PDF til print Find kalender

Specialiseringskursus: Digital Leder

Titel
Specialiseringskursus: Digital Leder
Oversat titel

Specialisation course: Digital Manager

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk, at man skal vælge ét af specialiseringskurserne. Det er valgfrit at vælge ml. Digital Leder eller Digital Designer.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Jan Pries-Heje (janph@ruc.dk)
Morten Borup Harning (mbharning@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60081
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med specialiseringskurserne er at give de studerende mulighed til at specialisere sig inden for digital ledelse og sætte de studerende i stand til at forstå samspillet mellem det digitale, organisationen og forretningen, samt sikre samspil med virksomhedens it-arkitektur, forretningsmodeller, digitalisering strategier, ledelse og styring

Uddybende beskrivelse

Kurset giver deltagerne avanceret indblik og færdigheder i aspekterne af at kunne agere som digital leder forstået som at have digitalt lederskab. Kursets formål er at give de studerende indsigt i og kompetencer til at:

 • Identificere og diskutere udfordringer og potentialer inden for digitalt lederskab, it-strategi, den organisatoriske struktur og den underliggende it-arkitektur.
 • Applikere og reflektere over teorier og metoders styrker og svagheder i at analysere, redesigne og implementere forskellige aspekter af digitalt lederskab, it-strategi, den organisatoriske struktur og den underliggende it-arkitektur.
 • Vurdere, kritisere og argumentere for teorier og metoders styrker og svagheder til at understøtte digitalt lederskab, it-strategi, den organisatoriske struktur og den underliggende it-arkitektur.

I kurset gennemgås følgende emner over følgende aspekter af den digitale lederrolle: - Enterprise arkitektur - Proces-innovation - it-strategi - it-governance - udbud og kravspecifikation - evaluering af og med IT

Kurset består af lektioner med lige dele oplæg og lige dele øvelser baseret på teorien. I øvelserne vil der gøres brug af en eller flere eksemplariske cases med formålet at opnå læringsmålene.

Kurset giver deltagerne avanceret indblik og færdigheder i aspekterne af at kunne agere som digital leder forstået som at have digitalt lederskab. Fx er det altafgørende at en digital leder har: […] an across-the-board understanding of technology at a high level and of the real-world issues and problems the system is required to solve. You should have real experience with designing and building systems, although it may not always be possible to have direct, practical knowledge of the specific technologies you plan to use […] People skills are very important, such as the ability to build consensus, facilitate change, and rapidly learn about unfamiliar business areas and technologies. Rozanski and Woods, 2014, pp. 66-67.

I kurset gennemgås følgende emner med teorier og metoder som beskriver og hjælper med at udfylde grundområderne af digitalt lederskab: - Enterprise arkitektur: herunder it-arkitektur, arkitektens rolle, systemtænkning, proces og værktøjskasse. - Proces-innovation: herunder scenariebeskrivelser, procestænkning, værdikæder og modellering af disse, samt business proces management. - IT-strategi: herunder langtidsplanlægning, positionering, alignment forretningsmodeller, vision og strategieksekvering - IT-governance: herunder evidensbaseret ledelse, rolledefinition, compliance mm. - Udbud og kravspecifikation: herunder - Kompleksitet: herunder assessment, definition og mitigation, samt forskellen på navigation og reduktion. - Evaluering af og med it: herunder gevinstdefinition, gevinstmåling, gevinstrealisering.

Pensum

Litteratur og materialeliste vil bestå af centrale bøger om enterprise- og it-arkitektur, samt det nyeste state-of-the-art forskningslitteratur inden for digitalt lederskab. Listen vil blive løbende vedligeholdt som kurset udvikler sig. Pensumlisten består af en netto-liste som er kernestoffet og den studerende udvælger herefter litteratur fra en overordnet brutto-liste til den skriftlige aflevering.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er bygget op omkring to ugentlige mødedage med lektioner og øvelser. Øvelser og præsentationer vil blive blandet 50/50 af lektionstiden.

De studerende afleverer i grupper en 20 sider lang refleksionsrapport som skriftlig aflevering baseret på udvalgt litteratur fra kurset, som skal illustrere de studerendes evner til at tilegne sig, applikere, vurdere og reflektere over viden på området inden for Digital Leder. Refleksionsrapporten bør omfatte udvalgte områder inden for digitalt lederskab, samt tage udgangspunkt i at formidle, anvende og applikere konkret litteratur til et konkret eksempel og forholde sig kritisk reflekterende hertil. Refleksionsrapportens krav til indhold og struktur opgives i starten af kurset.

Kurset afholdes parallelt med specialiseringsprofil-projektet, hvor de studerende anvender grundlæggende aspekter fra kurset Digital Leder og arbejder med en case-virksomhed i grupper.

Studieindsats Kurset er 10 ECTS, svarende til en arbejdsbelastning på cirka 270 timer.

Den ugentlige belastning i de første 8 uger vil være ca 18 timer, hvoraf 7 vil være konfrontationstid og og 11 timers forberedelse.
- De sidste 8 uger vil arbejdsbelastning være 11 timer (3,5 timers konfrontationstid og 7,5 timers forberedelse.

(Det vil sige i alt 84 timers konfrontation og 148 timers forberedelse).

 • Der må desuden forventes cirka 40 timer til eksamen inkl. forberedelse.

