PDF til print Find kalender

Speciale

Titel
Speciale
Oversat titel

Master´s Thesis

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Agnete Meldgaard Hansen (agmeha@ruc.dk)
Studieleder
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60010
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med specialet er, at de studerende på baggrund af et større problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret projektarbejde tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for udvalgte områder af arbejdslivet – arbejdets udvikling, arbejdets betydning, arbejdets betingelser eller forandringer af arbejdet. Specialet skal på et videnskabeligt grundlag demonstrere en sammenhængende forståelse af den valgte arbejdslivsfaglige problemstilling og dens kontekst. Specialet skal relatere sig til arbejdsliv som felt som beskrevet i uddannelsens kompetenceprofil. Gennem specialet udfolder den studerende en dybdegående analyse af den valgte arbejdslivsfaglige problemstilling.

I specialet skal den studerende arbejde med en selvvalgt fokuseret arbejdsliv-faglig problemstilling med henblik på at mestre en akademisk, systematisk, analytisk og kritisk reflekteret tilgang til feltet.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Specialegruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur der er relevant for specialets problemstilling. Dette sker i samråd med vejleder og eventuelt med assistance fra bibliotekar mv.

Tilrettelæggelse og indsats

For et 30 ECTS speciale er den samlede forventede arbejdsindsats 810 studenterarbejdstimer, hvilket svarer til ca. 37 timer pr. uge i løbet af semesteret. Arbejdet kan forventes at være fordelt på følgende læringsaktiviteter, timetallet er omtrentligt:

Projekt- og gruppedannelse/specialekickstart: ca. 6 timer

 • Finder sted på 3. semester op til deadline for specialekontrakter

 • Der introduceres til specialeforløbet

 • Der gives feedback på specialeideer og faciliteres gruppedannelse

Opstarts- og problemformuleringsseminar: ca. 4 timer (inklusiv forberedelse af peer feedback)

 • De studerende giver feedback til en opponentgruppe, og modtager feedback fra opponentgruppe og opponentvejleder.

Workshop om kompetenceafklaring og veje til arbejdsmarkedet for arbejdslivsstuderende: ca. 6 timer

• I samarbejde med studie- og karrierevejledningen afholdes en workshop, der styrker de studerende i at sætte ord på de kompetencer de har opnået via uddannelsen i Arbejdsliv.

• Tidligere studerende fra Arbejdsliv fortæller om deres veje ud på arbejdsmarkedet, og hvordan viden og kompetencer fra uddannelsen kan bruges i arbejdslivet.

Midtvejsevaluering: ca. 4 timer (inklusiv forberedelse af peer feedback)

 • De studerende giver feedback til en opponentgruppe, og modtager feedback fra opponentgruppe og opponentvejleder

Vejledning: ca. 3,5-10,5 timer (konfrontationstid - afhængigt af gruppestørrelse)

 • Vejledning forventningsafstemmes og aftales løbende mellem studerende og vejleder

Peer feedback og -støtte i klynger: ca. 8 timer

 • De studerende inddeles i klynger, der kan mødes ca. 2-4 gange i løbet af semesteret med henblik på faglig sparring, erfaringsudveksling og gensidig støtte i specialeprocessen

Selvstændigt arbejde med specialet: ca. 728-735 timer

 • Hovedparten af arbejdet med specialet foregår som selvstændigt arbejde individuelt/i grupper

Eksamensforberedelse: ca. 37 timer

Eksamen: 0,5-1,5 timer (afhængigt af gruppestørrelse)

 • Se yderligere under prøveform

Evaluering: Ca. 1 time

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Specialeforløbet evalueres løbende i dialog med vejleder samt i forbindelse med opstarts- og problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering og eksamen. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester .

Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringspraksis på studienævnets side på intranettet.

Program

Specialeforløbet tilrettelægges overvejende af den/de studerende i samarbejde med vejleder. Fælles aktiviteter for specialestuderende er beskrevet under ’tilrettelæggelse og indsats’.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • At tilegne sig, anvende og udvikle forskningsbaseret viden inden for et udvalgt område af arbejdslivsfeltet

 • At kunne identificere relevante problemstillinger, der kan belyses forskningsmæssigt

 • At kunne anvende og mestre relevante videnskabelige teorier og metoder

 • At kunne analysere, systematisere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag

 • At kunne skrive og i øvrigt kommunikere med fagfæller i overensstemmelse med akademiske standarder

 • At kunne igangsætte og gennemføre et større akademisk projektarbejde

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.

De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.


Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 40.800-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 40.800-182.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 40.800-214.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 40.800-244.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.

Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Ved specialebedømmelse med mundtlig prøve udarbejder den studerende et mundtligt oplæg på maks. 5 minutter. Ved gruppeprøver udarbejdes et oplæg pr. gruppedeltager. Eksaminationen udfolder sig herudover i samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af specialet vil der blive lagt vægt på hvorvidt specialet opfylder alle formelle krav, samt en samlet vurdering af i hvor høj udstrækning den studerende i specialerapport samt evt. mundtlig prøve demonstrerer:

 • Overblik over, forståelse og anvendelse af relevant forskningslitteratur i afgrænsning og indkredsning af specialets problemstilling, samt i udvikling af analyser og resultater.

 • Velfunderet argumentation for specialeproblemstillingens relevans for arbejdslivsfeltet.

 • Et relevant og gennemførbart undersøgelsesdesign.

 • Velfunderet argumentation for valg af teorier, metoder, og evt. empirisk materiale, samt indsigt i og relevant anvendelse af disse i specialet.

 • En velbegrundet, systematisk og videnskabelig fremgangsmåde i specialets analyser.

 • Stave-, formuleringsevne, tydelighed og sammenhæng i den skriftlige og evt. mundtlige formidling af specialet, samt overholdelse af akademiske standarder for citatpraksis og referencebrug.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60010
Sidst ændret 07/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-02-2024 12:15 - 01-02-2024 18:00 i uge 05
Speciale - Workshop og oplæg med tidligere specialestuderende/arbejdslivskandidater (ALIV)

Torsdag 08-02-2024 08:15 - 08-02-2024 16:00 i uge 06
Speciale - Problemfomuleringsseminar (ALIV)

Fredag 09-02-2024 08:15 - 09-02-2024 16:00 i uge 06
Speciale - Problemfomuleringsseminar (ALIV)

Onsdag 17-04-2024 09:00 - 17-04-2024 15:30 i uge 16
Speciale - Kompetenceafklaringsworkshop (ALIV)

Torsdag 25-04-2024 08:15 - 25-04-2024 18:00 i uge 17
Speciale - Intern evaluering (ALIV)

Fredag 26-04-2024 08:15 - 26-04-2024 18:00 i uge 17
Speciale - Intern evaluering (ALIV)

Mandag 03-06-2024 10:00 - 03-06-2024 10:00 i uge 23
Speciale - Aflevering (ALIV)