PDF til print Find kalender

Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster

Titel
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster
Oversat titel

Paradigms, participant perspectives and contexts of interventions

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60229
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet er at undersøge en selvvalgt problemstilling, der vedrører social intervention med henblik på at belyse, hvordan problemdefinitioner og deres paradigmatiske afsæt begrunder og skaber afsæt for interventioner. Der er særligt fokus på forskellige deltageres perspektiver (eksempelvis brugere/borgere, professionelle, institutioner) og på interventioners indlejring i samfundsmæssige, forvaltningsmæssige og politiske kontekster. Projektarbejdet understøttes af klyngeaktiviteter, herunder projektudviklingsseminar og intern evaluering.

Uddybende beskrivelse

Formålet med projektarbejde i grupper er at give den studerende mulighed for at tilegne sig faglig viden og kompetencer ved at foretage en eksemplarisk problemorienteret undersøgelse inden for social intervention.

Gruppen identificerer, vælger og formulerer selv projektarbejdets problemstilling. Det indledende arbejde med at indkredse problemstillingen sker ifm projektudviklingsseminarer, hvor de studerende i fællesskab og med sparring fra uddannelsens vejledere arbejder med at identificere problemer og interesseområder, kvalificere projektideer og påbegynde formuleringer af videnskabelige problemstillinger inden for social intervention – med særligt fokus på paradigmer, deltagerperspektiver og kontekster. Dette arbejde ligger til grund for de studerendes projektvalg og projektgruppernes formation.

Herefter organiserer projektgruppen selv arbejdet med at undersøge den valgte problemstilling teoretisk og praktisk på en måde, der belyser den med henblik på paradigmatiske afsæt for interventioner, forskellige deltageres perspektiver (bruger/borgere, professionelle, institutioner mm) og interventioners indlejring i samfundsmæssige kontekster.

Undersøgelsen placeres i forhold til socialpsykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forskningsperspektiver på social intervention. Gruppen søger og finder selv, med sparring fra vejleder, den litteratur og evt. andet materiale dette kræver.

Arbejdet understøttes af vejleder, som sparrer med gruppen og giver feedback på gruppens arbejde i alle projektarbejdets faser. Desuden kan projektarbejdet understøttes af klynger, hvor forskellige tværgående temaer ifm projektarbejdet tages op.

Ved den interne evaluering får projektgruppen, gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder, mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og undersøgelse af denne. Der bruges 45 min per projektgruppe til denne diskussion.

Pensum

I projektudviklingsfasen samt ifm klynger for hele holdet læses der faglig litteratur til understøttelse af projektgruppernes proces. Fælles pensum for dette angives via Moodle (Teams). I løbet af projektarbejdet læser gruppen faglige tekster, som bruges til udviklingen af problemformuleringen, til valg af teori og metode og til kvalificering af analyserne. Disse faglige tekster, som identificeres og udvælges i dialog med vejleder, udgør aktivitetens pensum.

Tilrettelæggelse og indsats

Projektarbejdet på Social Intervention løber over hele semestret og foregår i grupper, som selv formulerer deres problemstilling og organiserer (sam)arbejdet vedrørende et problemorienteret, eksemplarisk projekt.

Projektarbejdet omfatter foruden gruppens eget arbejde deltagelse i fælles projektudviklingsseminarer ved semestrets begyndelse, klynger og intern evaluering, som bidrager til at udvikle og kvalificere projektgruppernes arbejde.

Projektarbejdet er med sine 15 ECTS berammet til en samlet arbejdsindsats på 420 timer, som gruppen i fællesskab organiserer, fordelt på gruppe- og vejledningsmøder, individuelt og kollektivt arbejde med læsning, skrivearbejde, feedback, evt. empiriindsamling mm. samt deltagelse i seminarer og klynger, intern evaluering og eksamen. Gennemsnitligt for hele perioden fra projektudvikling til eksamen svarer dette til en ugentlig indsats på ca 20 timer for hver studerende. Indsatsen er dog ikke ligeligt fordelt i perioden og må således planlægges med gruppen og vejleder.

Hver gruppe tildeles straks efter projekt- og gruppedannelsen en vejleder, som bistår gruppens arbejde med at planlægge og udvikle projektet samt udarbejde projektrapporten.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Vi lægger vægt på den løbende, gensidige, formative dialog mellem studerende og undervisere/vejledere og mellem studerende indbyrdes mhp. at styrke læreprocesserne og løbende afstemme forventninger og justere (sam)arbejdsformer. Gruppen foretager således løbende forventningsafstemninger og evalueringer af gruppens arbejde og samarbejde. I forbindelse med vejledning foretages ligeledes løbende forventningsafstemning og evaluering.

Projekt- og gruppedannelsesforløb og midtvejsevaluering evalueres mundtligt efter deres afslutning. Det samlede projektforløb evalueres gensidigt i mundtlig dialog med vejleder samt via et skriftligt spørgeskema efter den samlede aktivitets afslutning.

Program

Projektudvikling og gruppedannelse: Semestrets første og anden uge. Beskrivelse af seminarernes indhold samt formål, forventninger og proces deles via Moodle.

