PDF til print Find kalender

Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design

Titel
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design
Oversat titel

Communication Project: Collaboration, participant involvement and design

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk at vælge ml. Formidlingsprojekt: samarbejde, deltagerinvolvering og design eller praktikorienteret formidlingsprojekt

Undervisningssprog
Dansk / English
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

Read about the Master Programme and find the Study Regulations at ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60232 / U60232GB
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet er at de studerende ud fra en selvvalgt problemstilling teoretisk og praktisk undersøger design, bruger-/borgerinvolvering og samarbejde i et interventionsprojekt i en specifik kontekst.

Formidlingsprojektets formål er desuden at de studerende får erfaring med at arbejde i en række eksemplariske formidlingsformater, der har relevans i forskellige interventionskontekster.

Uddybende beskrivelse

Formålet med projektarbejde i grupper er at give den studerende mulighed for at tilegne sig faglig viden og kompetencer ved at foretage en eksemplarisk problemorienteret undersøgelse inden for social intervention.

Gruppen identificerer, vælger og formulerer selv projektarbejdets problemstilling. Det indledende arbejde med at indkredse problemstillingen sker ifm projektudviklingsseminarer, hvor de studerende i fællesskab og med sparring fra uddannelsens vejledere arbejder med at identificere problemer og interesseområder, kvalificere projektideer og påbegynde formuleringer af videnskabelige problemstillinger inden for social intervention – med særligt fokus på design, bruger/borgerinvolvering og samarbejde i et interventionsprojekt i en specifik kontekst. Dette arbejde ligger til grund for de studerendes projektvalg og projektgruppernes formation.

Herefter organiserer projektgruppen selv det teoretiske og praktiske arbejde med den valgte problemstilling og belyse den med henblik på design, bruger/borgerinvolvering og samarbejde og med at udarbejde formidlingsprojektet. Gruppen søger og finder selv, med sparring fra vejleder, den litteratur og evt. andet materiale dette kræver.

Formidlingsprojektets formål er desuden at de studerende får erfaring med at arbejde i og reflektere over en række eksemplariske formidlingsformater, der har relevans i forskellige interventionskontekster. Formidlingsprojektet består derfor af to dele: en formidlingsdel og en projektdel.

Formidlingsdelen omfatter ét af følgende produkter, som må fylde 7-10 sider af det samlede formidlingsprojekt:

 • Interventionsdesign: Interventionsdesignet formulerer den overordnede proces for en social intervention og udfolder dens enkeltdele og deres indbyrdes sammenhæng med fokus på at igangsætte, facilitere og gennemføre interventionen. Den sociale intervention skal sigte mod at løse en given problemstilling for en given målgruppe. Interventionsdesignet skal omfatte en kort skitsering af interventionens formål, beskrivelse af dens baggrund, problemstilling og sigte samt en nærmere udfoldelse af interventionens aktiviteter, deltagere og samarbejdsformer. Dette kan eksempelvis udarbejdes i form af en drejebog, et notat vedr. forskellige deltageres roller og bidrag el. lign.

 • Ansøgning: Ansøgningen skal være henvendt til en pulje, fond, offentlig institution eller lignende inden for det samfundsvidenskabelige, pædagogiske og/eller psykologiske område. Projektansøgningen skal skitsere et handlingsorienteret projekt, der sigter mod at adressere en given interventionsproblematik. Projektansøgningen skal indeholde og kort skitsere: Titel, ansøger(e), projektets formål, beskrivelse af baggrund/motivation/problemstilling/vision, eventuelle samarbejdspartnere, projektets målgruppe(r), succeskriterier/potentielle virkning(er), beskrivelse af projektets aktiviteter, økonomi inklusiv budget samt projektplan inklusiv tidsplan og milepæle.

Nærmere beskrivelser af forventninger og krav til de forskellige produkter fremgår af moodle og i forbindelse med undervisningen

Projektdelen fylder resten af det samlede omfang. Den udfolder og perspektiverer den interventionsproblemstilling, som formidlingsdelen vedrører. Projektdelen omfatter teoretiske og metodiske refleksioner over formidlingsdelens produkt, og hvordan produktet har relevans og implikationer for samarbejde, bruger/borgerinvolvering og/eller design i forbindelse med social intervention.

