PDF til print Find kalender

Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst

Titel
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst
Oversat titel

Project: Changes of work and implications for the working life of individuals and collectives in an organizational context

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Studieleder
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60002
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med studieelementet er at give den studerende eksemplarisk indsigt i og erfaring med at anvende arbejdslivsforskningens teoretiske og metodiske tilgange til at studere og generere viden om relevante problemstillinger i arbejdslivet. De studerende skal samtidig være i stand til kritisk at forholde sig til betingelser og muligheder for forandring og forandringsprocesser i arbejdslivet.

Herunder skal de være i stand til at forstå den bredere historiske kontekst for de specifikke udviklinger i arbejdet og arbejdslivserfaringer som er emnet for projektarbejdet.

De skal opnå færdigheder i produktion og bearbejdning af data, og opnå konkrete erfaringer med de metodiske og epistemologiske spørgsmål, der knytter sig til et projektarbejde, og udvikle opmærksomhed overfor forskerens egen indflydelse på produktion og analyse af data, herunder f.eks. forskellen på akademisk og praktisk vidensanvendelse.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Projektgruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur der er relevant for projektets problemstilling. Dette sker i samråd med vejleder og eventuelt med assistance fra bibliotekar mv.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Den samlede studieindsats for hver studerende er 405 timer, som omtrentligt er fordelt som følger:

 • 7-10 timer til vejledningsmøder, eksklusive forberedelse

 • 5 timer til problemformuleringsseminar og intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg.

 • ½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg. Samlet tid anvendt til eksamen varierer med antallet af studerende i projektgruppen.

 • Evaluering (ca. 1 time)

Det forventes at hver studerende lægger cirka 20 timers arbejde i projektarbejdet per uge i gennemsnit.

Læringsaktiviteter

Projektarbejdet er understøttet af de følgende læringsaktiviteter:

 • Introduktionsforløb for kursus og projektarbejde

 • Projekt- og gruppedannelse

 • Projektarbejdet i grupper

 • Vejledning

 • Problemformuleringsseminar

 • Intern evaluering

 • Eksamen

Introduktionsforløb for kursus og projektarbejde

De to første uger af semesteret er introduktionsuger til kurset 'Det arbejdende mennesker i en organisatorisk og social kontekst' samt til projektarbejdet. Gennem faglige oplæg introduceres de studerende for centrale problematikker og forståelser der udgør en del af det faglige indhold på kurset. Herigennem får de studerende input til deres opstart af projekt- og gruppedannelsen.

Projekt- og gruppedannelse

Projektarbejdet begynder med en projekt- og gruppedannelse, der opstartes i den sidste del af introduktionsforløbet.

Projektarbejde i grupper

Projektarbejdet foregår i grupper på 2-6 studerende. I projektarbejdet forventes, at hver studerende bidrager produktivt ved blandt andet at bidrage til facilitering af gruppemøder, løfte aftalte opgaver, give konstruktiv feedback på andre gruppemedlemmers arbejde, mv.

Vejledning

Efter afsluttet gruppedannelse tildeles gruppen en vejleder. Formålet med vejledning er at understøtte projektarbejdet gennem faglig sparring og kritik i form af konstruktiv feedback på projektgruppens arbejde. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes problemformulering og under hensyn til at de studerende har frihed til at vælge teori og metode indenfor rammerne af læringsmålene.

Problemformuleringsseminar

Projektforløbet understøttes af et problemformuleringsseminar, som finder sted et par uger efter gruppedannelsen. Formålet med seminaret er, at inspirere grupperne, pege på relevant fagligt input og relevante metoder til det videre arbejde med projektet.

Intern evaluering

Formålet med den interne evaluering er at styrke projekterne gennem feedback på projektet fra medstuderende og andre vejledere, samt at lære at modtage og give konstruktiv feedback. Derudover er intern evaluering eksamensforberedende i og med at studerende får lejlighed til at øve og få formativ feedback på deres mundtlige fremlæggelse og diskussion af projektet

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Projektforløbet evalueres løbende i dialog med vejleder samt i forbindelse med problemformuleringsseminar, intern evaluering og eksamen. Projektgruppen kan desuden give feedback på vejledningen gennem hele forløbet, hvis der er behov for en fornyet forventningsafstemning. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester .

Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringspraksis på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført projektet kan den studerende:

 • Selvstændigt indsamle og kritisk analysere forskelligartede typer af data (f.eks. feltarbejde, interviews, værkstedsarbejde og dokumentanalyser)

 • Med en reflekteret og kritisk tilgang indgå i og kvalificere en kollektiv videnskabelig erkendelsesproces, der omfatter samspil mellem teori og empirihåndtering

 • Mestre valg af teorier, metoder og begreber til forståelse af arbejdets udvikling og arbejdslivets betydning for mennesker, herunder konkret erfaring med forskelle og ligheder mellem aktuelle social- og humanvidenskabelige teorier i forhold til empiriske analyser, etik og kvalitetskriterier samt forskersubjektivitetens betydning

 • På et videnskabeligt grundlag reflektere over individuelle og organisatoriske problemstillinger i forhold til forandringsprocesser

 • Udvikle design- og løsningsforslag til undersøgelser inden for arbejdslivsrelevante problemstillinger på baggrund af konkret kendskab til forskellige metoder og analysetilgange

 • Bidrage kritisk og konstruktivt til diskussion af forandring af arbejdet og konsekvenser af denne med afsæt i forskningsbaseret viden om en konkret arbejdslivsproblemstilling

 • Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-91.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 60.000-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 72.000-139.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 84.000-172.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 96.000-192.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Bedømmelsen af projektet er er en samlet vurdering af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation ved projekteksamen.

Ved projekteksamen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under projekteksamen stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

I bedømmelsen af projektet vil der blive lagt vægt på hvorvidt projektet opfylder alle formelle krav, samt en samlet vurdering af i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer:

Skriftlig del:

 • Overblik over, forståelse og anvendelse af relevant forskningslitteratur i afgrænsning og indkredsning af projektets problemstilling, samt i udvikling af analyser og resultater.

 • Velfunderet argumentation for problemstillingens relevans for arbejdslivsfeltet.

 • Velfunderet argumentation for valg af teorier, metoder, og evt. empirisk materiale, samt indsigt i og relevant anvendelse af disse i projektet.

 • En velbegrundet, systematisk og videnskabelig fremgangsmåde i projektets analyser.

 • Stave-, formuleringsevne, tydelighed og sammenhæng i den skriftlige formidling af projektet, samt overholdelse af akademiske standarder for citatpraksis og referencebrug.

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier, samt:

 • Formuleringsevne, tydelighed og sammenhæng i den mundtlige formidling af projektet.

På baggrund af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve fastsættes en samlet, individuel karakter.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60002
Sidst ændret 15/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 01-09-2023 08:15 - 01-09-2023 16:00 i uge 35
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Semesterstart (ALIV)

Onsdag 20-09-2023 08:15 - 20-09-2023 16:00 i uge 38
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Projektdannelse (ALIV)

Torsdag 21-09-2023 08:15 - 21-09-2023 16:00 i uge 38
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Projektdannelse (ALIV)

Fredag 22-09-2023 08:15 - 22-09-2023 16:00 i uge 38
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Projektdannelse (ALIV)

Tirsdag 24-10-2023 08:15 - 24-10-2023 18:00 i uge 43
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Problemformuleringsseminar (ALIV)

Onsdag 25-10-2023 08:15 - 25-10-2023 18:00 i uge 43
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Problemformuleringsseminar (ALIV)

Tirsdag 21-11-2023 09:45 - 21-11-2023 10:00 i uge 47
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Aflevering af oplæg til Intern evaluering (ALIV)

Tirsdag 28-11-2023 08:15 - 28-11-2023 18:00 i uge 48
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Intern evaluering (ALIV)

Onsdag 29-11-2023 08:15 - 29-11-2023 18:00 i uge 48
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Intern evaluering (ALIV)

Onsdag 10-01-2024 10:00 - 10-01-2024 10:00 i uge 02
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Projektaflevering (ALIV)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Onsdag 31-01-2024 18:00 i uge 03 til uge 05
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Mundtlig eksamensperiode (ALIV)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst - Mundtlig reeksamensperiode (ALIV)