Klynger: To til tre klyngemøder af en-to timers varighed hen over semestret, som forestås af den semesteransvarlige i samarbejde øvrige vejledere. Temaerne kan præciseres og vægtes i dialog med de studerende, og omfatter eksempelvis

• Interventionsproblemstillinger i projektarbejdet

• Projektorganisering og –samarbejde

• Individuel og kollektiv forberedelse

• Feedback og skriveprocesser

Intern evaluering: Afholdes omtrent en måned før projektaflevering. Beskrivelse af formål, forventninger og proces knyttet til intern evaluering deles via Moodle (Teams).

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

 • Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til social intervention i kontekst

 • Demonstrere teoretisk forståelse af sociale interventioners indlejring i samfundsmæssige kontekster

 • Demonstrere viden om og forståelse af sociale læreprocesser og socialpsykologiske processer i menneskers hverdagsliv

 • Demonstrere viden om og forståelse af offentlige institutioners grundlag og virkemåde

 • Demonstrere viden om og forståelse af vilkår for samarbejde indenfor og mellem offentlige institutioner samt mellem offentlige institutioner, private virksomheder og frivillige organisationer

 • Udføre en systematisk litteratur- og informationssøgning samt anvende videnskabelige standarder og metoder til håndtering af referencer

 • Reflektere over implikationer af forskellige undersøgelsesdesigns og analysemodeller samt teoretiske udgangspunkter for projektarbejdet

 • Håndtere udviklingen af et selvstændigt projekt samt tilrettelægge og styre et projektforløb inden for paradigmer, deltagerperspektiver og kontekster i forbindelse med sociale interventioner

 • Diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller

 • Evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri

 • Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 96.000-103.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 144.000-151.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Ved 7 studerende 135 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: powerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige projektrapport.

Der afleveres endvidere en individuel læringslog ved slutningen af projektforløbet. Formålet med læringsloggen er at de studerende løbende og systematisk reflekterer over den faglige profil, de er ved at opbygge. Spørgsmål der kan understøtte refleksioner over hvordan det samlede semester har bidraget til de studerendes faglige udvikling fremgår af moodle. Læringsloggen skal være mellem 1-3 sider af 2400 anslag, og der afleveres én individuel læringslog for hver studerende enten i digital eksamen samtidigt med projektrapporten eller på mail til bedømmerne senest 5 døgn efter projektaflevering.

I den mundtlige eksamen indgår korte individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport i samlet vurdering med den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Bedømmelsen sker ift. hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav, samt i hvilken udstrækning den studerende demonstrerer kompetencen til at

• Foretage en klar afgrænsning af en faglig problemstilling indenfor social intervention i menneskers hverdagsliv og samfundsmæssige kontekster og angive en underbygget argumentation for at problemstillingen både er eksemplarisk og lægger op til konkret undersøgelse

• Argumentere for de valgte teorier og metoders relevans og betydning for den konkrete undersøgelse med tydelig og præcis inddragelse af relevant faglitteratur

• Analysere udvalgte data eller materialer, og underbygge svar på undersøgelsens spørgsmål med tydelig henvisning til analysen

• Reflektere over projektet i sin helhed, dvs. den faglige læring ift. projektets problemstilling, undersøgelsesdesign, teorier, metoder og udsigelseskraft samt egen forskerposition

• Skriftligt og mundtligt formulere sig præcist og nuanceret, herunder behandle begreber og referencer efter videnskabelige standarder

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60229
Sidst ændret 15/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 01-09-2023 08:15 - 01-09-2023 12:00 i uge 35
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Semesterstart (SI)

Fredag 01-09-2023 12:15 - 01-09-2023 15:00 i uge 35
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Semesterstart (Fælles med 3. seemster) (SI)

Onsdag 06-09-2023 08:15 - 06-09-2023 12:00 i uge 36
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Projektudvikling I (SI)

Fredag 08-09-2023 08:15 - 08-09-2023 14:00 i uge 36
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Projektudvikling II (SI)

Fredag 15-09-2023 08:15 - 15-09-2023 16:00 i uge 37
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Projektudvikling III (SI)

Torsdag 28-09-2023 12:30 - 28-09-2023 14:00 i uge 39
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Projektklynge: Projektarbejde og kobling mellem kurser og projekt (SI)

Fredag 13-10-2023 12:30 - 13-10-2023 14:00 i uge 41
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Projektklynge: Interventionsproblemstillinger i projektarbejdet (SI)

Mandag 16-10-2023 12:15 - 16-10-2023 14:00 i uge 42
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Semesterarrangment om praktik (SI)

Onsdag 22-11-2023 08:15 - 22-11-2023 17:15 i uge 47
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Intern evaluering (SI)

Torsdag 23-11-2023 08:15 - 23-11-2023 17:15 i uge 47
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Intern evaluering (SI)

Mandag 27-11-2023 13:00 - 27-11-2023 15:00 i uge 48
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Projektklynge: Analyse-pitch (SI)

Tirsdag 19-12-2023 10:00 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Projektaflevering (SI)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Onsdag 31-01-2024 18:00 i uge 03 til uge 05
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Mundtlig eksamensperiode (SI)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og interventionskontekster - Mundtlig reeksamensperiode (SI)