PDF til print Find kalender

Mangfoldighed, ulighed og inklusion

Titel
Mangfoldighed, ulighed og inklusion
Oversat titel

Diversity, inequality and inclusion

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv / Tværvidenskabelige Sundhedsstudier / Sygepleje
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Mindst 30 studerende skal være tilmeldt for at kurset gennemføres

ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Steen Baagøe Nielsen (baagoee@ruc.dk)
Studieleder
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60007
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset giver de studerende kompetencer til at identificere og analysere forskellige typer af ulighed og marginalisering, samt at vurdere behov for og opøve færdigheder i at benytte vidensbaserede redskaber til at modvirke disse. Herigennem opnår de studerende færdigheder til at reducere udfordringer knyttet til ulighed, diskrimination og eksklusion samt styrke mangfoldighed og ligestilling.

Kurset i mangfoldighed, ulighed og inklusion beskæftiger sig med aktuelle og historiske udviklinger og elementer knyttet til sociale, identitets- og samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet, klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap, og på deres implikationer for arbejdsliv og sundhed. Kurset fokuserer på, hvordan disse kategorier virker forskelssættende og ulighedsskabende, mens de samvirker intersektionelt.

Kurset udbydes for studerende fra både Arbejdsliv og Tværvidenskabelige sundhedsstudier. Kurset udbydes af Arbejdsliv.

Uddybende beskrivelse

Kurset introducerer og diskuterer en række konkrete temaer, der må forstås som eksemplariske. Valg og tilrettelæggelse af de individuelle temaer vil ske med udgangspunkt i hhv. de studerendes interesser og undervisernes kompetencer og aktuelle forskning.

Eksemplariske temaer kunne være:

 • Global ulighed og kønsulighed, fx relateret til migrantarbejdere, transnationalisme, outsourcing, global care chains og anden 'import’ og mobilitet af arbejdskraft og ’omsorgsressourcer’.

 • Arbejdet opdelt med hensyn til køn, etnicitet mv. – Arbejdsmarkedssegregering, arbejdslivets organisering og konkrete indretning knyttet til fx kønsbaseret, etnisk og seksuel diskrimination, mobning, krænkelser og strukturel (u)ligestilling, flaskehalsproblemer, prekarisering mv.

 • Arbejdsliv/familiekonflikter – Ulighed i arbejdstid og omkring omsorg og pleje for syge, børn og gamle (mv.), sammenhængende med arbejdsdelinger i familierne, og den økonomiske fordeling (ulige løn) i et livslangt perspektiv – relateret til fx graviditet/orlov og pensionsopsparing

 • VelfærdsInstitutionernes og markedets bidrag til diskrimination, ulighed og manglende inklusion, fx knyttet til omsorgskrise og velfærdsinstitutionernes eller sundhedssystemets genskabelse af uligheder knyttet til social arv/klasse, religiøs og kulturel stigmatisering, kønnede og seksuelle stereotyper mv.

 • Social og kulturel ulighed, (u)ligestilling og diversitet set som subjektiv eller identitetsmæssig udfordring og praksis i hverdagslivet, knyttet til kulturel og livshistorisk socialisering, der genskaber ulighedsskabende kategorier – og de veje dette knytter sig til politiske bevægelse, fx identitetspolitiske

Ved siden af sådanne eksemplariske temaer introduceres til vidensbaserede forandringsredskaber og ’tools for change’, såsom Mainstreaming, jobvurdering, anti-diskriminations-politikker, mangfoldighedsledelse, bl.a. ’affirmative actions’ og/ eller kvotesystem, ligestillingspolitikker, ’equal opportunities’, og organisationsudvikling, ligebehandlingslovgivning, empowerment mv.

Pensum

På kurset anvendes et grundpensum som senest 2-4 uger før første kursusgang angives på moodle.

Til illustration kan følgende litteratur nævnes:

Baagøe Nielsen, S. (2018) ’Min kæreste ville aldrig vælge sådan et fag!’: Uddannelser som kønnede og maskuliniserende. I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift. 55, 06, s. 79-95.

Carbado & Crenshaw (et. al) (2013) INTERSECTIONALITY - Mapping the Movements of a Theory. Du Bois Review, 10:2 303–312.

Hussein, S. & Christensen, K. (2017) Migration, gender and low-paid work: on migrant men’s entry dynamics into the feminised social care work in the UK. JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES, VOL. 43, NO. 5, 749–765 http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2016.1202751

Kamp, A. & Hagedorn-Rasmussen, P., (2004). Mangfoldighed på danske arbejdspladser - byrde eller styrke? Tidsskrift for Arbejdsliv, 6(2), 8-23. https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/108417

Mortensen, M., Hagedorn-Rasmussen, P. & Thomsen, R. (2020) Kunsten at lære at mobbe – et studie af mobning som kulturelle læreprocesser. In Tidsskrift for ArbejdsLiv. 22 årg., nr. 2, 45, https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/121520/168889

Singla, R. (2012) Migration, etnisk diversitet og sundhedsfremme. I Dybbroe, Land & Nielsen (red.) Sundhedsfremme. Frederiksberg: Samfundslitteratur (kap. 10)

Denne litteratur har eksemplarisk karakter og vil blive tilpasset kursets undervisere.

