PDF til print Find kalender

Arbejdspsykologi, organisation og læring

Titel
Arbejdspsykologi, organisation og læring
Oversat titel

Work psychology, organisation and learning

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv / Socialpsykologi og Læring / Sygepleje
Aktivitetstype

Obligatorisk

Kurset udbydes for studerende fra både Arbejdsliv og Socialpsykologi og læring. Kurset udbydes af Arbejdsliv.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Susanne Ekman (ekman@ruc.dk)
Studieleder
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60005
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med kursusforløbet er at give den studerende dybtgående eksemplarisk indsigt i aktuelle psykologiske og læringsmæssige problemstillinger i arbejdslivet. Herunder forskningens samspil med praksis og problemstillingers tværfaglige karakter. Kurset kan endvidere fungere specialeforberedende ved at give studerende mulighed for indledende fordybelse i og arbejde med et eller flere elementer i kommende speciale.

Uddybende beskrivelse

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til på videnskabeligt grundlag at identificere og analysere problemstillinger og forskellige problemforståelser vedrørende arbejdspsykologi, organisation og læring. Kurset Arbejdspsykologi, Organisation og Læring (AOL) udbydes til studerende på Arbejdsliv samt til studerende på Socialpsykologi og Læring (SoL). Kurset indeholder både socialpsykologiske og sociologiske elementer.

Kurset gør den studerende i stand til at udarbejde analyser af forskellige tilgange og forståelser af arbejdsliv, organisation og læring. Den studerende skal identificere og afgrænse et område og belyse dette blandt andet på baggrund af 200 siders selvvalgt litteratur. På kurset kvalificeres den studerende til at lave et overblik over et givent felt samt diskutere og kritisk reflektere over, hvilken betydning forskellige teorier og perspektiver har for vores måder at analysere og forstå problemstillinger i arbejdslivet. Undervisningen er i store dele organiseret omkring casearbejde med afsæt i igangværende forskningsprojekter eller aktuelle forskningsfelter i tæt dialog med kursets undervisere.

Kurset veksler mellem forelæsninger og workshops. Der vil være forelæsninger, som hver gennemgår temaer, der er centrale i forståelsen af arbejdspsykologi, organisation og læring. Det kan fx være:

 • Den historiske udvikling af organisationsformer fra Taylor til demokratiske organiseringsformer
 • New public management og styringsteknologier
 • Fleksibilisering og prekariseringstendenser
 • Stress og psykisk arbejdsmiljø
 • Køn i arbejdslivet
 • Individuelle karrierebaner i et læringsperspektiv
 • Automatisering og teknologisk udvikling og efteruddannelse
 • På kanten af arbejdet og værdighedsspørgsmål
 • Følelsesarbejde
Pensum

Omtrent 800 siders pensum, herunder 600 siders fast fælles pensum og 200 siders selvvalgt.

Kriterierne for den valgte litteratur er, at den er overvejende forskningsbaseret (som minimum 150 siders).

Kursets undervisere tager stilling til, om den foreslåede litteratur kan godkendes.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

10 ECTS, svarende til 270 timers arbejdsindsats for hver studerende. De 270 timer er fordelt omtrentligt som følger:

 • Undervisning på campus: 50 timer

 • Forberedelse og egenaktivitet: 180 timer, fordelt på læsning, praktiske og skriftlige øvelser og opgaver, deltagelse i møder, samt forberedelse af oplæg.

 • Eksamen: 40 timer

 • Evaluering: 1 time

Læringsaktiviteter

I løbet af kurset vil følgende læringsaktiviteter indgå:

 • Forelæsninger der introducerer til de overordnede tematikker og diskussioner

 • Workshops hvor de stuerende arbejder i grupper med specifikt fagligt fokus

 • Evt. data-indsamlingsarbejde - gerne i relation til undervisernes forskningsprojekter

 • Analysearbejde af enten eksisterende eller egen empiri

 • Peer feedback

 • Fremlæggelser

Forløbet bredes ud over semesteret for at skabe bedst mulige rammer for at kombinere med projektarbejdet. Kurset tilbyder gode vilkår for integration af undervisning og projektskrivning.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres løbende dialogisk. Der foretages også en afslutningsvis mundtlig evaluering på kurset, hvorfra der sendes en skriftlig opsamling til studieleder. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af kurset kan de studerende:

 • Skarpt tegne samfundsrelevante subjektive problematikker, der er forbundet med tidstypiske normer for og tilrettelæggelser af arbejdsliv

 • Analysere arbejdets betydning i livslang læring og facilitere subjektivt motiveret kompetenceudvikling

 • Identificere modsatrettede tendenser i eksisterende viden inden for givne forskningsområder i arbejds- og organisationspsykologi

 • Identificere relevante huller i eksisterende viden inden for givne temaer i arbejds- og organisationspsykologi

 • Selvstændigt analysere empiriske data indhentet af enten den studerende selv eller forskere i miljøet inden for givne forskningsområder i arbejds- og organisationspsykologi

 • Sammenholde videnskabelig relevans og praksisrelevans i udvalgte temaer i arbejds- og organisationspsykologi

 • Indgå i kollektiv videnproduktion, opøvet gennem fælles analyse- og refleksionsprocesser omkring empiri og forskningslitteratur

 • Med afsæt i forskningsbaseret viden, på højeste nationale og internationale niveau, reflektere over aktuelle psykologiske og pædagogiske problemstillinger, dilemmaer og tendenser, på tværs af hverdagslivet i en arbejdsmæssig kontekst, og set i et historisk perspektiv.

