PDF til print Find kalender

Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng

Titel
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng
Oversat titel

Working life in an organizational and social context

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Studieleder
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60001
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset har fokus på arbejdet som en praktisk og social aktivitet, der oftest foregår i en organisatorisk sammenhæng, placeret i en særlig historisk, kulturel og institutionel kontekst. Kurset giver et overblik over forskellige forståelser af organisationers dynamik, moderne ledelse og ledelsestænkning med særligt henblik på deltagelse, magt og styring. Det giver en dybere indsigt i de forhold som former subjektiviteten i arbejdet, samt de ambivalenser og modsætninger, som forholdene kan give anledning til. Desuden sættes der fokus på arbejdsfællesskaber som udgangspunkt for læring, mening, identitet og organisering, samtidig med at der gives en forståelse af dynamikker omkring in- og eksklusion. Forandring er et vilkår i arbejdslivet, og tematiseres i dette kursus særligt i forhold til temaer som demokratisering, bæredygtighed, kooperative organiseringsformer; temaer som har særlig betydning for arbejdslivet og arbejdet som samfundsmæssig aktivitet. Kurset introducerer forståelser af forandringsdynamikker, og giver desuden kendskab til forskellige metoder, både teoretisk og via praktisk og eksperimenterende arbejde.

Uddybende beskrivelse

Kurset er organiseret i tre blokke: I blok 1 arbejder de studerende praktisk med at tilegne sig og praktisere metoder til forandring af arbejdslivet på et teoretisk reflekteret grundlag. Blok 2 og 3 er primært baseret på arbejde med grundtekster inden for arbejdslivsstudier.

Blok 1: Fællesskaber, organisering og forandring

De studerende arbejder med konkrete forandringsmetoder, workshops og eksperimentarier. Gennem dette arbejde diskuteres og belyses:

• Forskellige tilgange til forandringer, baseret på forskellige forståelser af forandringer dynamik, og forestillinger om deres rækkevidde og radikalitet

• Fællesskabers betydning som ramme om (eller hindring af) læring og udvikling i arbejdet

• In og eksklusionsprocesser i organisationer under forandring, herunder betydning af eksempelvis køn, etnicitet, alder, etc.

• Demokrati, bæredygtighed og kooperative former for organisering som forandringshorisont

Blok 2: Organisation og arbejde – mellem deltagelse magt og styring

De studerende præsenteres for forskellige teoretiske forståelser af:

• Mennesket som ressource i arbejdet

• Forholdet mellem ledelse og medarbejdere i organisationer

• Deltagelse, magt og modstand som dynamik i organisationer

• Identitet som omdrejningspunktet for styringsbestræbelser i organisationen

• Nye organisations- og ledelsesformer, bevægelser mod demokrati eller entrepreneurskab og prækarisering

Der arbejdes med eksempler fra servicearbejde, vidensarbejde, omsorgsarbejde og fremstillingsarbejde.

Blok 3: Arbejdets subjektive dimensioner - Socialisation og arbejdsidentitet

De studerende præsenteres for forskellige teoretiske forståelser og empiriske tematiseringer af:

• Subjektivitet og agency i arbejdslivet

• Arbejds-, fag- og professionsidentitet

• Køn – socialisering og arbejdsdeling

• Anerkendelse og Mening

• Læring i arbejdslivet

• Demokrati og indflydelse – erfaring og læreprocesser

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden studiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset består af tre tematiske blokke:

• Fællesskaber, organisering og forandring

• Organisation og arbejde – mellem deltagelse magt og styring

• Arbejdets subjektive dimensioner - Socialisering og arbejdsidentitet

Hver blok afsluttes med en opgave/produkt, der indgår i den endelige portfolio. Gennem kurset samarbejder de studerende i grupper, som udgangspunkt i anknytning til deres projektarbejde. Kurset gennemføres som en kombination af underviseroplæg, studenteroplæg, plenumdiskussioner, gruppeøvelser, workshops og klyngeaktiviteter.

For et 15 ECTS kursus er den samlede forventede arbejdsindsats 405 studenterarbejdstimer, hvilket svarer til ca. 18,5 timer pr. uge Under kursusforløbet. Arbejdet kan forventes at være fordelt på følgende aktiviteter:

• Deltagelse i holdundervisning (ca. 40 timer)

• Selvstændigt arbejde individuelt og i studiegrupper (ca. 268 timer). Gennemsnitlig forberedelse til hver kursusgang er 10-15 timer.

