PDF til print Find kalender

Designmetoder og teknologi

Titel
Designmetoder og teknologi
Oversat titel

Design methods and technology

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Mads Hobye (hobye@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60080
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med kurset er at give de studerende dybdegående og videregående viden indenfor design og teknologi; herunder både klassiske og agile systemudviklings-metoder, så som software engineering, prototyping, brugerdrevet design, og menneske-maskine interaktion. Derudover rummer kurset en teknisk dimension i form af at de studerende får kompetence til at udvikle teknologiske systemer

Uddybende beskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende dybdegående og videregående viden indenfor design og teknologi; herunder både klassiske og agile systemudviklings-metoder, så som software engineering, prototyping, brugerdrevet design, og HCI.

Derudover rummer kurset en teknisk dimension i form af at de studerende får kompetencer til at udvikle teknologiske systemer. Konkret kombinerer kurset læring om og anvendelse af designmetoder hvor deltagerne arbejder team-baseret med at løse mindre og/eller sammenhængende opgaver.

Det er muligt at knytte kurset tæt til Digitale transformationer og bæredygtighed (10 ECTS).

Pensum

Pensum tager udgangspunkt i fagbøger om designmetodikker, teknologi introduktion og teori og suppleres med videnskabelige artikler inden for hvert enkelt felt.

Det forventes, at de studerende selv supplerer med relevant litteratur.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

 • 412,5 timer (ECTS-point omregnet i timer)

 • Oplæg og kursus: 30 timer

 • Projektarbejde som selvstændigt arbejde, inkl. Øvelser og vejledning: 210

 • Fremlæggelser: 65 timer

 • Opgaveskrivning 4 dage: 35 timer

 • Forberedelse til eksamen: 72,5 timer

Læringsaktiviteter

 • Projekt- og gruppedannelse: i starten af semesteret

 • Oplæg og kursus-aktiviteter: i starten af hver designiteration

 • Projektarbejde i grupper: løbende fordelt i designiterationer

 • Vejledning: proces-, metode-, teknik- og teknologivejledning

 • Holdundervisning: fælles gennemgang og kritisk refleksion over designmetoder inden de tages i anvendelse

 • Laboratoriearbejde: der arbejdes med en design studio tankegang

 • Ogaver: der arbejdes mod aflevering af opgaver i slutningen af hver designiteration

 • Fremlæggelser: showrooms af demoer efter hver design-iteration

 • Peer feedback: der gives feedback i form af tests i fællesskab

 • Opgaveskrivning vil være løbende men primært op til formel opgaveaflevering sidst i semesteret

Kurset består af op til flere designiterationer. Hver designiteration vil præsentere en metode, dens underliggende metodologi, teknikker til metoden samt en skabelon til dokumentation af anvendelsen af metoden. Derudover vil der præsenteres teori om teamprocesser, værktøjer og teknologier samt udvalgte overordnede designproblemer som hvert team skal vælge. Fælles for hver iteration er at de studerende vælger et designproblem og/eller teknologi og vælger en metode de vil arbejde med. Der kan vælges enten fokus på at udforske et designproblem med en teknologi eller på at udforske en teknologi og mulige designproblemer som denne teknologi ville kunne løse.

Eksempler på rammeteknologier:

 • AI og kunstig intelligens

 • Low fidelity og high fidelity prototyping tools

 • Big data visualisering

 • Physical Computing

 • Internet of Things

 • Applikationer (Mobil/Web Apps, Dashboard)

Eksempler på problemstillinger:

 • Hvordan kan adfærdsændringer designes så der bruges mindre strøm i hjemmet i spidsbelastningsperioder?

 • Hvordan kan hybridmøder forbedres?

 • Hvordan kan teknologi og krop fusioneres?

 • Hvad er utopiske potentialer og dystopiske konsekvenser ved kunstig intelligens?

Der udarbejdes løbende dokumentation og refleksion over proces og produkt som en række delopgaver der skal godkendes løbende. Alle delopgaver skal være godkendte for at blive indstillet til mundtlig eksamen som vil tage udgangspunkt i en samlet aflevering i form af en portfolio med dokumentation og refleksion over designiterationerne.

Indhold, temaer

 • Facilitering af teams

 • Roller, ansvar og samarbejde i organiseringsarbejdet

 • Anvendelse og tilpasning af designmetodiske tilgange

 • Udvikling af fungerende high-fidelity prototyper

 • Procesoptimering på teamniveau

 • Fit mellem teknologi og proces

 • Minimum viable products

 • Agil designtænkning, designsprint

 • Design Science Research, Research Through Design

 • Entrepreneurship og innovation through making

Vejlederne vil være til stede under dele af designiterationen (fx ved opstarten, undervejs, og ved slutfasen).

Hvert team planlægger, designer og udfører selv iterationen. Hver iteration vil involvere en udvælgelse af principper, fordeling af roller og ansvar, facilitering og dokumentation af teamaktiviteter og opgaver, samt refleksion og opsamling af læringspunkter. Hver iteration skal resultere i en fungerende prototype, defineret af designproblem og scope som teamet har valgt.

