PDF til print Find kalender

Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst

Titel
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst
Oversat titel

Working life in its societal context

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Studieleder
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60004
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende bliver gennem problemorienteret arbejde med en selvvalgt eksemplarisk arbejdslivsproblemstilling i stand til at forstå, strukturere, analysere og evt. intervenere i arbejdslivsproblemstillinger i relation til deres samfundsmæssige kontekst såsom marked, regulering, uddannelse og arbejdsmiljø. Ved at udvælge og kombinere relevante metoder, videnskabelig viden og egne undersøgelser videreudvikler de studerende deres kompetencer til at identificere problemstillinger og undersøge, analysere, konkludere og evt. udvikle bæredygtige løsninger.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Projektgruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur der er relevant for projektets problemstilling. Dette sker i samråd med vejleder og eventuelt med assistance fra bibliotekar mv.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Den samlede studieindsats for hver studerende er 405 timer, som omtrentligt er fordelt som følger:

 • 7-10 timer til vejledningsmøder, eksklusive forberedelse

 • 5 timer til problemformuleringsseminar og intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg.

 • ½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg. Samlet tid anvendt til eksamen varierer med antallet af studerende i projektgruppen.

 • Evaluering (ca. 1 time)

Det forventes, at hver studerende lægger cirka 20 timers arbejde i projektarbejdet per uge i gennemsnit.

Læringsaktiviteter

Projektarbejdet er understøttet af de følgende læringsaktiviteter:

 • Introduktionsforløb for kursus og projektarbejde

 • Projekt- og gruppedannelse

 • Projektarbejdet i grupper

 • Vejledning

 • Problemformuleringsseminar

 • Intern evaluering

 • Eksamen

Introduktionsforløb for kursus og projektarbejde

De to første uger af semesteret er introduktionsuger til kurset 'Arbejdslivets rammer og betingelser' samt til projektarbejdet. Gennem faglige oplæg introduceres de studerende for centrale problematikker og forståelser der udgør del af det faglige indhold på kurset. Herigennem får de studerende input til deres opstart af projekt- og gruppedannelsen.

Projekt- og gruppedannelse

Projektarbejdet begynder med en projekt- og gruppedannelse, der opstartes i den sidste del af introduktionsforløbet.

Projektarbejde i grupper

Projektarbejdet foregår i grupper på 2-6 studerende. I projektarbejdet forventes, at hver studerende bidrager produktivt ved blandt andet at bidrage til facilitering af gruppemøder, løfte aftalte opgaver, give konstruktiv feedback på andre gruppemedlemmers arbejde, mv.

Vejledning

Efter afsluttet gruppedannelse tildeles gruppen en vejleder. Formålet med vejledning er at understøtte projektarbejdet gennem faglig sparring og kritik i form af konstruktiv feedback på projektgruppens arbejde. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes problemformulering og under hensyn til at de studerende har frihed til at vælge teori og metode indenfor rammerne af modulets læringsmål.

Problemformuleringsseminar

Projektforløbet understøttes af et problemformuleringsseminar, som finder sted et par uger efter gruppedannelsen. Formålet med seminaret er, at inspirere grupperne, pege på relevant fagligt input og relevante metoder til det videre arbejde med projektet.

Intern evaluering

Formålet med den interne evaluering er at styrke projekterne gennem feedback på projektet fra medstuderende og andre vejledere, samt at lære at modtage og give konstruktiv feedback. Derudover er intern evaluering eksamensforberedende i og med at studerende får lejlighed til at øve og få formativ feedback på deres mundtlige fremlæggelse og diskussion af projektet

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Projektforløbet evalueres løbende i dialog med vejleder samt i forbindelse med problemformuleringsseminar, intern evaluering og eksamen. Projektgruppen kan desuden give feedback på vejledningen gennem hele forløbet, hvis der er behov for en fornyet forventningsafstemning. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester .

Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringspraksis på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter udarbejdelse af projektet kan den studerende:

 • Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier og metoder til at identificere, undersøge og analysere en eksemplarisk arbejdslivsproblemstilling i relation til den samfundsmæssige kontekst

 • Anvende og kritisk redegøre for relevansen af kvantitativ information til belysning af den valgte problemstilling

 • Vurdere behov for, etisk begrunde og formulere forslag til interventioner med fokus på bæredygtig arbejdsorganisering, medarbejderdeltagelse, psykosocialt og organisatorisk arbejdsmiljø eller uddannelse og læring i arbejdsorganisationer

 • Formidle viden og indsigt skriftligt i overensstemmelse med akademiske standarder

 • Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-91.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 60.000-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 72.000-139.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 84.000-172.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 96.000-192.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Bedømmelsen af projektet er er en samlet vurdering af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation ved projekteksamen.

Ved projekteksamen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under projekteksamen stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af projektet vil der blive lagt vægt på, hvorvidt projektet opfylder alle formelle krav.

Der vil blive foretaget en samlet vurdering af i hvor høj grad den studerende i det skriftlige produkt og den mundtlige prøve demonstrerer:

Skriftlig del:

 • Overblik over, forståelse og anvendelse af relevant forskningslitteratur i afgrænsning og indkredsning af projektets problemstilling, samt i udvikling af analyser og resultater.

 • Kompetence i at gennemføre en velfunderet argumentation for problemstillingens relevans i arbejdslivsfeltet.

 • Velfunderet argumentation for og valg af teorier, metoder - herunder hvis relevant kvantitativ metode, og empirisk materiale som anvendes i projektet.

 • Kompetence til at gennemføre projektet, og at integrere de valgte teorier, metoder og materiale fra de empiriske felter i projektarbejdet og projektrapporten.

 • Stave-, formuleringsevne, tydelighed og sammenhæng i den skriftlige formidling af projektet, samt overholdelse af akademiske standarder for citatpraksis og referencebrug.

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier samt:

 • Formuleringsevne, tydelighed og sammenhæng i den mundtlige formidling af projektet.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60004
Sidst ændret 27/09/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - 01-02-2024 12:00 i uge 05
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Semesterstart (ALIV)

Onsdag 07-02-2024 08:15 - 07-02-2024 16:00 i uge 06
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Projektdannelse (ALIV)

Torsdag 08-02-2024 08:15 - 08-02-2024 16:00 i uge 06
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Projektdannelse (ALIV)

Mandag 12-02-2024 08:15 - 12-02-2024 12:00 i uge 07
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Projektdannelse (ALIV)

Tirsdag 20-02-2024 08:15 - Torsdag 22-02-2024 18:00 i uge 08
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Skrive oplæg til problemfeltsseminar (ALIV)

Fredag 23-02-2024 10:00 - 23-02-2024 10:00 i uge 08
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Aflevering af oplæg til problemfeltsseminar (ALIV)

Tirsdag 27-02-2024 08:15 - Onsdag 28-02-2024 18:00 i uge 09
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Problemfeltsseminar (ALIV)

Torsdag 18-04-2024 10:00 - 18-04-2024 10:00 i uge 16
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Aflevering af oplæg til intern evaluering (ALIV)

Tirsdag 23-04-2024 08:15 - Onsdag 24-04-2024 18:00 i uge 17
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Intern evaluering (ALIV)

Torsdag 06-06-2024 10:00 - 06-06-2024 10:00 i uge 23
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Projektaflevering (ALIV)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Mundtlig eksamensperiode (ALIV)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst - Mundtlig reeksamensperiode (ALIV)