Formidlingsprojektet understøttes gennem klynger for hele holdet, som kvalificerer de studerendes valg af og arbejde med produkt.

Arbejdet understøttes af vejleder, som sparrer med gruppen og giver feedback på gruppens arbejde i alle projektarbejdets faser.

Ved den interne evaluering får projektgruppen, gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder, mulighed for at kvalificere formidlingsprojektets problemformulering og to dele. Der bruges 45 min. per projektgruppe til denne diskussion.

Pensum

I projektudviklingsfasen samt i forbindelse med klynger for hele holdet læses der faglig litteratur til understøttelse af projektgruppernes valg og udvikling af formidlingsprodukt. Fælles pensum for dette angives via Moodle.

I løbet af projektarbejdet læser gruppen faglig litteratur, som bruges til udviklingen af problemformuleringen, til valg af teori og metode og til kvalificering af analyser og produkter. Den faglige litteratur, som identificeres og udvælges i dialog med vejleder, udgør aktivitetens pensum.

Tilrettelæggelse og indsats

Projektarbejdet på Social Intervention løber over hele semestret og foregår i grupper, som selv formulerer deres problemstilling og organiserer (sam)arbejdet vedrørende et problemorienteret, eksemplarisk projekt.

Projektarbejdet omfatter foruden gruppens eget arbejde deltagelse i fælles projektudviklingsseminarer ved semestrets begyndelse, klynger og intern evaluering, som bidrager til at udvikle og kvalificere projektgruppernes arbejde.

Projektarbejdet er med sine 15 ECTS berammet til en samlet arbejdsindsats på 420 timer, som gruppen i fællesskab organiserer, fordelt på gruppe- og vejledningsmøder, individuelt og kollektivt arbejde med læsning, skrivearbejde, feedback, evt. empiriindsamling mm. samt deltagelse i seminarer og klynger, intern evaluering og eksamen.

Hver gruppe tildeles straks efter projekt- og gruppedannelsen en vejleder, som bistår gruppens arbejde med at planlægge og udvikle projektet samt udarbejde projektrapporten.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Vi lægger vægt på den løbende, gensidige, formative dialog mellem studerende og undervisere/vejledere og mellem studerende indbyrdes mhp. at styrke læreprocesserne og løbende afstemme forventninger og justere (sam)arbejdsformer.

Gruppen foretager således løbende forventningsafstemninger og evalueringer af gruppens arbejde og samarbejde. I forbindelse med vejledning foretages ligeledes løbende forventningsafstemning og evaluering.

Projekt- og gruppedannelsesforløb og midtvejsevaluering evalueres mundtligt efter deres afslutning. Det samlede projektforløb evalueres gensidigt i mundtlig dialog med vejleder samt via et skriftligt spørgeskema efter den samlede aktivitets afslutning.

Program

Projektudvikling og gruppedannelse: Ved semesterets begyndelse. Beskrivelse af seminarernes indhold samt formål, forventninger og proces deles via Moodle.

Klynger: To til tre klyngemøder af et par timers varighed i løbet af semestret, som forestås af den semesteransvarlige i samarbejde med andre vejledere. Klyngerne fokuserer på at kvalificere de studerenes produkter i form af interventionsdesign eller projektansøgning.

Intern evaluering: Afholdes omtrent en måned før projektaflevering. Beskrivelse af formål, forventninger og proces knyttet til intern evaluering deles via Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

 • Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til samarbejdsprocesser i social intervention

 • Demonstrere viden om psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forståelser af samarbejde, konflikt og forhandling som betingelse og ramme for social intervention

 • Identificere, analysere og kritisk reflektere over faktorer af betydning for opfattelser, interesser og handlemuligheder hos forskellige grupper af professionelle og brugere/borgere i samarbejds- og interventionsprocesser

 • Demonstrere psykologisk, læringsteoretisk og organisationssociologisk viden om bæredygtigt design af social intervention

 • Reflektere over og vurdere greb til deltagerinvolvering samt planlægning, styring og gennemførelse af bruger/borgerinddragende interventionsprojekter

