PDF til print Find kalender

Kvantitative metoder i forbindelse med sociale interventioner

Titel
Kvantitative metoder i forbindelse med sociale interventioner
Oversat titel

Quantitative methods in connection with social interventions

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60234
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at gøre de studerende i stand til at anvende kvantitative metoder til at dokumentere og vurdere virkninger af sociale interventionsprojekter. Kurset giver de studerende en indføring i forskellige statistiske test og metoder til at evaluere og måle virkninger af sociale interventioner. De studerende vil lære at anvende relevant software til statistisk analyse. I kurset lægges der ydermere vægt på, at de studerende lærer at udarbejde undersøgelsesdesign for kvantitative og komparative analyser af sociale interventionsprojekter med henblik på studier af indsatsernes virkning.

Uddybende beskrivelse

Kurset fokuserer på anvendelsen af kvantitative metoder ifm sociale interventioner. Der arbejdes med spørgsmål som: Hvordan kobler man teori og empiri i et kvantitativt analysedesign? Hvordan designer man et kvantitativt design der skal måle effekter af sociale interventioner? Hvad er cases og variable – og hvilke typer findes der? Hvilke gyldighedskriterier gælder for den kvantitative metode? Hvordan indsamler man kvantitative data? Hvordan oversætter man et begreb til en målbar indikator? Hvordan udarbejder man spørgsmål og spørgeskema med sigte på efterfølgende bearbejdning af data?

Vi kommer til at arbejde med at udforme et konkret og kort spørgeskema. På kurset arbejder de studerende også med praktiske øvelser i at beskrive data og lave tabeller, figurer og grafer samt i at anvende statiske test til måling af effekter af sociale interventioner.

Pensum

Pensum er på ca. 310 sider, dertil foreslås ca. 75 sider supplerende litteratur. De studerende arbejder individuelt og i grupper med at læse og arbejde med pensumlitteraturen.

Grundbog: Frederiksen, M.,Gundelach, P., & Nielsen, R. S. (red.) (2017). SURVEY: Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. København: Hans Reitzel.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er med sine 5 ECTS berammet til en samlet arbejdsindsats på 135 timer, omtrent fordelt som følger:

20 timers fremmøde til kursusundervisning (5 kursusgange) 90 timers forberedelse og efterbearbejdning (svarende til ca 18 timer pr kursusgang) 25 timer til skriftlig prøve.

Kursets undervisningsaktiviteter er baseret på de studerendes aktive deltagelse og består primært af holdundervisning ved gennemgående underviser, forelæsninger ved skiftende oplægsholdere, studenteroplæg og casearbejde i grupper, hvor de studerende arbejder med forskellige cases og/eller opgaver, som formuleres af kursets gennemgående underviser. Herunder arbejdes med peer feedback ift oplæg og læringslogs.

Hver kursusgang kræver forberedelse bestående af pensumlitteraturlæsning, forberedelse ifm casearbejde, læringslog og feedback mm.

Det specificeres i undervisningen og på moodle, hvad program og forberedelser ifm de enkelte kursusgange konkret omfatter.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt og ved sidste kursusgang, hvor kurset evalueres mundtligt i en dialog mellem studerende og underviserne. Denne dialog refereres af en studerende og en underviser, og referatet tilgår studielederen og i sammendrag også studienævn, fagudvalg og lærergruppe. Desuden evalueres kurset hver tredje år kvantitativt.

Program

Kurset består af 5 kursusgange med fokus på følgende temaer:

• Kvantitativt undersøgelsesdesign i sociale interventioner • Indikatorer og spørgeskemaer • Deskriptiv statistik • Statistisk test chi-test og t-test • Lineær regressionsanalyse

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

  • Demonstrere viden om forskellige statistiske test og metoder til at evaluere og måle virkninger af sociale interventioner

  • Demonstrere viden om kvantitative metoders rækkevidde og begrænsninger i forhold til dokumentation og evaluering

  • Anvende og kombinere kvantitative metoder til at dokumentere og vurdere virkninger af sociale interventionsprojekter

  • Anvende statistiske test og metoder til at evaluere og måle virkninger af sociale interventioner

  • Anvende relevant software til statistisk analyse af sociale interventioner

  • Udarbejde undersøgelsesdesign for komparative analyser af sociale interventionsprojekter med henblik på studier af indsatsernes virkning.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 21.600-26.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 26.400-30.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 28.800-31.200 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 31.200-33.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 35 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 minutter.
Ved 5 studerende 50 minutter.
Ved 6 studerende 55 minutter.
Ved 7 studerende 60 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kurset afprøves med en mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i en skriftlig opgave. Den skriftlige opgave udarbejdes over 5 dage af eksamensgruppen. Den skriftlige opgave består pba pensumlitteraturen og kursets praktiske øvelser at anvende forskellige kvantitative metoder til at analysere data indsamlet under kurset og fortolke resultaterne af analyserne.

Den mundtlige gruppeprøve foregår som en samtale mellem gruppen og bedømmerne med afsæt i det skriftlige forlæg.

I bedømmelsen lægges særlig vægt på de studerendes kompetencer til sammen og individuelt at:

• Demonstrere viden om forskellige statistiske test og metoder til at evaluere og måle virkninger af sociale interventioner • Demonstrere viden om kvantitative metoders rækkevidde og begrænsninger i forhold til dokumentation og evaluering • Anvende og kombinere kvantitative metoder til at dokumentere og vurdere virkninger af sociale interventionsprojekter • Anvende statistiske test og metoder til at evaluere og måle virkninger af sociale interventioner • Anvende relevant software til statistisk analyse af sociale interventioner • Udarbejde undersøgelsesdesign for komparative analyser af sociale interventionsprojekter med henblik på studier af indsatsernes virkning.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60234
Sidst ændret 15/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 05-09-2023 08:15 - 05-09-2023 12:00 i uge 36
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner (SI)

Tirsdag 05-09-2023 12:15 - 05-09-2023 14:00 i uge 36
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner - Klynge (SI)

Torsdag 07-09-2023 08:15 - 07-09-2023 12:00 i uge 36
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner (SI)

Torsdag 07-09-2023 12:15 - 07-09-2023 14:00 i uge 36
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner - Klynge (SI)

Tirsdag 12-09-2023 08:15 - 12-09-2023 12:00 i uge 37
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner (SI)

Tirsdag 12-09-2023 12:15 - 12-09-2023 14:00 i uge 37
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner - Klynge (SI)

Torsdag 14-09-2023 08:15 - 14-09-2023 12:00 i uge 37
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner (SI)

Torsdag 14-09-2023 12:15 - 14-09-2023 14:00 i uge 37
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner - Klynge (SI)

Tirsdag 19-09-2023 08:15 - 19-09-2023 12:00 i uge 38
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner (SI)

Tirsdag 19-09-2023 12:15 - 19-09-2023 14:00 i uge 38
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner - Klynge (SI)

Tirsdag 19-09-2023 15:00 - Søndag 24-09-2023 15:00 i uge 38
Skriftlig opgave - aflevering af opgave inden og senest 24.9 kl.15.00

Tirsdag 26-09-2023 08:15 - Onsdag 27-09-2023 18:00 i uge 39
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner - Mundtlig prøve (SI)

Mandag 12-02-2024 10:00 - Lørdag 17-02-2024 10:00 i uge 07
Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner - Skriftlig omprøve (SI)