Læringsaktiviteter Holdundervisning og øvelser. Der vil også blive arbejdet med gruppearbejde der kan supplere det sideløbende projektarbejde. Lektionerne vil bestå af 100 minutters præsentation og 100 minutter øvelser.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres formativt første gang ca efter 8 uger og til sidst i kursusforløbet. Der bruges surveys og efterfølgende konstruktiv dialog for at kunne ændre kurset i en retning der passer til holdet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

 • beskrive, analysere, diskutere og kritisk reflektere over forretningsmodeller og -områder hvor det digitale spiller en særligt væsentlig rolle i at transformere organisationen i en bæredygtig retning

 • beskrive, analysere, diskutere og kritisk reflektere over samspillet (alignment) mellem det digitale, organisationen og forretningen, samt sikre samspil med virksomhedens it-arkitektur (enterprise arkitektur), ledelse og styring (governance)

 • udarbejde, begrunde og formidle nye løsningsmodeller på problemstillinger og udfordringer, som nye forretningsmodeller og digitaliseringsstrategier potentielt giver.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den mundtlige eksamen indledes af den studerende med et kortvarigt oplæg på 2-3 minutter.

Oplægget efterfølges af spørgsmål som kan tage udgangspunkt i hele pensum samt den valgte litteratur til den skriftlige rapport i dialog med eksaminator og studerende.

Bedømmelseskriterier

 • Den fuldstændige opfyldelse opnås ved en sikker demonstration af (a) solid viden, indsigt og overblik over begrebsområderne (b) solid beskrivelse, kompetent applikation og kritisk refleksion ift. egen brug af teorier og metoder samt (c) sikker, klar og tydelig, velstruktureret og selvstændig samt konceptuelt korrekt skriftlig formidling.

 • Den gode opfyldelse opnås ved at den studerende demonstrerer (a) viden om og indsigt i begrebsområderne (b) klar og tydelig beskrivelse samt forholdsvis kompetent applikation af egen brug af teorier og metoder samt (c) en klar og tydelig organisering og skriftlige formidling.

 • Den minimalt accepterede beståelse opnås ved at den studerende demonstrerer (a) en tilstrækkelig men begrænset viden om begrebsområderne (b) en tilstrækkelig redegørelse og applikation af egen brug af teorier og metoder samt (c) en tilstrækkelig men usikker organisering og skriftlig formidling.

I bedømmelsen af det skriftlige produkt vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende kan:

 • Redegøre og formidle litteratur og viden der ligger inden for grundområderne digitalt lederskab.

 • Applikere litteratur inden for grundområderne for digitalt lederskab til et konkret eksempel med særligt fokus på fremtidig læring og handling.

 • Kombinere og evaluere litteratur og viden om grundområderne inden for digitalt lederskab

 • Kritisk reflektere over eget valg af teori, metode og empiribearbejdning Producere en opgave der opfylder alle formelle krav.

 • Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten/specialet indgår i bedømmelsen med vægten 10%

I bedømmelsen af den mundtlige præstation vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende kan:

 • selvstændigt reflektere over og diskutere styrker og svagheder ved det skriftlige produkt og tilgangen til processen

 • analysere udvalgt litteratur og diskutere alternative tilgange til grundområderne for digitalt lederskab ift. resten af pensum.

 • demonstrere evner til kontinuerligt at forstå og reflektere over egen praksis som digital leder.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60081
Sidst ændret 30/01/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 06-02-2024 12:15 - 06-02-2024 16:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 08-02-2024 08:15 - 08-02-2024 12:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 13-02-2024 12:15 - 13-02-2024 16:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 15-02-2024 08:15 - 15-02-2024 12:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 20-02-2024 12:15 - 20-02-2024 16:00 i uge 08
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 22-02-2024 08:15 - 22-02-2024 12:00 i uge 08
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 27-02-2024 12:15 - 27-02-2024 16:00 i uge 09
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 29-02-2024 08:15 - 29-02-2024 12:00 i uge 09
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 05-03-2024 12:15 - 05-03-2024 16:00 i uge 10
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 07-03-2024 08:15 - 07-03-2024 12:00 i uge 10
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 12-03-2024 12:15 - 12-03-2024 16:00 i uge 11
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 14-03-2024 08:15 - 14-03-2024 12:00 i uge 11
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 19-03-2024 12:15 - 19-03-2024 16:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 21-03-2024 08:15 - 21-03-2024 12:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 26-03-2024 12:15 - 26-03-2024 16:00 i uge 13
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 02-04-2024 12:15 - 02-04-2024 16:00 i uge 14
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 04-04-2024 08:15 - 04-04-2024 12:00 i uge 14
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 09-04-2024 12:15 - 09-04-2024 16:00 i uge 15
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 11-04-2024 08:15 - 11-04-2024 12:00 i uge 15
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 16-04-2024 12:15 - 16-04-2024 16:00 i uge 16
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 23-04-2024 10:00 - 23-04-2024 10:00 i uge 17
Specialiseringskursus: Digital Leder - Aflevering (DIGIT)

Mandag 10-06-2024 08:15 - Tirsdag 11-06-2024 18:00 i uge 24
Specialiseringskursus: Digital Leder - Mundtlig prøve (DIGIT)

Mandag 05-08-2024 10:00 - 05-08-2024 10:00 i uge 32
Specialiseringskursus: Digital Leder - Omprøve aflevering (DIGIT)

Mandag 12-08-2024 08:15 - 12-08-2024 18:00 i uge 33
Specialiseringskursus: Digital Leder - Mundtlig omprøve (DIGIT)