Udbudsformat 
 • Aktiviteter foregår på campus og de indrettede labs

 • Onlineplatforme anvendes som fællles vidensbase og information

 • Der vil blive anvendt tredjeparts værktøjer til demoer, portfolio-produkter mm.

Undervisningsevaluering

Skriftlig, formativ evaluering løbende suppleret med mundtlig feedback og uddybning af løbende forbedringer.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

 • arbejde med klassisk systemudvikling og agile metoder

 • arbejde med forskellige former for prototyping

 • evaluere designforslag i kontekst

 • kende digitale teknologier på et niveau så de kan anvendes i fungerende tekniske prototyper.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i det skriftlige produkt og der sker en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve.

 • Prøven vil starte med at de studerende giver et kort oplæg på 3-4 minutter hver, hvorefter eksamen vil foregå som en dialog mellem eksaminator og de studerende.

 • Spørgsmål vil kunne blive stillet til både det udarbejdede produkt og i hele pensum.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af prøven vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende kan:

 • demonstrere viden om og kendskab til forskellige typer af design og udviklingsmetoder, deres relevans og deres styrker og svagheder

 • demonstrere viden og kendskab til forskellige rammeteknologier, deres potentialer, styrker og svagheder samt hvordan de kan anvendes i samspil med forskellige design- og udviklingsmetoder

 • anvende, følge og tilpasse forskellige design og udviklingsmetoder til egen situation

 • anvende, udvikle og evaluere rammeteknologier til brugbare produkter

 • begrunde og reflektere kritisk over egen brug af design, udviklingsmetoder og rammeteknologier til fremtidig læring

 • tilegne sig viden om rammeteknologier og applikere dem i en ny kontekst

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60080
Sidst ændret 02/06/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 18-09-2023 08:15 - 18-09-2023 15:00 i uge 38
Designmetoder og teknologi (DITR)

Tirsdag 19-09-2023 08:15 - 19-09-2023 13:30 i uge 38
Designmetoder og teknologi (DITR)

Onsdag 20-09-2023 08:15 - 20-09-2023 15:00 i uge 38
Designmetoder og teknologi (DITR)

Mandag 25-09-2023 08:15 - 25-09-2023 15:00 i uge 39
Designmetoder og teknologi (DITR)

Tirsdag 26-09-2023 08:15 - 26-09-2023 13:30 i uge 39
Designmetoder og teknologi (DITR)

Onsdag 27-09-2023 08:15 - 27-09-2023 15:00 i uge 39
Designmetoder og teknologi (DITR)

Mandag 09-10-2023 08:15 - 09-10-2023 15:00 i uge 41
Designmetoder og teknologi (DITR)

Tirsdag 10-10-2023 08:15 - 10-10-2023 13:30 i uge 41
Designmetoder og teknologi (DITR)

Onsdag 11-10-2023 08:15 - 11-10-2023 15:00 i uge 41
Designmetoder og teknologi (DITR)

Mandag 16-10-2023 08:15 - 16-10-2023 15:00 i uge 42
Designmetoder og teknologi (DITR)

Tirsdag 17-10-2023 08:15 - 17-10-2023 13:30 i uge 42
Designmetoder og teknologi (DITR)

Onsdag 18-10-2023 08:15 - 18-10-2023 15:00 i uge 42
Designmetoder og teknologi (DITR)

Mandag 30-10-2023 08:15 - 30-10-2023 15:00 i uge 44
Designmetoder og teknologi (DITR)

Tirsdag 31-10-2023 08:15 - 31-10-2023 13:30 i uge 44
Designmetoder og teknologi (DITR)

Onsdag 01-11-2023 08:15 - 01-11-2023 15:00 i uge 44
Designmetoder og teknologi (DITR)

Mandag 06-11-2023 08:15 - 06-11-2023 15:00 i uge 45
Designmetoder og teknologi (DITR)

Tirsdag 07-11-2023 08:15 - 07-11-2023 13:30 i uge 45
Designmetoder og teknologi (DITR)

Onsdag 08-11-2023 08:15 - 08-11-2023 15:00 i uge 45
Designmetoder og teknologi (DITR)

Søndag 26-11-2023 10:00 - 26-11-2023 10:00 i uge 47
Designmetoder og teknologi - Aflevering (DITR)

Tirsdag 12-12-2023 08:15 - Torsdag 14-12-2023 18:00 i uge 50
Designmetoder og teknologi - Mundtlig prøve (DITR)

Torsdag 15-02-2024 10:00 - 15-02-2024 10:00 i uge 07
Designmetoder og teknologi - Omprøve aflevering (DITR)

Torsdag 22-02-2024 08:15 - 22-02-2024 18:00 i uge 08
Designmetoder og teknologi - Mundtlig omprøve (DITR)