PDF til print Find kalender

Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv

Titel
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv
Oversat titel

Problem definitions, social interventions and participants’ everyday life

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Pernille Juhl (peju@ruc.dk)
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60227
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at etablere en historisk indkredsning og samfundsmæssig situering af social intervention som felt og videnskabelig erkendelsesinteresse: Hvoraf opstår bestræbelsen på at skabe sociale interventioner? Hvordan er problemdefinitioner og interventioner indlejret i lokale, institutionelle og velfærdsstatslige kontekster? Hvordan opleves de af mennesker i deres hverdagsliv? Kurset berører en række eksemplariske genstands- og praksisfelter og teoretiske (paradigmatiske) tilgange til at forstå deltagere og praksisser i sociale interventioner. Et særligt fokus er på bruger-/borgerperspektiver ift sociale interventioner. Kurset behandler en vifte af teoretiske forståelser af subjektive, kollektive og organisatoriske lære- og forandringsprocesser. Et væsentligt aspekt af kurset er at analysere udfordringer relateret til de problemstillinger og bruger-/borgergruppers hverdagsliv, som sociale interventioner retter sig imod. Hensigten er at illustrere kompleksiteten i social intervention ved at reflektere kritisk over vidensgrundlaget og udfordre simple problem- og interventionsforståelser

Uddybende beskrivelse

Pensumlitteraturen og forelæsningerne præsenterer de studerende for forskellige forståelser af og teoretiske perspektiver på social intervention samt på de (historiske) kontekster, der interveneres i.

Holdundervisningen bidrager til, at de studerende fra et tværvidenskabeligt afsæt i spændingsfeltet mellem pædagogik, psykologi og samfundsvidenskab arbejder med at analysere og diskutere, hvilke interventionsproblemstillinger, der træder frem som væsentlige i forskellige teoretiske perspektiver, og hvilke paradigmer forskellige teoretiske tilgange er forankret i. Endelig bidrager holdundervisningen også gennem inddragelse af de studerendes projektarbejder til, at de studerende aktivt identificerer og formulerer kritiske videns- og praksisproblemstillinger vedrørende sociale interventioner. Herunder skaber holdundervisningen rum for de studerendes refleksioner over (deres egne) forskellige faglige og personlige deltagerforudsætningers indflydelse på problemidentifikation og –forståelser.

Pensum

Pensum er på ca. 650 sider dansk, norsk, svensk eller engelsk litteratur. Videoklip eller lignende kan også indgå som pensum.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er med sine 10 ECTS berammet til en samlet arbejdsindsats på 270 timer omtrent fordelt som følger:

• 55 timers fremmøde til kursusundervisning på 10 kursusgange, heraf to længere kursusgange • 170 timers forberedelse i form af pensumlitteraturlæsning, noter ifm begreber, spørgsmål, refleksioner ol samt anden individuel forberedelse. • 10 timers fælles forberedelse ifm holdundervisning (arbejds- og/eller projektgruppe) • 35 timer til udarbejdelse af individuel skriftlig opgave og samling af portfolio

Hver kursusgang består af en forelæsning og efterfølgende holdundervisning. Skiftende forelæsere præsenterer forskellige teoretiske perspektiver på social intervention og på de kontekster, der interveneres i.

Holdundervisningen er organiseret som aktiv og deltagerbaseret undervisning. De studerende fordeles i mindre arbejdsgrupper, som hver er ansvarlige for arbejdet i holdundervisningen én gang. Arbejdsgrupperne forbereder pba. kompendieteksterne og temaet en kort mundtlig fremlæggelse af begreber, refleksioner og/eller spørgsmål for resten af holdet. Det mundtlige oplæg danner afsæt for hele holdets gruppearbejde i holdundervisningen.

Desuden vil projektgrupper kunne bringe deres projektarbejde ind i holdundervisningen mhp at drøfte forskellige teoretiske perspektiver på social intervention i relation til de interventionsproblemstillinger, som de studerende aktuelt arbejder med i projekterne.

Det specificeres på moodle og i undervisningen, hvad forberedelserne ifm de enkelte kursusgange konkret omfatter.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt og ved sidste kursusgang, hvor kurset evalueres mundtligt i en dialog mellem studerende og underviserne. Denne dialog refereres af en studerende og en underviser, og referatet tilgår studielederen og i sammendrag også studienævn, fagudvalg og lærergruppe. Desuden evalueres kurset hver tredje år kvantitativt.