Ud over den angivne litteratur antages det endvidere, at de studerende med afsæt i deres valgte problemstillinger selv fremsøger litteratur. Pensum er på denne vis emergerende, delvis frembragt undervejs i samarbejde, efter aftale mellem studerende og underviser. Hver gruppe skal finde ca 2-4 elementer af vidensbaseret litteratur pr medlem i gruppen. Med vidensbaseret litteratur menes først og fremmest peer review tidsskrift artikler. Men det kan også være anden litteratur som fx fag bøger, hvidbøger, eller relevante videnskabelige værker eller rapporter, som fx introducerer vidensbaserede værktøjer.

Alt anvendt litteratur vil almindeligvis være på dansk, skandinaviske sprog og/eller på engelsk.

Tilrettelæggelse og indsats

Kursets 10 ECTS udgør i alt 270 timer i arbejdsindsats. Indsatsen kan forventes at fordele sig omtrentligt på følgende måde (omfang er cirka):

 • 40 timers tilstedeværelse på undervisningsgange og værksteder, incl. forelæsninger, studenter-præsentationer, opfølgninger, dialog og øvelsesaktiviteter.

 • 110 timers forberedelse til undervisningsgangene, inklusive læsning af kursuslitteratur, materialer, cases, præsentationer mv. undervejs.

 • 10 timers forberedelse af projektgruppe-oplæg på en undervisningsgang (værksted).

 • 100 timers arbejde på portfolio inkl. skrivning af gruppeopgave, søgning af litteratur til egen problemstilling - samt læsning, feedback og diskussion af denne

 • 10 timer på forberedelse og gennemførelse af eksamen

 • 1 time til deltagelse i evaluering af kurset

Læringsaktiviteter

a) Teoretisk indførende oplæg og diskussioner, som klargør grundforståelser knyttet til fx mangfoldighed, ulighed, inklusion, ligestiling og ligebehandling hvad angår køn, seksualitet og etnicitet

Introduktion af forskningsbaserede temaer, samt forandringstænkning og vidensbaserede redskaber der eksemplarisk kan arbejdes med inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion. Formen veksler mellem forelæsninger og dialog i grupper og plenum. Der faciliteres gruppedannelse (grupper af 2-6 studerende). Grupperne vælger en problemstilling de ønsker at arbejde med.

b) Værksteder

Ca. fem undervisningsgange organiseres i værkstedsform, som kombinerer præsentationer og diskussioner af videnbaserede redskaber inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion og fokuseret i retning af gruppernes problemstillinger. Værkstederne består dels af forelæsninger/præsentationer, dels af bidrag fra inviterede praktikere, dels af arbejde i grupper med egne problemstillinger. Arbejdet i grupperne lægger fx vægt på følgende elementer:

 • Gruppediskussioner med henblik på at udvikle og afprøve elementer af undersøgelsesdesign knyttet til den valgte problemstilling.

 • Grupperne præsenterer undervejs i kurset deres aktuelle undersøgelsesdesigns med henblik på udveksling af viden og peers feedback. Med undersøgelsesdesign tænkes overordnet på samspillet mellem problemformulering, teori/begreber, metoder/empiri, analyse/analyse-strategi og diskussion/konklusion. Videnskabsteoretiske perspektiver indgår på tværs af disse.

 • Grupperne afprøver et eller flere videnbaserede redskaber eller undersøger lærende evalueringer af sådanne videnbaserede redskaber.

Mellem værkstederne arbejder grupperne med for eksempel at finde og tilegne sig litteratur, materialer og viden om cases og om redskaber; opsøger eventuel viden gennem aktører på området der kan belyse de selvvalgte problemstillinger samt diskuterer og udvikler på undersøgelsesdesign.

c) Afslutning

Et afsluttende værksted med præsentation af portfolio (fx som poster), dialog og feedback

d) Endelig udfærdigelse af skriftlig gruppeopgave og aflevering

e) Mundtlig gruppeeksamen

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres af de studerende via:

 • mundtligt feed back undervejs
 • afslutningsvis mundtlig, samt evt. skriftlig opsamling
 • survey gennemføres mindst hver 6. semester

Endvidere evalueres kurset via:

 • Bedømmelse/karaktergivning til studerende, samt refleksioner herover til studieleder
 • Undervisers og mundtlige kommentarer til studenter-evalueringer, fx ved underviser/vejleder-møde
 • Undervisers skriftlige opsamling via skema til studieleder
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af kurset Mangfoldighed, ulighed og inklusion kan de studerende:

 • Med afsæt i national og international forskning på højeste niveau, redegøre for og diskutere viden om sociale, identitets- og samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet, klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap

 • Analysere og vurdere hvordan disse kategorier i intersektionelt perspektiv kan virke forskelssættende og ulighedsskabende, særligt mht. konsekvenser inden for et eller begge af kursets temaer: arbejdsliv og sundhed

 • Kritisk vurdere vidensbaserede redskaber til at arbejde med at modvirke uligheder og fremme inklusion, mangfoldighed og ligestilling

 • Kritisk analysere selvvalgte problemstillinger i mødet mellem forskning og praksis inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion

 • Iværksætte praksisrettede tiltag og anvende redskaber knyttet til fremme af mangfoldighed og inklusion i arbejdet, på arbejdsmarkedet, i sundhedsvæsnet eller blandt borgere og patienter.

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-43.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 40 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen tager udgangspunkt i den portfolio som gruppen (på 2-6 studerende) har udarbejdet. Eksamenstid og omfang af den samlede portfolio fremgår under ”Prøveform”.

Portfolioen indeholder et resumé på max. 10 linjer med opsummering af hovedpointe, samt refleksion af relevansen af et videnbaseret redskab set i relation til problemstillingen.

Udover resumé, indgår i portfolioen 3 elementer, der repræsenterer og reflekterer over gruppens arbejde med centrale problemstillinger i forskellige dele af forløbet: En skriftlig gruppeopgave, en præsentation og talepapir ifm kursets værksteder, samt et afsluttende præsentationspapir, poster, powerpoint eller lignende fra det afsluttende værksted.

Til eksamen holder hver studerende indledningsvis et oplæg på ca. 3-4 minutter, hvorefter resten af eksaminationen foregår som en gruppesamtale, hvor der kan stilles spørgsmål til hele portfolioens indhold med vægt på det udfoldede undersøgelsesdesign, som knytter sig til gruppens problemstilling inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion. Det diskuteres endvidere hvordan den tematik som gruppens problemstilling belyser, kan siges eksemplarisk at relatere til kursets brede indhold og spørgsmål knyttet til mangfoldighed, ulighed og inklusion.

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterierne bygger overordnet på kursets samlede læringsmål, herunder hvorvidt portfolioen opfylder formelle krav, samt lever op til almene videnskabelige standarder for referencer, skrivning mv.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende:

Skriftlig del:

 • På baggrund af kursets videnskabelige litteratur kan redegøre for og diskutere en for problemstillingen relevant viden om sociale, identitets og samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet, klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap.

 • Analyserer hvordan en eller flere af disse kategorier virker forskelssættende og ulighedsskabende i relation til en konkret problemstilling inden for arbejdsliv og eller sundhed.

 • Kritisk analyserer den selvvalgte problemstillinger i mødet mellem forskning og praksis inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion, samt

 • Vurderer relevansen af diskuterede vidensbaserede redskaber og praksisrettede tiltag til arbejdet med at modvirke uligheder og fremme inklusion, mangfoldighed og ligestilling.

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier, samt:

 • Præsentation, dialog og diskussion.

På baggrund af de skriftlige produkter og den mundtlige prøve fastsættes en samlet, individuel karakter efter 7-trinsskalaen.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60007
Sidst ændret 29/09/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 12-09-2023 12:15 - 12-09-2023 16:00 i uge 37
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 14-09-2023 12:15 - 14-09-2023 16:00 i uge 37
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 21-09-2023 12:15 - 21-09-2023 16:00 i uge 38
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 28-09-2023 12:15 - 28-09-2023 16:00 i uge 39
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 05-10-2023 12:15 - 05-10-2023 16:00 i uge 40
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 12-10-2023 12:15 - 12-10-2023 16:00 i uge 41
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 19-10-2023 12:15 - 19-10-2023 16:00 i uge 42
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 26-10-2023 12:15 - 26-10-2023 16:00 i uge 43
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Tirsdag 31-10-2023 12:15 - 31-10-2023 16:00 i uge 44
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 02-11-2023 12:15 - 02-11-2023 16:00 i uge 44
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 09-11-2023 10:15 - 09-11-2023 16:00 i uge 45
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Onsdag 22-11-2023 10:00 - 22-11-2023 10:00 i uge 47
Mangfoldighed, ulighed og inklusion - Aflevering af portfolio (ALIV)

Tirsdag 05-12-2023 08:15 - 05-12-2023 18:00 i uge 49
Mangfoldighed, ulighed og inklusion - Mundtlig prøve (ALIV)

Fredag 09-02-2024 10:00 - 09-02-2024 10:00 i uge 06
Mangfoldighed, ulighed og inklusion - Omprøve - Aflevering af portfolio (ALIV)

Fredag 16-02-2024 08:15 - 16-02-2024 18:00 i uge 07
Mangfoldighed, ulighed og inklusion - Mundtlig omprøve (ALIV)