 • Reflektere kritisk over betydningen af forskellige formidlingsformers anvendelse i sociale interventioner

 • Håndtere udviklingen af et selvstændigt projekt samt tilrettelægge og styre et projektforløb inden for samarbejde, brugerinvolvering og design

 • Formidle forskningsbaseret viden om sociale forandringsprocesser

 • Diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller

 • Evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri

 • Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 96.000-103.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 144.000-151.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Ved 7 studerende 135 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes formidlingsprojekt. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i formidlingsprojektet. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til formidlingsprojektets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af formidlingsprojektet og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Bedømmelsen sker i forhold til i hvilken udstrækning den studerende demonstrerer kompetencen til at:

 • Foretage en klar afgrænsning af en faglig problemstilling indenfor samarbejdsprocesser og design i forbindelse med social intervention og foretage en teoretisk og metodisk velunderbygget analyse heraf

 • Identificere, analysere og kritisk reflektere over forskellige, potentielt konfliktfyldte opfattelser, interesser og handlemuligheder hos forskellige aktører i samarbejds- og interventionsprocesser og disse forholds betydning i forhold til interventionsdesign

 • Reflektere over projektet i sin helhed, dvs. den faglige læring i forhold til projektets problemstilling, interventionsdesign, teorier, metoder og udsigelseskraft samt egne samarbejdsprocesser

 • Skriftligt og mundtligt formulere sig præcist og nuanceret samt reflektere over de valgte formidlingsgreb i formidlingsprojektets to dele.

Ved afslutning af projektforløbet afleveres en læringslog. Formålet med læringsloggen er, at de studerende løbende og systematisk reflekterer over den faglige profil, de er ved at opbygge. Spørgsmål, der kan understøtte refleksioner over, hvordan det samlede semester har bidraget til de studerendes faglige udvikling, fremgår af moodle. Læringsloggen skal være mellem 1-3 sider af 2400 anslag, og der afleveres én læringslog for hver studerende i gruppen i digital eksamen samtidigt med formidlingsprojektet.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60232 / U60232GB
Sidst ændret 08/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - 01-02-2024 12:00 i uge 05
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Semesterstart (SI)

Torsdag 01-02-2024 13:00 - 01-02-2024 15:30 i uge 05
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projekt- & praktikklynge – Kvalificering af formidlingsprojekters/praktikorienterede formidlingsprojekters produkter i (SI)

Onsdag 07-02-2024 08:15 - 07-02-2024 12:00 i uge 06
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projekt- og praktikudvikling I (SI)

Fredag 09-02-2024 08:15 - 09-02-2024 16:00 i uge 06
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektudvikling II (SI)

Mandag 19-02-2024 08:15 - 19-02-2024 16:00 i uge 08
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektudvikling III og gruppeformation (SI)

Mandag 26-02-2024 08:15 - 26-02-2024 12:00 i uge 09
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektintensiv (SI)

Mandag 26-02-2024 12:15 - 26-02-2024 16:00 i uge 09
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektintensiv - Fælles på RUC (SI)

Tirsdag 27-02-2024 08:15 - 27-02-2024 18:00 i uge 09
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektintensiv (SI)

Onsdag 28-02-2024 08:15 - 28-02-2024 12:00 i uge 09
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektintensiv (SI)

Onsdag 28-02-2024 12:15 - 28-02-2024 16:00 i uge 09
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektintensiv - Fælles på RUC (SI)

Torsdag 29-02-2024 08:15 - 29-02-2024 16:00 i uge 09
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektintensiv - Fælles på RUC (SI)

Fredag 01-03-2024 08:15 - 01-03-2024 18:00 i uge 09
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektintensiv (SI)

Mandag 22-04-2024 10:00 - 22-04-2024 10:00 i uge 17
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Aflevering af oplæg til intern evaluering (SI)

Torsdag 25-04-2024 08:15 - Fredag 26-04-2024 18:00 i uge 17
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Intern evaluering (SI)

Torsdag 06-06-2024 10:00 - 06-06-2024 10:00 i uge 23
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Projektaflevering (SI)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Mundtlig eksamensperiode (SI)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering og design - Mundtlig reeksamensperiode (SI)