PDF til print Find kalender

Specialiseringskursus: Digital Designer

Titel
Specialiseringskursus: Digital Designer
Oversat titel

Specialisation course: Digital Designer

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk, at man skal vælge ét af specialiseringskurserne. Det er valgfrit at vælge ml. Digital Designer eller Digital Leder.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60082
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med specialiseringskurset er at give de studerende mulighed til at specialisere sig inden for digital designer, samt at kunne anvende forskellige design metoder og værktøjer til at designe og konstruere digitale fabrikationsmuligheder og brugeroplevelser

Uddybende beskrivelse

Formålet med specialiseringskurset er at give de studerende mulighed for at specialisere sig inden for området digital designer, samt at kunne anvende forskellige designmetoder og værktøjer til at designe og konstruere digitale fabrikationsmuligheder og brugeroplevelser.

Pensum

Pensum tager udgangspunkt i videnskabelige artikler, fagbøger og online ressourcer om digital fabrikation, interaktionsdesignteori og teknologi.

Der forventes at de studerende selv supplerer med relevant litteratur.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset består af en kombination af praktiske studio workshops og teoretiske forelæsninger. Workshops fungerer som introduktion til kerneteknologier i en digital fabrikations sammenhæng. Sideløbende vil der være forelæsninger, hvor de studerende bliver introduceret til teoretiske og metodiske begreber i forhold til at være digital designer.

Dette gøres gennem følgende program:

Studio baserede workshops: - Workshop #1: Digital Fabrikation: Denne workshop handler om at arbejde med modellering i 2D og 3D -vector tegneprogrammer og hvordan disse kan omdannes til fysiske prototyper gennem digitale fabrikations maskiner som f.eks. 3D print, laserskæring og cnc fræsning.

 • Workshop #2: Bending Technologies: Denne workshop handler om at forstå hvordan man kan prototype high-fidelity prototyper gennem eksisterende teknologi. Det vil bestå i at skille eksisterende teknologier ad for at forstå hvad de indeholder og hvordan de forskellige komponenter kan genbruges og kombineres på nye måder. Formålet med workshoppen er at give de studerende et teknisk repertoire og ballast til at kunne se teknologiske muligheder når de arbejder med deres problemstillinger i Fablab.

Forelæsninger: Gennem en serie af forelæsninger vil de studerende få et teoretisk indblik i overordnede temaer som:

 • Maker mindset: Dette mindset vil introducere implikationer i forhold til intention (open source, agency, videndeling, læring gennem udforskning osv.). Derudover så påvirker dette også hvordan man metodisk griber designprocesser an som en eksplorativ tilgang.

 • Designmetode: Nuanceringen af, hvad et problem er, skaber grundlag for at reflektere over hvilke metodiske tilgange, som understøtter de forskellige måder at arbejde med et problem på.

 • Interaktionsdesign: Forståelse af hvad interaktionsdesign er når man arbejder med fysiske situerede prototyper. Her åbnes op for en bredere forståelse af experience design, som går ud over skærmteknologier.

 • Prototyping og sketching: Irammesættelse af prototyping med en kontekstuel forståelse af at prototyper altid er situerede og at med en situerethed kræver det også en forståelse at rammerne hvori prototypen agerer i både i forhold til den fysiske kontekst men også den sociale kontekst og de normer som implicit er i spil her.

Kurset Digital Designer (DD) afholdes parallelt med specialiseringsprofil-projektet på 2. semester, hvor de studerende anvender grundlæggende aspekter fra DD kurset og arbejder med et projekt i grupper.

Studieindsats:

Kurset er 10 ETCS, så arbejdsindsatsen vil svare til cirka 270 timer (27 t/pr ECTS) fordelt på:

 • 216 timer: Den ugentlige belastning i 8 uger vil være ca. 27 timer, hvoraf 76 timer er konfrontationstid og 142 timer til forberedelse. I workshop ugerne vil der være intensive perioder med meget fysisk deltagelse.

 • 54 timer: Der forventes ca. 54 timer til skrivning og forberedelse til eksamen.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Skriftlig, formativ evaluering løbende suppleret med mundtlig feedback og uddybning af løbende forbedringer.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

 • modellere, designe og konstruere med digitale fabrikationsmuligheder

 • lave high-fidelity prototyper med de nyeste teknologier indenfor physical computing

 • omsætte viden om brug af teknologier for prototyping

 • designe digitale brugeroplevelser.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer følgende færdigheder og hvorvidt opgaven/projektet/specialet opfylder alle formelle krav:

 • Demonstrere viden om og kendskab til at modellere, designe og konstruere med digitale fabrikationsmuligheder.

 • Vurdere fordele og ulemper ved forskellige digitale fabrikationsteknologier og de nyeste teknologier indenfor physical computing.

 • Demonstrere viden om og kendskab til teknologier for prototyping, og evne til at omsætte og anvende denne viden.

 • Begrunde og reflektere kritisk over at designe digitale brugeroplevelser baseret på interaktionsdesign teori og design metode teori.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60082
Sidst ændret 24/01/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 05-02-2024 09:00 - 05-02-2024 15:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Tirsdag 06-02-2024 09:00 - 06-02-2024 15:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Onsdag 07-02-2024 09:00 - 07-02-2024 15:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Mandag 12-02-2024 09:00 - 12-02-2024 15:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Tirsdag 13-02-2024 09:00 - 13-02-2024 15:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Onsdag 14-02-2024 09:00 - 14-02-2024 15:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Mandag 19-02-2024 09:00 - 19-02-2024 13:00 i uge 08
Specialiseringskursus: Digital Designer - Forelæsning (DIGIT)

Onsdag 21-02-2024 09:00 - 21-02-2024 13:00 i uge 08
Specialiseringskursus: Digital Designer - Forelæsning (DIGIT)

Mandag 11-03-2024 09:00 - 11-03-2024 13:00 i uge 11
Specialiseringskursus: Digital Designer - Forelæsning (DIGIT)

Onsdag 13-03-2024 09:00 - 13-03-2024 13:00 i uge 11
Specialiseringskursus: Digital Designer - Forelæsning (DIGIT)

Mandag 18-03-2024 09:00 - 18-03-2024 15:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Tirsdag 19-03-2024 09:00 - 19-03-2024 15:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Onsdag 20-03-2024 09:00 - 20-03-2024 15:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Mandag 25-03-2024 09:00 - 25-03-2024 15:00 i uge 13
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Tirsdag 26-03-2024 09:00 - 26-03-2024 15:00 i uge 13
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Onsdag 27-03-2024 09:00 - 27-03-2024 15:00 i uge 13
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Torsdag 25-04-2024 10:00 - 25-04-2024 10:00 i uge 17
Specialiseringskursus: Digital Designer - Aflevering (DIGIT)

Mandag 03-06-2024 08:15 - Tirsdag 04-06-2024 18:00 i uge 23
Specialiseringskursus: Digital Designer - Mundtlig prøve (DIGIT)

Mandag 05-08-2024 10:00 - 05-08-2024 10:00 i uge 32
Specialiseringskursus: Digital Designer - Omprøve aflevering (DIGIT)

Mandag 12-08-2024 08:15 - 12-08-2024 18:00 i uge 33
Specialiseringskursus: Digital Designer - Mundtlig omprøve (DIGIT)