PDF til print Find kalender

Arbejdslivets rammer og betingelser

Titel
Arbejdslivets rammer og betingelser
Oversat titel

The societal context of working life

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Studieleder
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60003
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset giver de studerende indsigt i de institutionelle rammer, det moderne arbejdsliv er indlejret i, på en sådan måde, at de kan undersøge, analysere, forstå og intervenere i relevante aspekter af arbejdslivet i forhold til de betingelser og muligheder, der er gældende både i og omkring arbejdet. Kurset har fokus på arbejdsmarkedets organisering, lærings- og uddannelsesforhold i tilknytning til arbejdslivet samt arbejdsmiljø og reguleringen heraf. I forhold til regulering lægges vægt på såvel love og regler som på andre former for styring som fx incitamenter, evalueringer og kampagner. I samspil med kursets overordnede tematikker udvikles de studerendes færdigheder i at læse, forstå og udnytte statistik og andre kvantitative data til at analysere og intervenere i konkrete arbejdslivsproblematikker.

Uddybende beskrivelse

Kurset indledes med en to ugers introduktion til semesterets aktiviteter. De tre faglige blokke Arbejdsmiljø, Uddannelse & Læring, Arbejdsmarkedsforhold præsenteres tematisk og med inddragelse af cases. Der indlægges læseperioder, og projektgruppedannelsen påbegyndes.

Den første kursusblok Arbejdsmiljø påbegyndes i slutningen af ugen efter introduktionsperioden – så der kan dannes grupper i starten af ugen. Indholdet i denne blok er:

Arbejdsmiljøforhold

 • Arbejdsmiljøet i dets samfundsmæssige kontekst

 • Psykisk arbejdsmiljø og stress

 • Tid og temporalitet

 • Balancen mellem arbejde og øvrige liv

 • Fysisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøregulering

 • Den nationale – og internationale – regulering af arbejdsmiljøet

 • Arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden

 • Arbejdsmiljøforskning

Anden kursusblok Uddannelse og Læring indeholder:

Arbejdslivet som arena til udvikling af identitet

 • Læring i arbejdslivet

 • Læringsmiljøer

 • Faglighed mellem autonomi og styring

 • Fag- og professionsidentitet

 • Indflydelse og demokratiske læreprocesser

Uddannelsessystemet i relation til arbejdslivet

 • Uddannelsers funktion som selektion og kvalificering

 • Overgange og valg af uddannelse

 • Erhvervs- og professionsuddannelser

 • Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Tredje kursusblok Arbejdsmarked og Industrial Relations indeholder:

Det danske arbejdsmarked

 • Arbejdsmarked og -liv

 • Den danske model

 • Mangfoldighed på arbejdsmarkedet

Globalisering og prekarisering

 • Prekarisering – nationalt og internationalt

 • Internationalisering i et europæisk og globalt perspektiv

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden semesterstudiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Hver af kursets tre blokke afsluttes med en opgave/produkt, der indgår i den endelige portfolio. For to af blokkene vil afleveringen være fælles med ens gruppe, mens opgaven for den tredje bloks vedkommende vil være individuel. Hvilken blok, den individuelle del af portefolien er knyttet til, oplyses ved semestrets start. Gennem kurset samarbejder de studerende i grupper, som udgangspunkt i anknytning til deres projektarbejde. Kurset gennemføres som en kombination af underviseroplæg, studenteroplæg, plenumdiskussioner, gruppeøvelser, workshops og klyngeaktiviteter.

For et 15 ECTS kursus er den samlede forventede arbejdsindsats 405 studenterarbejdstimer, hvilket svarer til ca. 18,5 timer pr. uge i løbet af semesteret. Arbejdet kan forventes at være fordelt på følgende aktiviteter:

 • Deltagelse i holdundervisning, ca. 52 timer

 • Selvstændigt arbejde, individuelt og i studiegrupper, ca. 278 timer

 • Udarbejdelse af portfolio, herunder en opgave pr. blok, ca. 75 timer

 • Evaluering, ca. 1 time

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres løbende dialogisk. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn medhenblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførsel af kurset Arbejdslivets rammer og betingelser kan den studerende:

 • Analysere hvordan det danske arbejdsmarked udvikler sig og hvordan regulering har betydning for denne udvikling

 • Identificere nationale, internationale og globale udviklingstendenser og vurdere deres betydning for det danske arbejdsmarked og nye former for prekarisering

 • Vurdere uddannelsessystemets rolle i forhold til arbejdsmarkedsinklusion og udviklingen af kvalifikationer og kompetencer i relation til arbejdsmarkedet.