Program
 1. Sociale problemer, sociale forandringer og social intervention - problem- og forandringsforståelser i hverdagslivet
 2. Magt, styring og meningsfuld deltagelse
 3. Læringsforståelser i social intervention
 4. Velfærdsstatens/forvaltningens karakteristika og reformering som kontekst for social intervention
 5. Bæredygtighed og social intervention
 6. Den sociale interventions aktivistiske traditioner og politiske dimensioner
 7. Juridiske betingelser for offentlige institutioners grundlag og virke
 8. Diskrimination, eksklusion og social uretfærdighed i sociale interventioner – normkritik og normkreativitet
 9. Styringsparadigmer og velfærdsprofessionelle identiteter
 10. Problemforståelser, forandring og deltagerperspektiver
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

 • Forstå den historiske udvikling af interventionsforestillinger og af social intervention som politik- og praksisfelt

 • Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til social intervention med særligt fokus på traditioner inden for socialpsykologi, pædagogik og læringsforskning, samt sociologisk forskning

 • Forstå og diskutere hvordan problemstillinger ifm sociale interventioner forstås gennem forskellige forskningstraditioner og perspektiver

 • Identificere og analysere typiske genstandsfelter for social intervention samt de intentioner og problemidentifikationer, som er underliggende for social intervention som praksisfelt

 • Forstå og diskutere socialpsykologiske processer og problemstillinger i hverdagslivet og dets sociale læreprocesser som grundlag for social intervention på teoretisk grundlag

 • Analysere og reflektere over hvordan bruger-/borgerperspektiver er i spil og i forskellige grader og former får vægt i sociale interventioner

 • Forstå styringsparadigmer og velfærdsstatslig udvikling i samfundsteoretisk og internationalt komparativt perspektiv

 • Identificere og diskutere skiftende forvaltningsmæssige, juridiske og velfærdsprofessionelle betingelser for offentlige institutioners grundlag og virkemåde samt samarbejdet mellem offentlige institutioner, private virksomheder og interesseorganisationer

 • Reflektere på teoretisk grundlag over betydningen af (egne) personlige og/eller professionelle deltagerforudsætninger, kompetencer og bidrag i lære- og forandringsprocesser.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Portfolioen består af følgende elementer, som hver vægter som angivet ift. den samlede bedømmelse: • Individuel skriftlig opgave. Den skriftlige opgave udarbejdes pba stillet spørgsmål over 3 dage (individuel): 70 % • Noter eller ppt fra fremlæggelse af begreb/spørgsmål/refleksion som optakt til holdundervisning (arbejdsgruppe): 15% • Noter fra kursusgange (individuel): 15 %

I bedømmelsen lægges særlig vægt på de studerendes kompetencer til sammen og individuelt at:

• Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til social intervention, herunder diskutere hvordan problemstillinger forstås gennem forskellige forskningstraditioner og teoretiske perspektiver • Forstå og diskutere socialpsykologiske, institutionelle, organisatoriske og velfærdsstatslige processer og betingelser, der danner kontekst for konkrete sociale interventioner • Analysere og diskutere genstandsfelter, problemidentifikationer og intentioner der ligger til grund for sociale interventioner • Analysere og reflektere over hvordan bruger-/borgerperspektiver er i spil og i forskellige grader og former får vægt i sociale interventioner • Reflektere på teoretisk grundlag over betydningen af (egne) personlige og/eller professionelle deltagerforudsætninger, kompetencer og bidrag i lære- og forandringsprocesser • Formulere sig klart og akademisk præcist mundtligt og skriftligt

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60227
Sidst ændret 30/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 05-09-2023 08:15 - 05-09-2023 15:00 i uge 36
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Torsdag 07-09-2023 08:15 - 07-09-2023 12:00 i uge 36
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Tirsdag 12-09-2023 08:15 - 12-09-2023 12:00 i uge 37
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Torsdag 14-09-2023 08:15 - 14-09-2023 12:00 i uge 37
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Tirsdag 19-09-2023 08:15 - 19-09-2023 12:00 i uge 38
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Torsdag 21-09-2023 08:15 - 21-09-2023 12:00 i uge 38
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Tirsdag 26-09-2023 08:15 - 26-09-2023 12:00 i uge 39
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Torsdag 28-09-2023 08:15 - 28-09-2023 12:00 i uge 39
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Tirsdag 03-10-2023 08:15 - 03-10-2023 12:00 i uge 40
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Torsdag 05-10-2023 08:15 - 05-10-2023 15:00 i uge 40
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (SI)

Onsdag 11-10-2023 10:00 - 11-10-2023 10:00 i uge 41
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv - Aflevering af portfolio (SI)

Mandag 05-02-2024 10:00 - Lørdag 10-02-2024 10:00 i uge 06
Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv - Skriftlig omprøve (SI)