PDF til print Find kalender

Praktikorienteret formidlingsprojekt

Titel
Praktikorienteret formidlingsprojekt
Oversat titel

Project-oriented Communication Internship

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk at vælge ml. praktikorienteret formidlingsprojekt eller formidlingsprojekt: samarbejde, deltagerinvolvering og design

Undervisningssprog
Dansk / English
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

Read about the Master Programme and find the Study Regulations at ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du kan læse mere om, hvordan du melder dig til projektorienteret praktikforløb på intra

Please be aware of the approval requirements for a project-oriented internship. You can read more about the approval process here

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60233 / U60233GB
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med det særligt tilrettelagte projektorienterede praktikforløb er, at den studerende opnår en praksisindsigt og -erfaring, som er relevant i forhold til uddannelsens øvrige elementer. I det praktikorienterede formidlingsprojekt beskriver den studerende de fagligt relevante problemstillinger, som vedkommende har arbejdet med i praktikken og reflekterer over egne læreprocesser.

Det praktikorienterede formidlingsprojekts formål er desuden at de studerende får erfaring med at arbejde i en række eksemplariske formidlingsformater, der har relevans i forskellige interventionskontekster.

Uddybende beskrivelse

Det indledende arbejde med at indkredse problemstillingen sker i forbindelse med praktikudviklingsseminarer, hvor de(n) studerende i fællesskab og med sparring fra uddannelsens vejledere arbejder med at identificere problemer og interesseområder knyttet til praktikken og til eksemplariske problemstillinger inden for social intervention.

Herefter organiserer de(n) studerende, i samarbejde med praktiksted og vejledere, selv det teoretiske og praktiske arbejde med praktikforløbet og med at udarbejde formidlingsprojektet. Den studerende søger og finder selv, med sparring fra vejleder, den litteratur og evt. andet materiale dette kræver.

Det praktikorienterede formidlingsprojekts formål er desuden at de studerende får erfaring med at arbejde i og reflektere over en række eksemplariske formidlingsformater, der har relevans i forskellige interventionskontekster. Formidlingsprojektet består derfor af to dele: en formidlingsdel og en projektdel.

Formidlingsdelen omfatter ét af følgende produkter, som må fylde 7-10 sider af det samlede formidlingsprojekt:

 • Interventionsdesign: Interventionsdesignet formulerer den overordnede proces for en social intervention og udfolder dens enkeltdele og deres indbyrdes sammenhæng med fokus på at igangsætte, facilitere og gennemføre interventionen. Den sociale intervention skal sigte mod at løse en given problemstilling for en given målgruppe. Interventionsdesignet skal omfatte en kort skitsering af interventionens formål, beskrivelse af dens baggrund, problemstilling og sigte samt en nærmere udfoldelse af interventionens aktiviteter, deltagere og samarbejdsformer. Dette kan eksempelvis udarbejdes i form af en drejebog, et notat vedr. forskellige deltageres roller og bidrag el. lign.

 • Ansøgning: Ansøgningen skal være henvendt til en pulje, fond, offentlig institution eller lignende inden for det samfundsvidenskabelige, pædagogiske og/eller psykologiske område. Projektansøgningen skal skitsere et handlingsorienteret projekt, der sigter mod at adressere en given interventionsproblematik. Projektansøgningen skal indeholde og kort skitsere: Titel, ansøger(e), projektets formål, beskrivelse af baggrund/motivation/problemstilling/vision, eventuelle samarbejdspartnere, projektets målgruppe(r), succeskriterier/potentielle virkning(er), beskrivelse af projektets aktiviteter, økonomi inklusiv budget samt projektplan inklusiv tidsplan og milepæle.

Projektdelen fylder resten af det samlede omfang. Den udfolder og perspektiverer den interventionsproblemstilling, som formidlingsdelen vedrører. Projektdelen omfatter teoretiske og metodiske refleksioner over formidlingsdelens produkt, og hvordan produktet har relevans og implikationer i praktiksammenhængen eller for samarbejde, bruger/borgerinvolvering og/eller design i sociale interventioner.

Formidlingsprojektet understøttes gennem klynger for hele holdet, som kvalificerer de studerendes valg af og arbejde med produkt. Hvis de studerende ønsker det, kan arbejdet ligeledes understøttes af et selvorganiseret klyngeforløb for praktikanter.

Arbejdet understøttes af vejleder, som sparrer med de(n) studerende og giver feedback på dennes arbejde i alle praktikprojektets faser.

Ved den interne evaluering får de(n) studerende, gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentpraktikant(gruppe) og anden vejleder, mulighed for at kvalificere formidlingsprojektets problemformulering og to dele. Der bruges 30 min per studerende til denne diskussion.