 • Undersøge og diskutere hvordan arbejdslivet er arena for læring, udvikling og udfordring af identitet

 • Undersøge og diskutere hvordan arbejdslivets forandringer i en globaliseret verden og en moderniseret offentlig sektor rejser nye udfordringer og pres for læring, videns- og kompetenceudvikling, som påvirker menneskers trivsel

 • Initiere og kvalificere diskussioner om arbejdslivets placering i livssammenhænge og i brydninger mellem livssfærer - fx arbejdsliv/familieliv

 • Undersøge og vurdere aspekter af arbejdsmiljøet – også i lyset af reguleringen herunder rammerne for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne

 • Identificere og forholde sig kritisk til hvordan køn, etnicitet, alder, klasse mv. differentierer på arbejdsmarkedet og i det daglige arbejde

 • Kvalificere og facilitere dialog, videndeling og samarbejde om arbejdsmarkeds-, uddannelses- og arbejdsmiljømæssige forhold.

 • Vurdere muligheder og begrænsninger ved forskellige former for kvantitative data i analyser af arbejdslivets rammer og betingelser.

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Gruppeopgaver skal være individualiseret.

Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 52.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 74.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 96.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 117.600 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 139.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Portfolien skal indeholde elementer fra hver af de tre tematiske blokke. Elementet knyttet til én af blokkene udarbejdes individuelt og skal fylde 6-8 sider. Den resterende del af portfolien udformes i grupper, og kan omfatte referater, synopser, manuskripter, posters, småopgaver, essays eller kombinationer heraf.

Bedømmelseskriterier

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

I bedømmelsen af portfolioen lægges vægt på, hvorvidt portfolioen opfylder alle formelle krav, samt i hvilket omfang den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

 • Analysere hvordan det danske arbejdsmarked udvikler sig og hvordan regulering har betydning for denne udvikling

 • Identificere nationale, internationale og globale udviklingstendenser og vurdere deres betydning for det danske arbejdsmarked og nye former for prekarisering

 • Vurdere uddannelsessystemets rolle i forhold til arbejdsmarkedsinklusion og udviklingen af kvalifikationer og kompetencer i relation til arbejdsmarkedet.

 • Undersøge og diskutere hvordan arbejdslivet er arena for læring, udvikling og udfordring af identitet

 • Undersøge og diskutere hvordan arbejdslivets forandringer i en globaliseret verden og en moderniseret offentlig sektor rejser nye udfordringer og pres for læring, videns- og kompetenceudvikling, som påvirker menneskers trivsel

 • Initiere og kvalificere diskussioner om arbejdslivets placering i livssammenhænge og i brydninger mellem livssfærer - fx arbejdsliv/familieliv

 • Undersøge og vurdere aspekter af arbejdsmiljøet – også i lyset af reguleringen herunder rammerne for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne

 • Identificere og forholde sig kritisk til hvordan køn, etnicitet, alder, klasse mv. differentierer på arbejdsmarkedet og i det daglige arbejde

 • Vurdere muligheder og begrænsninger ved forskellige former for kvantitative data i analyser af arbejdslivets rammer og beting

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60003
Sidst ændret 06/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - 01-02-2024 12:00 i uge 05
Arbejdslivets rammer og betingelser - Semesterstart og kursusintro (ALIV)

Tirsdag 06-02-2024 12:15 - 06-02-2024 16:00 i uge 06
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Tirsdag 13-02-2024 12:15 - 13-02-2024 14:00 i uge 07
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Fredag 16-02-2024 08:15 - 16-02-2024 12:00 i uge 07
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Mandag 19-02-2024 12:15 - 19-02-2024 14:00 i uge 08
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Fredag 01-03-2024 08:15 - 01-03-2024 12:00 i uge 09
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Tirsdag 05-03-2024 12:15 - 05-03-2024 14:00 i uge 10
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Tirsdag 12-03-2024 12:15 - 12-03-2024 16:00 i uge 11
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Fredag 15-03-2024 08:15 - 15-03-2024 10:00 i uge 11
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Tirsdag 19-03-2024 12:15 - 19-03-2024 16:00 i uge 12
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Fredag 22-03-2024 08:15 - 22-03-2024 12:00 i uge 12
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Tirsdag 26-03-2024 12:15 - 26-03-2024 16:00 i uge 13
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Fredag 05-04-2024 08:15 - 05-04-2024 10:00 i uge 14
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Tirsdag 09-04-2024 12:15 - 09-04-2024 14:00 i uge 15
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Fredag 12-04-2024 08:15 - 12-04-2024 10:00 i uge 15
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Tirsdag 16-04-2024 12:15 - 16-04-2024 14:00 i uge 16
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Fredag 19-04-2024 08:15 - 19-04-2024 12:00 i uge 16
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Fredag 26-04-2024 08:15 - 26-04-2024 10:00 i uge 17
Arbejdslivets rammer og betingelser (ALIV)

Tirsdag 30-04-2024 12:15 - 30-04-2024 16:00 i uge 18
Arbejdslivets rammer og betingelser - Kursusafslutning (ALIV)

Tirsdag 07-05-2024 10:00 - 07-05-2024 10:00 i uge 19
Arbejdslivets rammer og betingelser - Aflevering af portfolio (ALIV)

Mandag 19-08-2024 10:00 - 19-08-2024 10:00 i uge 34
Arbejdslivets rammer og betingelser - Omprøve - Aflevering af portfolio (ALIV)