PDF til print Find kalender

Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner

Titel
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner
Oversat titel

Field course: Multimethodical studies of social interventions

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60228
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til at udarbejde og anvende flermetodiske undersøgelsesdesigns og analysemodeller med afsæt i kombinationer af psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske perspektiver. Kurset præsenterer forskellige undersøgelsesdesigns og kvalitative metoder bragt i spil i forskellige sociale interventioner og kontekster, herunder tilgange der involverer forskellige deltager- og praksisperspektiver. Kurset lægger op til diskussion af, hvilke typer af deltagelse og analyser forskellige designs og metoder muliggør hver for sig, og hvad det betyder at kombinere dem i metodetriangulering.

Uddybende beskrivelse

Kursets arbejdsform veksler mellem underviserstyrede kursusaktiviteter og praktiske øvelser med kvalitative metoder til empiriproduktion og analyse. De studerende arbejder hen over kurset med i grupper at forberede, gennemføre og bearbejde et en-dags feltbesøg på feltøvelsessteder udpeget af kursets undervisere. Feltøvelsen munder ud i en mundtlig, ppt-understøttet præsentation af erfaringer fra og små analyser af mini-feltarbejdet ved sidste kursusgang

Pensum

Pensum er på ca. 310 sider, dertil foreslås ca. 75 sider supplerende litteratur. De studerende arbejder individuelt og i grupper med at læse og arbejde med pensumlitteraturen.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er med sine 5 ECTS berammet til en samlet arbejdsindsats på 135 timer omtrent fordelt som følger: • 19 timers fremmøde til kursusundervisning (introduktionstime, fire kursusgange hvoraf to er længere/heldagsseminarer samt feltøvelsesdag) • 6 timers feltøvelse • 60 timers forberedelse ifm pensumlitteratur • 20 timer til forberedelse af øvelser mm • 30 timer til skriftlig gruppeopgave

Hver kursusgang kræver forberedelse bestående af pensumlitteraturlæsning og praktisk og teoretisk forberedelse til øvelser, præsentationer på kurset og den gennemgående feltøvelse. Det specificeres i undervisningen og på moodle, hvad forberedelserne ifm de enkelte kursusgange konkret omfatter. Pensumlæsningen er ikke ligeligt fordelt på kursusgangene. En stor del af pensumlæsningen er samlet mellem første og anden kursusgang, hvor der er sat god tid af til at læse.

Dele af forberedelsen til øvelsesarbejdet sker i grupper. Forberedelsen til feltøvelses-arbejdet har en vis volumen og foregår for en stor del i øvelsesgrupperne. Der forventes aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kurset, herunder deltagelse i forberedelse, øvelsesarbejde og præsentation ifm sidste kursusgang.

Samtidigt må påregnes 30 timer til udarbejdelse af den skriftlige gruppeopgave.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt og ved sidste kursusgang, hvor kurset evalueres mundtligt i en dialog mellem studerende og underviserne. Denne dialog refereres af en studerende og en underviser, og referatet tilgår studielederen og i sammendrag også studienævn, fagudvalg og lærergruppe. Desuden evalueres kurset hver tredje år kvantitativt.

Program

• Introduktionsmøde • Forskningsspørgsmål og –design • Kvalitative og multimodale metoder (heldagsseminar) • Feltbesøg • Analyse og fortolkning • (Re)Præsentation (længere seminar)

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

  • Demonstrere viden om forskellige undersøgelsesdesign og kvalitative metoder i forskellige sociale interventioner og kontekster, herunder tilgange der involverer forskellige deltager- og praksisperspektiver

  • Demonstrere viden om triangulering af kvalitative metoder samt mixed methods

  • Demonstrere viden om hvilke typer af analyser der er mulige i forlængelse af forskellige forskningsdesign og –metoder, med baggrund i en kritisk refleksion af forskellige psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forskningsperspektiver

  • Beherske kvalitative metoder i studiet af sociale interventionsprojekter og deres kontekster

  • Udarbejde flermetodiske undersøgelsesdesign med baggrund i en kritisk refleksion af forskellige psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forskningsperspektiver

  • Diskutere metodevalg og metodetriangulering i studier af sociale interventionsprocesser, herunder videnskabelige metoders intervenerende dimensioner i undersøgelsesfeltet

  • Organisere samarbejde omkring gennemførelse af flermetodiske videnskabelige undersøgelser af sociale interventioner

  • Facilitere og formidle diskussioner af undersøgelser af sociale interventioner.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 21.600-26.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 26.400-30.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 28.800-31.200 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 31.200-33.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 35 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 minutter.
Ved 5 studerende 50 minutter.
Ved 6 studerende 55 minutter.
Ved 7 studerende 60 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kurset afprøves med en mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i en skriftlig opgave. Eksamen afvikles som udgangspunkt i projektgrupperne.

Den skriftlige opgave udarbejdes over 5 dage af projektgruppen. Opgaven består i pba pensumlitteraturen og kursets feltøvelse at reflektere over og formulere relevante, flermetodiske forskningsdesign ifm sociale interventioner.

Den mundtlige gruppeprøve foregår som en samtale mellem gruppen og bedømmerne (kursets undervisere samt ekstern censor) med afsæt i det skriftlige forlæg.

I bedømmelsen lægges særlig vægt på de studerendes kompetencer til sammen og individuelt at: • Udarbejde et kvalificeret forskningsdesign ift sociale interventioner, som involverer forskellige typer af deltagere • Demonstrere viden om triangulering af kvalitative metoder samt mixed methods • Diskutere metodevalg og metodetriangulering i studier af sociale interventionsprocesser, herunder videnskabelige metoders intervenerende dimensioner i undersøgelsesfeltet • Diskutere analysemuligheder i • forlængelse af forskellige forskningsdesign og –metoder, med baggrund i en kritisk refleksion af forskellige psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forskningsperspektiver • Formulere sig klart og akademisk præcist mundtligt og skriftligt

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60228
Sidst ændret 15/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 03-10-2023 12:00 - 03-10-2023 12:45 i uge 40
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner - Introtime (SI)

Mandag 16-10-2023 08:15 - 16-10-2023 12:00 i uge 42
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner (SI)

Mandag 23-10-2023 08:15 - 23-10-2023 17:00 i uge 43
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner (SI)

Tirsdag 24-10-2023 08:15 - 24-10-2023 16:00 i uge 43
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner - Feltøvelse (SI)

Onsdag 25-10-2023 08:15 - 25-10-2023 16:00 i uge 43
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner - Feltøvelse (SI)

Torsdag 26-10-2023 08:15 - 26-10-2023 12:00 i uge 43
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner (SI)

Tirsdag 31-10-2023 08:15 - 31-10-2023 15:00 i uge 44
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner (SI)

Onsdag 01-11-2023 09:00 - Mandag 06-11-2023 09:00 i uge 44 og uge 45
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner - Aflevering af skriftlig prøve (SI)

Onsdag 08-11-2023 08:15 - 08-11-2023 13:00 i uge 45
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner - Mundtlig eksamen (SI)

Mandag 12-02-2024 10:00 - Lørdag 17-02-2024 10:00 i uge 07
Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner - Skriftlig omprøve (SI)