• Deltagelse i klyngeaktiviteter (ca. 12 timer)

• Deltagelse i workshops (ca. 30 timer)

• Udarbejdelse af portfolio, herunder en opgave pr. blok (ca. 55 timer)

• Evaluering (ca. 1 time)

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres løbende dialogisk. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng kan den studerende:

 • Forstå samspillet mellem arbejdets historiske udvikling og foranderligheden i måden man tænker og tilrettelægger arbejdet på

 • Kritisk forholde sig til international forskning på højeste niveau om centrale teoretiske positioner i relation til arbejde, ledelse og organisation

 • Redegøre for centrale begreber, der tematiserer de sociale relationer i en organisatorisk sammenhæng med særligt fokus på magt, kontrol og indflydelse

 • Indgå i diskussioner om arbejdets betydning som kilde til identitets- og meningsdannelse

 • Identificere, vurdere og analysere forskellige magtformer, herunder hvordan magtformer gennem ledelse og organisation påvirker muligheder for indflydelse, deltagelse, mening, identitet og selvforståelse samt etablering af arbejdsfællesskaber

 • Evaluere de modsatrettede konsekvenser af arbejdslivets indretning, herunder hvordan de samme ledelsesstrategier og arbejdspraksisser både kan have trivselsfremmende og belastende aspekter

 • Udvælge og implementere konkrete forandringsværktøjer i forhold til alle de ovennævnte aspekter af arbejdet.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den individuelle portfolio består af:

 • Tre delopgaver (en pr blok) der demonstrerer forståelse af pensumlitteratur og tema - sat i forhold til de studerendes projekter. De to første delopgaver er gruppebaserede, den tredje udarbejdes selvstændigt, individuelt.

De tre delopgaver har forskellig karakter: Mens den første består af en kombination af designforslag, drejebøger samt refleksioner over forandringspotentialer og vidensgenerering i forhold til en valgt problemstilling, består de sidste to af essayopgaver.

Bedømmelseskriterier

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

I bedømmelsen af portfolioen lægges vægt på, hvorvidt portfolioen opfylder alle formelle krav, samt i hvilket omfang den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

 • Redegøre for samspillet mellem arbejdets historiske udvikling og tænkning om og tilrettelæggelse af arbejdet

 • Kritisk reflektere over forskningsbaseret viden på højeste nationale og internationale niveau om centrale teoretiske positioner i relation til arbejde, ledelse og organisation

 • Redegøre for centrale begreber, der tematiserer de sociale relationer i en organisatorisk sammenhæng med særligt fokus på magt, kontrol og indflydelse

 • Diskutere arbejdets betydning som kilde til identitets- og meningsdannelse

 • Identificere, vurdere og analysere forskellige magtformer, herunder hvordan magtformer gennem ledelse og organisation påvirker muligheder for indflydelse, deltagelse, mening, identitet og selvforståelse samt etablering af arbejdsfællesskaber

 • Evaluere de modsatrettede konsekvenser af arbejdslivets indretning, herunder hvordan de samme ledelsesstrategier og arbejdspraksisser både kan have trivselsfremmende og belastende aspekter

 • Udvælge og implementere konkrete forandringsværktøjer i forhold til alle de ovennævnte aspekter af arbejdet

 • Kritisk reflektere over forandrings- og implementeringsprocesser.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60001
Sidst ændret 15/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 05-09-2023 12:15 - 05-09-2023 16:00 i uge 36
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 08-09-2023 08:15 - 08-09-2023 14:00 i uge 36
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Tirsdag 12-09-2023 10:15 - 12-09-2023 16:00 i uge 37
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 15-09-2023 08:15 - 15-09-2023 14:00 i uge 37
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Tirsdag 26-09-2023 12:15 - 26-09-2023 16:00 i uge 39
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 29-09-2023 10:15 - 29-09-2023 12:00 i uge 39
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Tirsdag 03-10-2023 12:15 - 03-10-2023 14:00 i uge 40
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 06-10-2023 10:15 - 06-10-2023 14:00 i uge 40
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Tirsdag 10-10-2023 12:15 - 10-10-2023 16:00 i uge 41
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 13-10-2023 08:15 - 13-10-2023 12:00 i uge 41
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 27-10-2023 10:15 - 27-10-2023 14:00 i uge 43
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Tirsdag 31-10-2023 12:15 - 31-10-2023 16:00 i uge 44
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 03-11-2023 10:15 - 03-11-2023 12:00 i uge 44
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Tirsdag 07-11-2023 12:15 - 07-11-2023 16:00 i uge 45
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 10-11-2023 10:15 - 10-11-2023 12:00 i uge 45
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Tirsdag 14-11-2023 12:15 - 14-11-2023 14:00 i uge 46
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 17-11-2023 10:15 - 17-11-2023 12:00 i uge 46
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 24-11-2023 10:00 - 24-11-2023 10:00 i uge 47
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng - Aflevering af synopsis (ALIV)

Fredag 12-01-2024 10:00 - 12-01-2024 10:00 i uge 02
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng - Omprøve - Aflevering af synopsis (ALIV)