Pensum

I praktikudviklingsfasen samt i forbindelse med klynger for hele holdet læses der faglig litteratur til understøttelse af valg og udvikling af formidlingsprodukt. Fælles pensum for dette angives via Moodle.

I løbet af praktikforløbet læser de(n) studerende faglig litteratur, som bruges til udviklingen af problemformuleringen, til valg af teori og metode og til kvalificering af analyser og produkter. Den faglige litteratur, som identificeres og udvælges i dialog med vejleder, udgør aktivitetens pensum.

Tilrettelæggelse og indsats

Praktikforløbet på Social Intervention løber over hele semestret og tilrettelægges i samarbejde mellem den studerende, praktikstedet og –værten.

Praktikforløbet omfatter foruden selve praktikken og opgaverne forbundet hermed den studerendes deltagelse i fælles praktikudviklingsseminarer ved semestrets begyndelse, klynger og intern evaluering, som bidrager til at udvikle og kvalificere refleksioner over arbejdet.

Praktikforløbet er i udgangspunktet individuelt, men hvor det er fagligt velbegrundet kan praktikanter i samråd med den semesteransvarlige gruppedanne i grupper på to studerende, eller hvor særlige forhold gør sig gældende, i grupper på 3. Ligeledes er det muligt at gruppedanne på tværs af praktikorienteret formidlingsprojekt og (ordinært) formidlingsprojekt.

Praktikforløbet er med sine 15 ECTS berammet til en samlet arbejdsindsats på 420 timer, som den studerende (eller gruppen) organiserer fordelt på praktikopgaver, (gruppe- og) vejledningsmøder, (individuel og kollektiv) forberedelse, læsning, skrivearbejde, feedback, evt. empiriindsamling mm. samt deltagelse i seminarer og klynger, intern evaluering og eksamen.

De(n) studerende tildeles straks efter praktikudviklingsseminar og evt. gruppedannelse en vejleder, som bistår arbejdet med at planlægge og udvikle praktikprojektet samt udarbejde formidlingsprojektrapporten.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Vi lægger vægt på den løbende, gensidige, formative dialog mellem studerende og undervisere/vejledere og mellem studerende indbyrdes mhp. at styrke læreprocesserne og løbende afstemme forventninger og justere (sam)arbejdsformer.

De(n) studerende foretager således løbende forventningsafstemninger og evalueringer af arbejde og samarbejde ifm praktikken. I forbindelse med vejledning foretages ligeledes løbende forventningsafstemning og evaluering.

Praktikprojektudvikling og midtvejsevaluering evalueres mundtligt efter deres afslutning. Det samlede praktikprojektforløb evalueres gensidigt i mundtlig dialog med vejleder samt via et skriftligt spørgeskema efter den samlede aktivitets afslutning.

Program

Praktikprojektudvikling (og evt. gruppedannelse): Ved semesterets begyndelse. Beskrivelse af seminarernes indhold samt formål, forventninger og proces deles via Moodle.

Klynger: To til tre klyngemøder af et par timers varighed i løbet af semestret, som forestås af den semesteransvarlige i samarbejde med andre vejledere. Klyngerne fokuserer på at kvalificere de studerendes produkter i form af interventionsdesign eller projektansøgning.

Intern evaluering: Afholdes omtrent en måned før projektaflevering. Beskrivelse af formål, forventninger og proces knyttet til intern evaluering deles via Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

 • Demonstrere viden om hvordan teorier, begreber, metoder inden for social intervention konkret kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og forandre praksis

 • Udvikle nye forståelser og ny viden i mødet mellem teorier, metoder og begreber og de under praktikopholdet erfarede praksisser inden for social intervention.

 • Anvende og vurdere metoder til at indsamle, vælge og beskrive empiri vedrørende sociale interventionsprojekter, herunder reflektere over egen rolle i frembringelse af analysemateriale

 • Anvende og vurdere metoder til at udvikle og formidle design af sociale interventionsprojekter, herunder reflektere over egen rolle i frembringelse af design

 • Anvende teorier og metoder til løsning af praktiske problemstillinger inden for social intervention

 • Formidle design, muligheder og udfordringer ifm interventionsindsatser for de berørte parter

 • Reflektere over hvorledes indsigten fra praktikopholdet har betydning for den studerendes forståelse af sociale interventionsprocesser

 • Evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet anvendes i arbejdet med praktikkens praksisopgaver/ problemstillinger

 • Formidle forskningsbaseret viden om sociale interventioner og forandringsprocesser og diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller

 • Evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri

 • Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve

Det skriftlige produkt skal være på 45.600-52.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.

Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: powerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Hvor studerende har dannet gruppe om et fælles praktikorienteret formidlingsprojekt, vælger de studerende selv, om de går til mundtlig eksamen sammen eller individuelt. Ved gruppeeksamen er eksaminationstiden inkl. votering fastsat til 60 minutter for 2 studerende, og 75 minutter for 3 studerende. Der foretages en individuel bedømmelse.

Hvor to studerende skriver praktikrapport sammen er omfangskravet 65.000-75.000 tegn inkl. mellemrum, for tre studerende sammen er omfangskravet 80.000-100.000 tegn inkl. mellemrum. Se de øvrige bestemmelser om omfangskrav i afsnittet Prøveform.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de(n) studerendes praktikorienterede formidlingsprojekt. I prøven indgår oplæg fra de(n) studerende på baggrund af formidlingsprojektet, som efterfølges af en dialog mellem de(n) studerende og bedømmerne med udgangspunkt i det praktikorienterede formidlingsprojekt. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det praktikorienterede formidlingsprojekts faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af en samlet vurdering af formidlingsprojektet og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen sker i forhold til, i hvilken udstrækning den studerende demonstrerer kompetencen til at:

 • Demonstrere viden om hvordan teorier, begreber, metoder inden for social intervention konkret kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og forandre praksis

 • Anvende og vurdere teorier, begreber og metoder til at udvikle, anvende og/eller formidle design af sociale interventionsprojekter, herunder reflektere over relationer mellem viden og praksis

 • Identificere og reflektere over hvordan hidtidig opnået teoretisk og metodisk viden, færdighed og kompetence gennem studiet har kunnet anvendes i arbejdet med praktikkens praksisopgaver / problemstillinger

 • Reflektere over forskellige deltagerpositioner, herunder egen rolle, i samarbejdsprocesser relateret til praktikken

 • Reflektere over hvorledes indsigten fra praktikopholdet har betydning for den studerendes forståelse af sociale interventionsprocesser

 • Skriftligt og mundtligt formulere sig præcist og nuanceret

Ved afslutning af projektforløbet afleveres en læringslog. Formålet med læringsloggen er at de studerende løbende og systematisk reflekterer over den faglige profil, de er ved at opbygge. Spørgsmål, der kan understøtte refleksioner over, hvordan det samlede semester har bidraget til de studerendes faglige udvikling, fremgår af moodle. Læringsloggen skal være mellem 1-3 sider af 2400 anslag, og der afleveres én læringslog for hver studerende i digital eksamen samtidigt med formidlingsprojektet.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60233 / U60233GB
Sidst ændret 08/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - 01-02-2024 12:00 i uge 05
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Semesterstart (SI)

Torsdag 01-02-2024 13:00 - 01-02-2024 15:30 i uge 05
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projekt- & praktikklynge – Kvalificering af formidlingsprojekters/praktikorienterede formidlingsprojekters produkter I (SI)

Onsdag 07-02-2024 08:15 - 07-02-2024 12:00 i uge 06
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projekt- og praktikudvikling I (SI)

Fredag 09-02-2024 08:15 - 09-02-2024 16:00 i uge 06
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektudvikling II (SI)

Mandag 19-02-2024 08:15 - 19-02-2024 16:00 i uge 08
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektudvikling III og gruppeformation (SI)

Mandag 26-02-2024 08:15 - 26-02-2024 12:00 i uge 09
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektintensiv (SI)

Mandag 26-02-2024 12:15 - 26-02-2024 16:00 i uge 09
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektintensiv - Fælles på RUC (SI)

Tirsdag 27-02-2024 08:15 - 27-02-2024 18:00 i uge 09
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektintensiv (SI)

Onsdag 28-02-2024 08:15 - 28-02-2024 12:00 i uge 09
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektintensiv (SI)

Onsdag 28-02-2024 12:15 - 28-02-2024 16:00 i uge 09
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektintensiv - Fælles på RUC (SI)

Torsdag 29-02-2024 08:15 - 29-02-2024 16:00 i uge 09
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektintensiv - Fælles på RUC (SI)

Fredag 01-03-2024 08:15 - 01-03-2024 18:00 i uge 09
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektintensiv (SI)

Mandag 22-04-2024 10:00 - 22-04-2024 10:00 i uge 17
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Aflevering af oplæg til intern evaluering (SI)

Torsdag 25-04-2024 08:15 - Fredag 26-04-2024 18:00 i uge 17
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Intern evaluering (SI)

Torsdag 06-06-2024 10:00 - 06-06-2024 10:00 i uge 23
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Projektaflevering (SI)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Mundtlig eksamensperiode (SI)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
Praktikorienteret formidlingsprojekt - Mundtlig reeksamensperiode (SI)