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-43.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 45 minutter.
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 75 minutter.
Ved 6 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen er en mundtlig gruppeprøve, der tager udgangspunkt i gruppens skriftlige portefølje.

Porteføjleopgaver

Porteføljeopgaverne vil bestå af følgende produkter, alle sammen relateret til den givne tematiske specialisering i gruppen:

 1. Mini-essay om selvvalgt pensum. Her skal de væsentligste pointer i det selvvalgte pensum gengives, og baggrunden for valget af netop de tekster skal forklares. Det tematiske fokusområde skal være tydeliggjort som ramme. Tilsammen skal beskrivelse af tematisk fokusområde samt gennemgang af teksterne fylde ca. 5-6 normalsider eksklusive litteraturliste, slutnoter m.m.

 2. PowerPoint-oplæg om empirianalyse. Her skal der gives et bud på en indledende analyse af den udleverede empiri - med afsæt i kernebegreber fra pensum (enten det fastlagte eller selvvalgte). Oplægget skal samtidig invitere til fælles refleksion blandt kursets deltagere. Oplægget skal fylde ca. 10-15 slides, hvilket betragtes som svarende til 2 normalsider.

 3. Refleksionsessay om projektrelevans. Her skal der diskuteres, hvordan pensum og empiri kunne bruges i et kommende projekt, der ville dykke yderligere ned i temaet. Essayet fylder 4-5 normalsider eksklusive litteraturliste, slutnoter m.m. Det skal tage stilling til: a) bud på problemformulering, b) bud på case, c) bud på type/omfang af empiri, d)bud på, hvad der især gør jer nysgerrige på dette felt.

Der bliver udleveret empiri på det tematiske fokusområde. Empirien udleveres af underviserne og består af indlæg fra pressen, som illustrer nogle konkrete forhold på det givne fokusområde.

Mulige tematiske fokusområder:

Prekært arbejde Tid i arbejdet, herunder rytmer, firedages arbejdsuge etc. Arbejdsintensivering og udpining på arbejdspladsen, herunder ’giftig gæld’, moralsk stress etc. "Post-work" og andre aktuelle bud på alternativer til det eksisterende arbejdssamfund

Mundtlig prøve

Eksamen indledes af max 5 min. oplæg fra hver af de studerende i gruppen ud fra et selvvalgt tema. Den resterende del af prøven gennemføres som mundtlig dialog mellem de studerende og medbedømmere.

Grupper skal i udgangspunktet bestå af fire studerende. Ved ulige antal studerende på holdet, kan gruppen undtagelsesvis have en anden størrelse. Her vil omfangskravene til porteføljen være anderledes, hvilket udspecificeres i rubrikken 'prøveform'.

Bedømmelseskriterier:

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, hvorvidt det skriftlige produkt opfylder alle formelle krav, samt i hvor stor udstrækning den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

Skriftlig del:

 • Identificere samfundsrelevante problematikker, der er forbundet med det subjektive arbejdsliv.

 • Analysere arbejdets betydning i livslang læring

 • Identificere tendenser, diskussioner og mangler i eksisterende viden inden for arbejds- og organisationspsykologi.

 • Selvstændigt analysere empiriske data inden for givne forskningsområder i arbejds- og organisationspsykologi.

 • Sammenholde videnskabelig relevans og praksisrelevans i udvalgte temaer i arbejds- og organisationspsykologi.

 • Reflektere over aktuelle psykologiske og pædagogiske problemstillinger, dilemmaer og tendenser, på tværs af hverdagslivet i en arbejdsmæssig kontekst set i et historisk og teoretisk perspektiv.

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier samt:

 • Præsentation, dialog og diskussion.

På baggrund af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve fastsættes en samlet, individuel karakter efter 7-trinsskalaen.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60005
Sidst ændret 15/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 13-09-2023 08:15 - 13-09-2023 12:00 i uge 37
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Onsdag 20-09-2023 08:15 - 20-09-2023 12:00 i uge 38
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Onsdag 27-09-2023 08:15 - 27-09-2023 12:00 i uge 39
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Onsdag 11-10-2023 08:15 - 11-10-2023 12:00 i uge 41
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Onsdag 18-10-2023 08:15 - 18-10-2023 12:00 i uge 42
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Onsdag 25-10-2023 08:15 - 25-10-2023 12:00 i uge 43
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Onsdag 01-11-2023 08:15 - 01-11-2023 12:00 i uge 44
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Tirsdag 07-11-2023 08:15 - 07-11-2023 12:00 i uge 45
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Onsdag 15-11-2023 08:15 - 15-11-2023 12:00 i uge 46
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Onsdag 29-11-2023 08:15 - 29-11-2023 12:00 i uge 48
Arbejdspsykologi, organisation og læring (ALIV)

Fredag 15-12-2023 10:00 - 15-12-2023 10:00 i uge 50
Arbejdspsykologi, organisation og læring - Aflevering af portfolio (ALIV)

Torsdag 11-01-2024 08:15 - Fredag 12-01-2024 18:00 i uge 02
Arbejdspsykologi, organisation og læring - Mundtlig prøve (ALIV)

Fredag 09-02-2024 10:00 - 09-02-2024 10:00 i uge 06
Arbejdspsykologi, organisation og læring - Omprøve - Aflevering af portfolio (ALIV)

Fredag 16-02-2024 08:15 - 16-02-2024 18:00 i uge 07
Arbejdspsykologi, organisation og læring - Mundtlig omprøve (ALIV)