PDF til print Find kalender

Speciale

Titel
Speciale
Oversat titel

Master Thesis

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Pernille Juhl (peju@ruc.dk)
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60237
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Specialearbejdet har teoretisk og empirisk afsæt i konkrete problemstillinger som vedrører forarbejde, design, gennemførelse, dokumentation, evaluering, bruger/borgerinvolvering eller tværgående samarbejde i forbindelse med social intervention. Specialet skal relatere sig til eller direkte involvere konkrete forandringsprocesser. I specialet kan beskrivelse og redegørelse for konkrete interventionsdesign udgøre en del af specialets produkt, ligesom specialets eventuelle empiri kan genereres på grundlag af de(n) studerendes aktive involvering i sociale interventionsprojekter. Specialet repræsenterer primært en progression i dybden i behandlingen af problemstillinger og kravene til akademisk kvalitet og selvstændig kritisk analyse og vurdering. De studerende vælger derfor selv, hvilke af ovennævnte typer af problemstillinger de udforsker.

Uddybende beskrivelse

Specialearbejdet har teoretisk og empirisk afsæt i konkrete problemstillinger som vedrører forarbejde, design, gennemførelse, dokumentation, evaluering, bruger/ borgerinvolvering eller tværgående samarbejde i forbindelse med social intervention. Specialet skal relatere sig til eller direkte involvere konkrete forandringsprocesser. I specialet kan beskrivelse og redegørelse for konkrete interventionsdesign udgøre en del af specialets produkt, ligesom specialets eventuelle empiri kan genereres på grundlag af de(n) studerendes aktive involvering i sociale interventionsprojekter. Specialet repræsenterer primært en progression i dybden i behandlingen af problemstillinger og kravene til akademisk kvalitet og selvstændig kritisk analyse og vurdering. De studerende vælger derfor selv, hvilke af ovennævnte typer af problemstillinger de udforsker.

Specialeworkshop fem gange i løbet af perioden.

Pensum

Pensum til specialet vælges af de studerende under vejledning.

Tilrettelæggelse og indsats

Studerendes egne arbejdspapirer danner afsæt for diskussioner i arbejdsgrupper og plenum på specialeworkshop.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Vi evaluerer workshoppen den sidste gang.

Program

Program for specialeworkshop hver gang vil fremgå af Moodle. Programmet bygges op som temaer, der adresserer specialets progression.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført specialet vil den studerende kunne:

 • Selvstændigt identificere og formulere en relevant problemstilling vedrørende et selvvalgt specialeemne

 • Demonstrere viden om de videnskabsteoretiske diskussioner, der knytter sig til problemstillingen og de valgte teoretiske og metodiske tilgange

 • Demonstrere viden om og reflektere over de anvendte teorier og begrebers forklaringskraf

 • Argumentere for valg af den anvendte litteratur

 • Udføre en systematisk litteratur- og informationssøgning

 • Anvende videnskabelige standarder og metoder til håndtering af referencer

 • Videnskabeligt begrunde de valgte teoretiske og metodiske tilgange i forhold til problemstillingen

 • Forholde sig selvstændigt og kritisk til de anvendte teorier og metoder

 • Analysere og behandle specialeemnet

 • Drage klare, sammenhængende og selvstændige konklusioner på grundlag af de gennemførte undersøgelser og analyser af problemstillingen

 • Vurdere eventuelle konsekvenser eller indebyrd af specialets konklusion

 • Udarbejde en videnskabeligt struktureret rapport over det selvvalgte specialeemne

 • Argumentere og formidle skriftligt på videnskabeligt niveau

 • Selvstændigt igangsætte et fagligt relevant undersøgelsesforløb

 • Tilrettelægge, styre og gennemføre en undersøgelse baseret på videnskabelige teorier og metoder

 • Selvstændigt reflektere over og varetage egen faglige udvikling.

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.

De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.


Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 144.000-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 170.400-223.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 192.000-244.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.

Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Speciale med eller uden mundtligt forsvar.

De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.

Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for: - 1 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl. mellemrum. - 2 studerende have et omfang på 144.000-204.000 tegn inkl. mellemrum. - 3 studerende have et omfang på 170.400-223.200 tegn inkl. mellemrum. - 4 studerende have et omfang på 192.000-244.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé. Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.

Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver. Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således: Ved 1 studerende 30 minutter. Ved 2 studerende 60 minutter. Ved 3 studerende 75 minutter. Ved 4 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation. Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala Censur: ekstern

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60237
Sidst ændret 27/09/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 08-01-2024 08:15 - 08-01-2024 12:00 i uge 02
Speciale - Workshop (SI)

Tirsdag 06-02-2024 08:15 - 06-02-2024 12:00 i uge 06
Speciale - Workshop (SI)

Tirsdag 12-03-2024 08:15 - 12-03-2024 12:00 i uge 11
Speciale - Workshop (SI)

Torsdag 04-04-2024 08:15 - 04-04-2024 12:00 i uge 14
Speciale - Workshop (SI)

Tirsdag 07-05-2024 08:15 - 07-05-2024 12:00 i uge 19
Speciale - Workshop (SI)

Mandag 03-06-2024 10:00 - 03-06-2024 10:00 i uge 23
Speciale - Aflevering (SI)