PDF til print Find kalender

Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse

Titel
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse
Oversat titel

Intervention design, facilitation of collaborations and project management

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Social Intervention
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60231
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til at forberede, designe, kvalificere, iværksætte og gennemføre sociale interventionsprojekter, herunder lede og facilitere komplekse samarbejder og udarbejde projektansøgninger. Kurset bringer gennem cases og besøg i/fra praksis de studerende i dialog med en række konkrete forandringsprojekter og interventionsdesigns. På kurset arbejdes med en gennemgående interventionsdesign-øvelse og en række case-opgaver.

Kurset fokuserer på interventionsdesigns, der involverer forskellige aktørgrupper, samt teoretisk forståelse af deltageres forskellige perspektiver, interesser, relevans, samspil og samarbejdsprocesser i forskellige interventionskontekster. Som led i kurset arbejdes således med facilitering og ledelse af komplekse faglige og tværfaglige samarbejder samt med bruger/borgerinvolvering.

Kurset berører desuden økonomiske, institutionelle og politiske betingelser, som rammesætter udvikling, planlægning og gennemførelse af interventionsprojekter i offentlige, private eller civilsamfundsmæssige kontekster. Kurset introducerer i den forbindelse til budgethåndtering, finansiering og fundraising i forbindelse med interventionsprojekter.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Pensum er på ca. 350 sider, herunder praksisrelaterede hjemmesider og lignende. Pensum vil blive meddelt på moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er med sine 10 ECTS berammet til en samlet arbejdsindsats på 270 timer omtrent fordelt som følger:

 • 45 timers fremmøde til kursusundervisning
 • 160 timers forberedelse (se nedenfor)
 • 45 timer til udarbejdelse af ansøgning (gruppe)
 • 20 timer til refleksionsopgave (individuelt)

Hver kursusgang kræver forberedelse bestående af pensumlitteraturlæsning, praktisk og teoretisk forberedelse til øvelser og gæsteoplæg, præsentationer på kurset, udarbejdelse af interventionsdesign mm. Det specificeres i undervisningen og på moodle, hvad forberedelserne i forbindelse med de enkelte kursusgange konkret omfatter. Pensumlæsningen er ikke ligeligt fordelt på kursusgangene.

Dele af forberedelsen til øvelsesarbejdet sker i grupper. Der forventes aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kurset, herunder i forberedelsesaktiviteter, øvelsesarbejde og præsentationer.

Der må påregnes 45 timer til øvelsesgruppens udarbejdelse af ansøgningen forud for den mundtlige præsentation, samt 20 timer til udarbejdelse af det individuelle refleksionsoplæg ved sidste kursusgang.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt og ved sidste kursusgang, hvor kurset evalueres mundtligt i en dialog mellem studerende og underviserne. Denne dialog refereres af en studerende og en underviser, og referatet tilgår studielederen og i sammendrag også studienævn, fagudvalg og lærergruppe. Desuden evalueres kurset hver tredje år kvantitativt.

Program

Kursets program omfatter 10 kursusgange:

 • Problem/vision – design af forandringsprocesser
 • Projektdesign og -ansøgning
 • Facilitering – også praktisk
 • Projektledelse
 • Samarbejde (og konflikter) på tværs
 • Design og involvering ift brugere/borgere
 • Evalueringskriterier, dokumentation, indikatorer
 • Fundraising, budget og projektøkonomi
 • Mundtlig fremlæggelse af ansøgning
 • Magt, styring og ustyrlige forandringsprocesser
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

 • Forberede, designe, kvalificere og gennemføre sociale interventionsprojekter, som involverer forskellige typer af aktører/deltagere og samarbejder

 • Udarbejde projektansøgninger vedr. sociale interventionsprojekter

 • Reflektere over problemforståelser, forandringslogikker og magtrelationer impliceret i interventionsdesigns

 • Reflektere over, anvende og formidle forskningsbaseret viden som grundlag for design af sociale interventionsprojekter

 • Analysere og reflektere over deltageres forskellige perspektiver, interesser og oplevelser

 • Beherske, vælge og vurdere interventionsformer tilpasset konkrete interventionsprojekter, -kontekster og –deltagere

 • Mestre projektledelse, facilitering og styring ifm komplekse og konfliktuelle faglige og tværfaglige samarbejder

 • Demonstrere viden om økonomiske, institutionelle og politiske logikker og interessers betydning i sociale interventionsprocesser

 • Demonstrere viden om projektøkonomi og budgettering i forbindelse med interventionsprojekter.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af undervisningsgangene.

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveformen er Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:

Den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter. Foruden deltagelse i kursusgangene omfatter dette mundtlige oplæg ved kursusgange, udarbejdelse af et interventionsdesign og en skriftlig projektansøgning (gruppe) samt mundtligt fremlæggelse af denne.

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:

 • Den studerende skal 1-2 gange i forløbet i forbindelse med undervisningen give et mundtligt oplæg på baggrund af pensum (gruppe)

 • Den studerende skal i forløbet aflevere en projektansøgning inkl. interventionsdesign og budget (gruppe)

 • Den studerende skal give en mundtlig ppt-understøttet fremlæggelse af denne ansøgning (gruppe)

 • Den studerende skal ved sidste kursusgang give et ppt-understøttet refleksionsoplæg (individuel)

Ved regelmæssig deltagelse forstås:

Den studerende skal deltage med fremmøde i minimum 80% af undervisningen

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen lægges særlig vægt på de studerendes kompetencer til sammen og individuelt at:

 • Forberede et kvalificeret design af sociale interventionsprojekter, som involverer forskellige aktører/deltagere

 • Reflektere over problemforståelser, forandringslogikker og magtrelationer impliceret i interventionsdesigns

 • Reflektere over, anvende og formidle forskningsbaseret viden som grundlag for design af sociale interventionsprojekter

 • Begrunde og reflektere over projektdesign i forbindelse med valg af projektledelse og facilitering

 • Demonstrere viden om fundraising og projektøkonomi

 • Udarbejde et relevant budget i forbindelse med projektdesign og -ansøgning

 • Formulere sig klart og akademisk præcist mundtligt og skriftligt

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60231
Sidst ændret 08/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 05-03-2024 12:15 - 05-03-2024 16:00 i uge 10
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Fredag 08-03-2024 08:15 - 08-03-2024 12:00 i uge 10
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Tirsdag 12-03-2024 08:15 - 12-03-2024 12:00 i uge 11
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Fredag 15-03-2024 08:15 - 15-03-2024 12:00 i uge 11
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Tirsdag 19-03-2024 08:15 - 19-03-2024 12:00 i uge 12
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Fredag 22-03-2024 08:15 - 22-03-2024 12:00 i uge 12
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Tirsdag 02-04-2024 08:15 - 02-04-2024 12:00 i uge 14
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Fredag 05-04-2024 08:15 - 05-04-2024 12:00 i uge 14
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Tirsdag 09-04-2024 10:00 - 09-04-2024 10:00 i uge 15
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse - Aflevering af ansøgning (SI)

Fredag 12-04-2024 08:15 - 12-04-2024 14:00 i uge 15
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Mandag 15-04-2024 08:15 - 15-04-2024 12:00 i uge 16
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (SI)

Mandag 15-04-2024 15:00 - Torsdag 18-04-2024 15:00 i uge 16
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse - Eksamen (SI)

Mandag 12-08-2024 10:00 - Lørdag 17-08-2024 10:00 i uge 33
Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse - Reeksamen (SI)