PDF til print Find kalender

Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed

Titel
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed
Oversat titel

Challenges and opportunities of knowledge-bases, quality development and documentation

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60235
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

På tværs af forskellige sektorer og professioner er der krav om vidensbasering, effektivisering, dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling, som påvirker arbejdsliv såvel som det, der arbejdes med (produkter og ydelser), samt borgerne. Formålet med dette kursus er at sætte de studerende i stand til at forstå og reflektere kritisk over denne udvikling, samt at klæde dem på til at tage lederskab i forhold til at forme og drive sådanne tiltag. Der arbejdes undervejs konkret med evalueringsmetoders og andre kvalitetsstyringsværktøjers, planlægning, gennemførelse og mulige konsekvenser På kurset diskuteres forståelser af virkning, effektivitet og outcome, som bestræbelser på at skabe velfærd og kvalitet i fagprofessionelt arbejde og ydelser. Gennem kurset opnår de studerende indsigt i betydningen af vidensbasering, akkreditering, dokumentation og evaluering som teknologier og veje til kvalitetssikring og -udvikling af social interventioner. Et særligt fokus er herunder på konsekvenser og betydningen af vidensteknologier for bruger/borgere, samt hvordan kvalitetssikringens påvirker centrale ydelser og processer i arbejdet.

Uddybende beskrivelse

Der arbejdes i kurset konkret med evalueringsmetoders og andre kvalitetsstyringsværktøjers, planlægning, gennemførelse og mulige konsekvenser.

På kurset diskuteres forståelser af virkning, effektivitet og outcome, som bestræbelser på at skabe velfærd og kvalitet i fagprofessionelt arbejde og ydelser. Gennem kurset opnår de studerende indsigt i betydningen af vidensbasering, akkreditering, dokumentation og evaluering som teknologier og veje til kvalitetssikring og -udvikling af sociale interventioner. Et særligt fokus er herunder på konsekvenser og betydningen af vidensteknologier for brugere/borgere, samt hvordan kvalitetssikring påvirker centrale ydelser og processer i arbejdet.

Kursets arbejdsform veksler mellem underviserstyrede kursusaktiviteter, herunder gæste- og studenteroplæg, praktiske øvelser og arbejde med portfolio-produkterne. Kurset afsluttes med posterpræsentationer og feedback på disse.

Pensum

Pensum er på ca. 650 sider, dertil kommer forslag til supplerende litteratur. De studerende arbejder individuelt og i grupper med at læse og arbejde med pensumlitteraturen.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er med sine 10 ECTS berammet til en samlet arbejdsindsats på 270 timer omtrent fordelt som følger:

 • 40 timers fremmøde til kursusundervisning (8 kursusgange á 4 timer og et længere seminar af 8 timer)

 • 130 timers forberedelse ifm pensumlitteratur

 • 30 timer til forberedelse af oplæg og øvelser mm

 • 70 timer til portfolio-opgaver

Hver kursusgang (på nær den sidste) kræver forberedelse i form af pensumlitteraturlæsning. Derudover vil der til nogle kursusgange også være forberedelse af oplæg eller øvelser. Der skal løbende arbejdes med portfolio-opgaver. En af disse omhandler udarbejdelse og præsentation af poster. Den sidste kursusgang er afsat til posterpræsentation og feedback på denne. Det specificeres i undervisningen og på moodle, hvad program og forberedelser ifm de enkelte kursusgange konkret omfatter.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt og ved sidste kursusgang, hvor kurset evalueres mundtligt i en dialog mellem studerende og underviserne. Denne dialog refereres af en studerende og en underviser, og referatet tilgår studielederen og i sammendrag også studienævn, fagudvalg og lærergruppe.

Desuden evalueres kurset med mellemrum kvantitativt efter en af studienævnet fastsat kadence.

