PDF til print Find kalender

Projekt med fokus på fagligt forløb: Digital Leder

Titel
Projekt med fokus på fagligt forløb: Digital Leder
Oversat titel

Project with focus on Digital designer or Digital leader

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Magnus Rotvit Perlt Hansen (magnuha@ruc.dk)
Jan Pries-Heje (janph@ruc.dk)
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60084
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektarbejdet er problemorienteret og eksemplarisk, og det udvikler den studerendes færdigheder i at anvende teorier og metoder indenfor et afgrænset fagligt emne. Projektarbejdet indebærer et selvvalgt problem i relation til design og implementering af it-anvendelse og digital transformation i en kompleks sammenhæng. Projektet skal give den studerende lejlighed til at beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde, hvori en kompleks problemstilling behandles. Projektet skal forholde sig til de(n) valgte specialisering(er)

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Projekt- og gruppedannelse

Projektarbejdet begynder med en projekt- og gruppedannelse, der opstartes i begyndelsen af semesteret.

Vejledning

Efter afsluttet gruppedannelse tildeles gruppen en vejleder. Formålet med vejledning er at understøtte projektarbejdet gennem faglig sparring og kritik i form af konstruktiv feedback på projektgruppens arbejde. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes problemformulering og under hensyn til at de studerende har frihed til at vælge teori og metode indenfor rammerne af semesterets læringsmål.

Studieindsats 

Projektet er på 15 ECTS svarende til 405 timer, som fordeler sig således:

Generelt forventes det, at de studerende i gennemsnit lægger ca. 20 timer i projektarbejdet hver uge. Indsatsen varierer hen gennem semesteret.

Timerne kan fordele sig på følgende aktiviteter:

 • 15 timer til projekt- og gruppedannelse

 • 15 timer, afhængig af gruppestørrelse, til deltagelse i vejledningsmøder, eksklusiv forberedelse.

 • 15 timer til forberedelse af vejledningsmøder,

 • 358 timer til at skrive projektrapporten, inklusive projektgruppemøder

 • 2 timer, afhængig af gruppestørrelse, til projekteksamen, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg.

Læringsaktiviteter

 • Projekt- og gruppedannelse

 • Projektarbejde i grupper

 • Vejledning

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Det vil blive foretaget en evaluering ved afslutningsfasen af aktiviteten. Projektet survey-evalueres af instituttet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • Viden om de nyeste teorier og metoder inden for det valgte fagområde

 • Beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde, hvori en problemstilling inden for et udvalgt område fra digital transformation behandles

 • Selvstændigt definere og motivere den valgte problemstilling

 • Planlægge og gennemføre løsning ved brug af relevant videnskabelig litteratur på et højt fagligt niveau

 • Styre it-udviklings- og konstruktionssituation.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen kan indledes med at de studerende hver giver en kort (2-3 min.) præsentation af projektrapporten og fortsætter som en dialog mellem de studerende og bedømmerne.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60084
Sidst ændret 15/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-02-2024 12:00 - 01-02-2024 17:00 i uge 05
Projekt med forkus på fagligt forløb: Digital Leder - Projektdannelse (DIGIT)

Fredag 02-02-2024 09:00 - 02-02-2024 12:30 i uge 05
Projekt med forkus på fagligt forløb: Digital Leder - Innovation Matchmaking Camp (DIGIT)

Fredag 02-02-2024 13:00 - 02-02-2024 17:00 i uge 05
Projekt med forkus på fagligt forløb: Digital Leder - Projektdannelse (DIGIT)

Onsdag 29-05-2024 10:00 - 29-05-2024 10:00 i uge 22
Projekt med forkus på fagligt forløb: Digital Leder - Projektaflevering (DIGIT)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt med forkus på fagligt forløb: Digital Leder - Mundtlig eksamensperiode (DIGIT)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt med forkus på fagligt forløb: Digital Leder - Mundtlig reeksamensperiode (DIGIT)