - 07-11-2023 14:00 i uge 45
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Projektklynge (SI)

Onsdag 22-11-2023 08:15 - 22-11-2023 17:15 i uge 47
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Intern evaluering (SI)

Torsdag 23-11-2023 08:15 - 23-11-2023 17:15 i uge 47
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Intern evaluering (SI)

Tirsdag 19-12-2023 09:45 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Projektaflevering (SI)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Onsdag 31-01-2024 18:00 i uge 03 til uge 05
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Mundtlig eksamensperiode (SI)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt: Vidensbasering, virkning og kvalitet - Mundtlig reeksamensperiode (SI)