Program

Kurset består af 9 kursusgange, heraf et heldagsseminar, med fokus på følgende temaer:

 1. Intro til det samlede kursus, herunder opbygning og grundlæggende begreber. + ”Den gode poster og poster-præsentation”

 2. Videns- og kvalitetsudviklingsforståelser ift social intervention

 3. Dokumentation og evaluering: Historisk udvikling, modeller og diskussioner, herunder om uintenderede effekter af at lave målinger og monitoreringer på virkning og effekt af sociale interventioner

 4. Fondenes rolle og forståelse af viden, kvalitet, effekt og dokumentation

 5. Subjekt-centrerede tilgange til dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af sociale interventioner

 6. Subjekt-centrerede tilgange til dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social intervention (forsat)

 7. Gruppe-centrerede tilgange til dokumentation og kvalitetsudvikling af sociale interventioner

 8. Gruppe-centrede tilgange til dokumentation og kvalitetsudvikling af sociale interventioner

 9. Poster præsentation og feedback (længere seminar)

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

 • Demonstrere indsigt i forskellige paradigmer og forståelser af vidensbasering, effektivisering, kvalitetsudvikling og dokumentation samt evne til at omsætte dem til praksis, og til at genkende dem som de udspilles i praksis ift. sociale interventioner

 • Demonstrere viden om den historiske udvikling af kvalitetsudvikling, projektstyring, evaluering og effektvurdering som felt

 • Demonstrere viden om, og praktisk beherskelse af, forskellige metoder til at arbejde med forandringsprocesser mhp. vidensbasering, effektivisering og kvalitetsudvikling

 • Demonstrere kendskab til forskellige evalueringsmodeller og beherskelse af metoder til dokumentation, samt evne til at diskutere og reflektere over disse

 • Demonstrere indsigt i og reflektere over, hvordan der i forskellige praksisfelter og ift. forskellige typer af sociale interventioner aktuelt arbejdes med vidensbasering, effektivisering, kvalitetsudvikling og dokumentation gennem oplæg fra forskellige praksisfelter

 • Planlægge og præsentere konkrete tiltag med henblik på vidensbasering, effektivisering og kvalitetssikring af sociale interventioner, samt evaluering og dokumentation heraf.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kurset udprøves gennem bedømmelse af portfolio. Der arbejdes løbende på portfolioen gennem kurset, og den færdiggøres over 5 dage efter kursets afslutning.

Portfolioprodukterne omfatter følgende elementer, som vægtes ligeligt

 • talepapir til fremlæggelser, herunder til posterpræsentation og studenteroplæg med afsæt i pensumlitteratur

 • baggrundspapir til uddybelse af posterens indhold med referencer til pensumlitteratur

 • skriftlige refleksioner over erfaringer fra øvelser, praksisoplæg og feedback på poster og posterpræsentation

Nærmere beskrivelse af portfolioprodukterne fremgår ifm undervisningen samt af moodle.

I bedømmelsen lægges særlig vægt på den studerendes kompetencer til at:

 • Identificere og diskutere forskellige paradigmer og forståelser af vidensbasering, effektivisering, kvalitetsudvikling og dokumentation af sociale interventioner

 • Udarbejde et begrundet design for evaluerende og kvalitetsudviklende interventioner

 • Reflektere over forskellige metoder til at arbejde med forandringsprocesser, samt udarbejde en detaljeret plan for gennemførelse af disse

 • Reflektere over kompleksiteten i sociale interventioner, og hvordan man kan håndtere denne i evaluering og kvalitetsudvikling

 • Formulere sig klart og akademisk præcist skriftligt (nogle produkter), såvel som kort og modtagerrettet (posteren og talepapir til posterpræsentation)

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60235
Sidst ændret 15/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 25-09-2023 12:15 - 25-09-2023 16:00 i uge 39
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed (SI)

Torsdag 28-09-2023 12:15 - 28-09-2023 16:00 i uge 39
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed (SI)

Mandag 02-10-2023 12:15 - 02-10-2023 16:00 i uge 40
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed (SI)

Torsdag 05-10-2023 12:15 - 05-10-2023 16:00 i uge 40
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed (SI)

Mandag 09-10-2023 12:15 - 09-10-2023 16:00 i uge 41
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed (SI)

Torsdag 12-10-2023 12:15 - 12-10-2023 16:00 i uge 41
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed (SI)

Mandag 23-10-2023 12:15 - 23-10-2023 16:00 i uge 43
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed (SI)

Torsdag 26-10-2023 12:15 - 26-10-2023 16:00 i uge 43
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed (SI)

Mandag 30-10-2023 08:15 - 30-10-2023 18:00 i uge 44
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed - Posterpræsentation (SI)

Fredag 03-11-2023 10:00 - 03-11-2023 10:00 i uge 44
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed - Aflevering af portfolio (SI)

Mandag 05-02-2024 10:00 - 05-02-2024 10:00 i uge 06
Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed - Omprøve aflevering af portfolio (SI)